Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Budgetpropositionen för 2015 inom FM:s förvaltningsområde

Valtiovarainministeriö

Budgetpropositionen för 2015 inom FM:s förvaltningsområde

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.09.2014 kl. 12:41
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Anslagen inom finansministeriets förvaltningsområde föreslås bli 16 949 miljoner euro år 2015, vilket är 63 miljoner euro mindre än i ordinarie budgeten för 2014. Understöd som betalas till kommunerna utgör 50 % av förvaltningsområdets anslag, statliga pensioner och ersättningar 28 % och EU-avgifter 12 %.

Oroväckande läge för kommunalekonomin

Kommunalekonomins utsikter för de närmaste åren är oroväckande. Läget kommer inte att förbättras utan utgifterna riskerar fortfarande att öka snabbare än inkomsterna. Säkerställandet av kommunalekonomins hållbarhet förutsätter både att det strukturpolitiska programmet verkställs fullt ut och att kommunerna vidtar egna åtgärder i syfte att anpassa ekonomin och förbättra produktiviteten.

Statsandelssystemet föreslås i enlighet med regeringsprogrammet bli förnyat från och med ingången av 2015 så att systemet förenklas och dess sporrande inverkan förbättras. Målet med systemet är fortfarande att trygga ordnandet av basservicen i hela landet, samt att utjämna sådana skillnader i ordnandet av servicen som beror på omständigheterna.

De statliga åtgärderna, inklusive utgifter, inkomster och ändringar av skattegrunderna, beräknas försvaga på kommunernas finansiella ställning år 2015 med 218 miljoner euro netto. Budgetpropositionen inkluderar åtgärder som både ökar och minskar på kommunernas uppgifter och statsbidrag. Statsandelen för basservicen minskas ytterligare som ett led i anpassningen av statsfinanserna. Minskningen är 188 miljoner euro jämfört med 2014 års nivå. Den genomförs genom att statsandelsprocenten sänks med 0,73 procentenheter. Statsandelsprocenten för kommunal basservice kommer efter denna, och andra ändringar, att vara 25,42 år 2015. Kommunens finansieringsandel av basservicen är följaktligen 74,58 procent.  

Till statsandelen för kommunal basservice föreslås 8 441 miljoner euro, vilket är 171 miljoner euro mindre än i ordinarie budgeten för 2014. Minskningen av statsandelen påverkas mest av nedskärningarna av statsandelarna som fastslagits i tidigare rambeslut, samt av nedskärningen i samband med reformeringen av finansieringen av yrkeshögskolorna. Statsandelarna ökas däremot bl.a. av de i regeringsprogrammet ingående åtgärderna för utvecklandet av social- och hälsovården med 47 miljoner euro, ändringen av beräkningsgrunderna (inkl. invånartalet) med 60 miljoner euro, indexförhöjningen med 43 miljoner euro och kompensationen av kommunernas skatteförluster med 83 miljoner euro.

Pensionsutgifterna fortsätter att öka

Till pensioner och ersättningar som avses i lagen om statens pensioner föreslås 4 693 miljoner euro, en ökning med 129 miljoner euro jämfört med ordinarie budgeten för 2014. Ökningen beror på indexförhöjningar och det ökade antalet pensioner.

Produktivitetstillväxt främjas genom förvaltningspolitiska åtgärder

Det görs förberedelser för centraliserad finansiering av produktivitetsfrämjande informationsförvaltningsprojekt, upphandling av forskning och tjänster samt centrala informationssystemsprojekt. Man har överfört sammanlagt 22,5 miljoner euro till sju projekt, bl.a. informationsförvaltningsprojekt som förbättrar produktiviteten inom olika förvaltningsområden och främjar övergången till elektronisk ärendehantering, och projekt för utvecklandet av informationssystem. Senare under 2015 ska man ännu allokera 12 miljoner euro till produktivitetsfrämjande projekt, av vilka informationsförvaltnings- och informationssystemprojekt beräknas göra anspråk på 7 miljoner euro och andra produktivitetsprojekt 5 miljoner euro.

Den nationella servicearkitekturen är en betydande helhet som med hjälp av informationsteknologiska lösningar möjliggör förstärkning av interoperabiliteten hos informationssystem och information, samt en heltäckande effektivisering av hela den offentliga förvaltningen, och till tillämpliga delar även av företags- och den tredje sektorn. Till styrningen och utvecklandet av den nationella informationsbranschen föreslås 32,0 miljoner euro. Med hjälp av anslagen ska man utveckla sådana nya nationella, centrala infrastrukturtjänster som utgör förutsättningen för avancerad digitalisering av samhället.

Finansiell stabilitet

Regeringen har för avsikt att i samband med budgetpropositionen överlämna till riksdagen en proposition till ny lagstiftning om stimulering och krishantering i fråga om kreditinstitut och värdepappersföretag, samt om en ny krishanteringsmyndighet.

EU och internationella organisationer

Till Finlands betalningsandelar åt Europeiska unionen föreslås 2 015 miljoner euro, vilket motsvarar nivån i ordinarie budgeten för 2014.

Förfrågningar:

Joonas Rahkola, specialmedarbetare, tfn 02955 30518
Jukka Nummikoski, ekonomichef, tfn 02955 30106

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs