Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä kaksinkertaistunut

EMN

Yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä kaksinkertaistunut

Tiedote.
Julkaistu: 09.06.2015 klo 08:30
Julkaisija: EMN

EMN: Yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä kaksinkertaistunut EU:ssa

Tuore vertailututkimus kertoo, että viime vuonna yli 24 000 yksin tullutta alaikäistä haki turvapaikkaa EU:sta. Suomessa hakijoiden määrä on hienoisessa kasvussa. 

Yksin kolmansista maista EU-maihin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä on lähes kaksinkertaistunut viidessä vuodessa, käy ilmi Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) julkaisemasta vertailututkimuksesta. Eniten ilman huoltajaa olevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita on saapunut EU:n alueella Ruotsiin (29 %), Saksaan (18 %) ja Italiaan (10 %).

Suomessakin hakijoiden määrä on viime aikoina kasvanut hieman. Vuonna 2014 hakijoita oli 196, kun vuonna 2013 heitä oli 161. Tänä keväänä hakemuksia oli saapunut 141 toukokuun loppuun mennessä.

Suomessa hakemusten määrä on kuitenkin laskenut useilla sadoilla huippuvuosista 2008−2009 muun muassa perheenyhdistämistä koskevan lainsäädännön ja käytäntöjen muututtua.

Vain muutamat maat pystyvät tuottamaan vertailutietoa alaikäisistä, jotka eivät hae turvapaikkaa. Heidän määränsä oli EU-maissa varmuudella yli 8 500 vuonna 2013. Suurin osa heistä saapui Italiaan. Suomessa käytännössä kaikki ilman huoltajaa saapuneet alaikäiset hakevat kansainvälistä suojelua.

Teini-ikäiset pojat jättävät eniten hakemuksia

Suurin osa yksin tulevista alaikäisistä turvapaikanhakijoista saapuu EU-maihin Afganistanista, Eritreasta ja Syyriasta. Suomessa noin puolet saapuu Somaliasta, Irakista ja Afganistanista. Useimmiten hakija on täysi-ikäisyyttä lähestyvä poika. Turvapaikanhakijan ikä selvitetään asiakirjojen, rekistereiden ja hakijan kuulemisen sekä tarvittaessa oikeuslääketieteellisen ikätutkimuksen avulla.

Kotimaastaan alaikäiset lähtevät yleensä pitkittyneiden konfliktitilanteiden tai yleisen turvattomuuden tunteen vuoksi. Myös paremmat koulutus- ja työmahdollisuudet kiinnostavat. Usein alaikäisen lähdöstä kuitenkin päättää joku muu kuin alaikäinen itse. Taustalla voi olla esimerkiksi halu yhdistää perhe tai taloudelliset syyt.

Alaikäisten säilöönottoa on tarkoitus rajoittaa lailla

Suomessa viranomainen käsittelee alaikäisten hakemukset aina kiireellisinä. Yksin tulleelle alaikäiselle määrätään edustaja ja hänet majoitetaan alaikäisille tarkoitettuun vastaanottokeskukseen.

Alaikäisten säilöönotto on poikkeuksellista EU-maissa. Joissakin maissa yksin tulleiden alaikäisten säilöönotto on kielletty kokonaan. Suomessa alle 15-vuotiaiden ilman huoltajaa olevien alaikäisten säilöönotto on tarkoitus kieltää ja tätä vanhempien säilöönottoa rajoittaa eduskunnan maaliskuussa 2015 hyväksymän lainmuutoksen mukaan.

Alaikäisiä yksin tulleita turvapaikanhakijoita on kadonnut Suomessa verrattain pieni määrä, vain 10 vuonna 2013. Katoamiset ovat johtuneet eri syistä ja kadonneet ovat olleet vanhempia lapsia. Muutaman katoamisen yhteydessä on epäilty ihmiskauppaa. EU-tasolla kadonneista ei ole saatavilla luotettavaa vertailutietoa kaikista jäsenmaista, mutta esimerkiksi Ruotsi raportoi, että kadonneita oli vuonna 2013 liki 400.

Linkit tutkimuksiin:

Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU Member States and Norway

Alaikäisiä yksintulleita koskevat politiikat, käytännöt ja tiedot vuonna 2014 - Suomen kansallinen raportti

Lisätietoja ja median yhteydenotot:

Ylitarkastaja Berit Kiuru, Euroopan muuttoliikeverkosto, p. 0295 419 226, s-posti: berit.kiuru@migri.fi

Ylitarkastaja Jutta Saastamoinen, Euroopan muuttoliikeverkosto, p. 0295 433 013, jutta.saastamoinen@migri.fi

Mari Kuusinen, OS/G Viestintä, p 040 196 4374, mari.kuusinen@osg.fi

 

EMN: Antalet ensamkommande minderåriga asylsökande har fördubblats i EU.

En ny jämförande studie visar att 24 000 ensamkommande minderåriga sökte asyl i EU-länderna förra året. I Finland ökar antalet asylsökande något. 

Antalet minderåriga asylsökande som kommer till EU från ett tredje land har nästan fördubblats på fem år, framgår det av den jämförande studie som publicerats av Europeiska migrationsnätverket (EMN). Av alla minderåriga asylsökande som har kommit till EU-länderna kom de flesta till Sverige (29 %), Tyskland (18 %) och Italien (10 %).

Även i Finland har antalet sökande ökat något den senaste tiden. År 2014 var antalet sökande 196 jämfört med 161 sökande år 2013. I vår har 141 ansökningar inkommit innan utgången av maj.

I Finland har dock antalet ansökningar minskat med flera hundra från toppåren 2008−2009, bland annat eftersom lagstiftningen och praxisen gällande familjeåterförening har ändrats.

Endast några länder kan producera uppgifter över minderåriga som inte ansöker om asyl. Antalet sådana personer i EU-länderna var med säkerhet över 8 500 år 2013. Största delen av dessa kom till Italien. I Finland ansöker i praktiken alla minderåriga som anländer utan vårdnadshavare om internationellt skydd.

Tonåriga pojkar utgör den största gruppen sökande

Största delen av de ensamkommande minderåriga asylsökande kommer till EU-länderna från Afghanistan, Eritrea och Syrien. Till Finland kommer cirka hälften från Somalia, Irak och Afghanistan. Den sökande är oftast en pojke som närmar sig myndighetsåldern. Åldern utreds med hjälp av dokument, register och genom att höra den asylsökande samt vid behov med en rättsmedicinsk åldersbestämning.

De minderåriga lämnar oftast sitt hemland på grund av utdragna konflikter eller en allmän känsla av otrygghet. Hoppet om bättre utbildnings- och arbetsmöjligheter lockar, även om det ofta är någon annan än den minderåriga själv som bestämmer om avfärden. Orsaker är exempelvis en önskan om att förena familjen eller ekonomiska skäl.

Man ämnar begränsa tagande i förvar av minderåriga i lagstiftningen

I Finland behandlas minderårigas ansökningar alltid som brådskande av myndigheten. En representant utses för den ensamkommande minderåriga och personen inkvarteras i en förläggning, som är avsedd för minderåriga personer.

Tagande i förvar av minderåriga är ovanligt i EU-länderna. I en del länder är det helt förbjudet att ta minderåriga i förvar. Enligt lagreformen som godkändes av riksdagen i Finland i mars 2015, ämnar man att förbjuda tagandet i förvar minderåriga personer under 15 år som anländer utan vårdnadshavare samt att begränsa tagandet i förvar av personer äldre än detta.

Jämförelsevis få ensamkommande minderåriga asylsökande har försvunnit i Finland, endast 10 personer år 2013. Att de försvunnit har berott på olika saker, och de försvunna har varit äldre barn. I samband med några försvinnanden har man misstänkt människohandel. På EU-nivå finns det inte tillförlitliga jämförelseuppgifter att tillgå från alla medlemsländer, men till exempel Sverige rapporterade att antalet försvunna var nästan 400 år 2013.

Länkar till undersökningarna:

Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU Member States and Norway

Politiken, praxisen och uppgifterna om ensamkommande minderåriga 2014 - Finlands nationella rapport

Mer information och mediekontakter:

Överinspektör Berit Kiuru, Europeiska migrationsnätverket, tfn 0295 419 226, e-post: berit.kiuru@migri.fi

Överinspektör Jutta Saastamoinen, Europeiska migrationsnätverket, tfn. 0295 433 013, jutta.saastamoinen@migri.fi

Mari Kuusinen, OS/G Viestintä, tfn. 040 196 4374, mari.kuusinen@osg.fi

 
 

EMN: The number of asylum-seeking unaccompanied minors has doubled in the EU

A recent comparative study reports that last year more than 24,000 unaccompanied minors sought asylum in the EU. In Finland, the number of these asylum seekers is increasing slightly. 

The number of asylum-seeking unaccompanied minors coming from third countries to the EU Member States has nearly doubled in five years, reveals a comparative study published by the European Migration Network (EMN). In the EU area, the countries receiving the highest number of asylum-seeking unaccompanied minors are Sweden (29%), Germany (18%) and Italy (10%).

In Finland, too, the number of these asylum seekers has increased somewhat recently. In 2014, their number was 196, whereas in 2013, it was 161. This year, 141 applications were received by the end of May.

However, in Finland the number of applications has decreased by several hundred from the peak years of 2008–2009 as a result of changes in the legislation and practices related to family reunification, among other factors.

Only a few countries can provide comparative data on minors who are not seeking asylum. Their number in the EU Member States was certainly more than 8,500 in 2013. The majority of them arrive in Italy. In Finland, practically all minors who arrive in the country unaccompanied seek international protection.

Most applications are filed by teenage boys

The majority of asylum-seeking unaccompanied minors that arrive in EU Member States come from Afghanistan, Eritrea and Syria. In Finland, approximately half come from Somalia, Iraq and Afghanistan. In most cases, the asylum seeker is a boy close to the age of majority. The age of the asylum seeker is assessed on the basis of documents and registers and by hearing the asylum seeker and, if necessary, through a medical age assessment.

The reasons why minors leave their home country are usually prolonged conflicts or a general feeling of insecurity. Better education and employment opportunities are also appealing. However, often the decision about a minor’s departure is made by someone else than the minor him-/herself. Background factors include a desired family reunification or economic reasons, for instance.

Detention of minors to be limited with the law

In Finland, the authorities always process applications filed by minors with urgency. The authorities appoint a representative for a minor who arrives in Finland unaccompanied and the minor is accommodated in a reception centre intended for minors.

The detention of minors is an exceptional practice in the EU Member States. In some countries, the detention of unaccompanied minors is prohibited altogether. In Finland, the intention of the legislative amendment approved by the Parliament in March 2015 is to prohibit the detention of unaccompanied minors under 15 years of age and to limit the detention of those older than that.

A relatively small number of asylum-seeking unaccompanied minors have gone missing in Finland (only 10 minors in 2013). There are various reasons behind disappearances, and missing children have been at the upper end of the age range. A couple of disappearance cases have raised suspicion of trafficking in human beings. At the EU level, reliable comparative data on disappearances is not available for all Member States, but, for instance, Sweden reported that in 2013 there were nearly 400 disappearances.

Links to studies:

Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU Member States and Norway

Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014–Finland’s National Contribution

Further information and media contacts:

Senior Adviser Berit Kiuru, European Migration Network, tel. +358 (0)295 419 226, e-mail: berit.kiuru@migri.fi

Senior Adviser Jutta Saastamoinen, European Migration Network, tel. +358 (0)295 433 013, jutta.saastamoinen@migri.fi

Mari Kuusinen, OS/G Communications, tel. +358 (0)40 196 4374, mari.kuusinen@osg.fi

Liitetiedostot

Mikä on EMN?

Euroopan muuttoliikeverkoston (European Migration Network, EMN) Suomen yhteyspiste toimii Maahanmuuttovirastossa. Vastaavia yhteyspisteitä on kaikissa EU-maissa sekä Norjassa joka myös osallistuu verkoston toimintaan. Verkoston puheenjohtajana toimii EU:n komissio.

Verkoston tehtävänä on tuottaa ajantasaista, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista politiikan suunnittelun tukemiseksi Euroopan unionissa. Tietoa jaetaan poliitikkojen ja viranomaisten lisäksi myös yleisölle.

Keskeistä EMN:n tuottamaa tietoa ovat vuosittaiset raportit maahanmuuttopolitiikan kehityksestä EU-jäsenmaissa ja -elimissä sekä erilaiset teematutkimukset ajankohtaisista muuttoliikeaiheista.

Suomen omat EMN-verkkosivut löytyvät osoitteesta: www.emn.fi.

 

Vad är EMN?

Europeiska migrationsnätverkets (European Migration Network, EMN) finska kontaktpunkt är Migrationsverket. Motsvarande kontaktpunkter finns i alla EU-länder samt Norge, som också deltar i nätverkets verksamhet. Nätverkets ordförande är EU-kommissionen.

Nätverkets uppgift är att producera aktuell, opartisk, tillförlitlig och jämförbar information om invandrings- och asylfrågor för att stödja planeringen av politiken inom Europeiska unionen. Informationen ges till politikerna och myndigheterna men även till allmänheten.

Viktig information som EMN tar fram är de årliga rapporterna om utvecklingen av migrationspolitiken i EU-medlemsländerna och EU-organen samt olika temaundersökningar om aktuella migrationsfrågor.

Finlands egna EMN-webbsidor finns på: www.emn.fi.

 

About the EMN 

The Finnish National Contact Point for the European Migration Network (EMN) operates in connection with the Finnish Immigration Service. National contact points have been set up in each EU Member State, as well as in Norway, which also participates in the network. The network is chaired by the EU Commission.

The task of the EMN is to support policy-making in the European Union by providing up-to-date, objective, reliable and comparable information on migration and asylum. In addition to politicians and government officials, information is also disseminated to the general public.

Among the most important outputs of the EMN are annual reports on the development of the immigration policies of EU Member States and institutions, as well as various thematic studies on topical migration issues. 

Finland’s national EMN website is at www.emn.fi.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs