Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Vuosi 2009 tuo lapsiperheille lisää tukea

Vuosi 2009 tuo lapsiperheille lisää tukea

Julkaistu: 22.12.2008 klo 14:50
Julkaisija:

Ensi vuonna Kelan etuuksiin tulee jälleen muutoksia. Suurimmat korotukset kohdistuvat lapsiperheisiin.

 


Ensi vuonna Kelan etuuksiin tulee jälleen muutoksia. Suurimmat korotukset kohdistuvat lapsiperheisiin.

Pienimmät päivärahat nousevat. Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen, erityishoitorahan sekä sairaus- ja kuntoutusrahojen vähimmäismäärä nousee samalle tasolle kuin työttömyysturvan vähimmäismäärä. Korotus on noin 170 euroa kuukaudessa. Kela maksaa korotetun vähimmäispäivärahan vuoden vaihtuessa sitä saaville ilman hakemusta.

Päivärahojen vähimmäismäärä nousee nykyisestä 15,20 eurosta 22,04 euroon päivässä. Korotuksen jälkeen vähimmäispäivärahaa saavan tulot nousevat noin 380 eurosta noin 550 euroon kuukaudessa. Vähimmäispäivärahoista menee veroa.

Äitien äitiys- ja vanhempainrahapäivistä noin 15 % on maksettu vähimmäismääräisinä, kun taas isien isyys- ja vanhempainrahapäivistä vain noin 2 % on vähimmäismääräisiä. Noin 8 300 äitiä tai isää saa vuoden vaihtuessa korotuksen.

Sairauspäivärahapäivistä noin 5 % maksetaan vähimmäismääräisinä. Lähes 7 000 henkilöä saa korotuksen vuoden vaihtuessa.

Kuntoutusrahan saajista hyötyvät lähinnä nuoret ammatillisessa kuntoutuksessa olevat, joiden päiväraha nousee reilusta 17 eurosta 22,04 euroon. Heitä on noin 2 800.

Lapsilisä nousee monilapsisissa perheissä

Lapsilisän määrä nousee kymmenellä eurolla perheen kolmannesta lapsesta lukien. Korotus tukee monilapsisia perheitä. Lapsilisää maksetaan alle 17-vuotiaista lapsista. Siitä ei mene veroa.

Korotuksen jälkeen lapsilisän määrät kuukaudessa ovat

* perheen vanhimmasta alle 17-vuotiaasta lapsesta 100 euroa
* toisesta 110,50 euroa
* kolmannesta 141 euroa
* neljännestä 161,50 euroa
* viidennestä tai useammasta lapsesta 182 euroa.

Lapsilisiä maksetaan hieman yli miljoonasta lapsesta. Kymmenen euron korotus on luvassa noin 14 %:lle heistä eli noin 143 000 lapselle.

Lastenhoidon tukiin korotuksia

Kotihoidontuen hoitoraha nousee 20 eurolla kuukaudessa. Perheen yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta maksettava hoitoraha on korotuksen jälkeen 314,28 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta alle kolmivuotiaasta lapsesta maksettava kuukausittainen hoitoraha pysyy 94,09 eurossa sekä perheen kustakin muusta lapsesta maksettava hoitoraha 60,46 eurossa.

Myös yksityisen hoidon tuki nousee reilulla parilla kympillä. Vuoden alusta lukien tuen hoitoraha on 160 euroa kuukaudessa lasta kohti.

Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki on tarkoitettu perheille, joiden lapset ovat hoidossa muualla kuin kunnan järjestämässä päivähoidossa.

Adoptiotukeen muutoksia

Ulkomailta lapsen adoptoivien kertakorvaukseen tulee vuoden alusta muutos. Nykyisen kolmen korvausryhmän lisäksi tulee vielä yksi ryhmä, ja eräitä maita lisätään kalliimpiin korvausryhmiin. Korvausryhmät ovat:

* Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia 4 500 euroa
* Filippiinit, Etiopia ja Venäjä 3 800 euroa
* Muut maat 3 000 euroa
* Viro 1 900 euroa.

Elatustuki Kelaan huhtikuussa

Elatusavut ja -tuet nousevat ensi vuoden alusta viidellä prosentilla. Täysimääräinen elatustuki nousee 136,41 euroon. Sitä on korotettu viimeksi vuonna 2007. Korotus perustuu elinkustannusindeksiin, joka on noussut viime vuodesta. Tuen määrä tarkistetaan tästä lähtien vuosittain.

Elatustuen toimeenpano siirtyy kunnilta Kelan hoidettavaksi 1.4.2009 lukien. Samalla noin 40 henkilöä siirtyy kunnista Kelaan elatusapujen perintätehtäviin.

Elatustuen toimeenpanon ja elatusavun perinnän siirto Kelalle kuuluu kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa kunnilta valtiolle siirrettäviin tehtäviin. Sen sijaan Kelaan ei siirry elatusapusopimuksiin liittyviä tehtäviä.

Sairaanhoidon korvaustaksoihin muutoksia

Lääkärin ja hammaslääkärin palkkioiden korvaustaksoja tarkistetaan vuoden vaihtuessa. Uudet taksat eivät merkittävästi poikkea entisistä, sillä taksamuutos ei saa nostaa korvauskuluja. Uudet korvaustaksat ovat nähtävissä Kelan internetsivuilla ja toimistoissa.

Lääkekorvauksiin viitehintajärjestelmä huhtikuussa

Lääkekorvauksissa otetaan käyttöön viitehintajärjestelmä 1.4.2009. Lainmuutoksen tavoitteena on alentaa yhteiskunnan korvaamia lääkekustannuksia. Viitehinnat vahvistaa Lääkkeiden hintalautakunta, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Muutoksella voi olla vaikutusta potilaan lääkekuluihin riippuen siitä, kuuluuko lääkärin määräämä lääke viitehintajärjestelmään vai ei. Kun lääke kuuluu viitehintajärjestelmään, korvaus maksetaan viitehinnan perusteella. Jos lääkkeen hinta on korkeampi kuin sen viitehinta eikä potilas halua vaihtaa sitä edullisempaan lääkkeeseen, hän maksaa omavastuuosuuden lisäksi lääkkeen hinnan ja viitehinnan erotuksen. Korvaus maksetaan lääkkeen hinnasta, jos lääkäri kieltää lääkevaihdon hoidollisin tai lääketieteellisin perustein.

Opiskelijan asumislisään eivät vaikuta puolison tulot

Opintotukilaki muuttuu niin, etteivät opiskelijan asumislisään enää vaikuta puolison tulot 1.1.2009. Noin 2 000 opiskelijaa saa korotuksen asumislisään ilman hakemusta. Sen sijaan jos opiskelijan asumislisä on aiemmin hylätty puolison tulojen perusteella, hänen pitää hakea asumislisää erikseen uudelleen.

Työttömyysturvaan ja asumistukeen pieni korotus

Työttömän perusturvaa korotetaan elinkustannusten muutosta vastaavasti 4,6 prosentilla. Täysimääräinen peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat ensi vuoden alusta 25,63 euroa päivältä ja noin 550 euroa kuukaudessa. Päivärahasta menee veroa.

Asumistuen perusteita korotetaan vastaamaan vuokratason ja hoitokulujen keskimääräistä nousua. Myös tulorajoja nostetaan hieman työmarkkinatuen korottamisen vuoksi. Keskimääräisen asumistuen on arvioitu vuonna 2009 nousevan 259 euroon kuukaudessa ja saajien määrän kasvavan noin 5 000:lla työllisyystilanteen heikkenemisen vuoksi. Asumistuesta ei mene veroa.

Kansaneläkkeisiin ja vammaisetuuksiin 4,6 %:n indeksikorotus

Kansaneläkkeisiin ja muihin kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tulee ensi vuoden alusta 4,6 %:n korotus. Korotus koskee kansaneläkkeen lisäksi perhe-eläkettä, rintamalisää, maahanmuuttajan erityistukea, vammaistukia, sotilasavustusta sekä työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea ja pitkäaikaistyöttömien eläketukea.

Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä. Pisteluku vuonna 2009 on 1502 (1436 vuonna 2008).

Yksinäisen pelkän kansaneläkkeen varassa asuvan henkilön eläke nousee 25,67 eurolla 584,13 euroon kuukaudessa. Naimisissa olevan, pelkän kansaneläkkeen varassa asuvan henkilön kansaneläke nousee puolestaan 22,77 eurolla 518,12 euroon kuukaudessa.

Eläkkeen lapsikorotus nousee 20,37 euroon kuukaudessa. Rintamalisä on korotuksen jälkeen 45,64 euroa kuukaudessa. Myös eläkettä saavan hoitotukiin sekä lasten ja aikuisten vammaistukiin tulee vuoden 2009 alussa 4,6 %:n korotus.

Eläkkeensaajan asumistuen perusteisiin tulee pieniä korotuksia niin, että asumistuki säilyy suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2008. Jos asumistuen saajalla on kuitenkin kulutusluottoja, niiden vaikutusta tukeen vähennetään enintään 20 %:lla, mikä pienentää noin 8 000 eläkkeensaajan asumistukea.

Eläkeläisten verotukseen tulee myös muutos, joka näkyy helmikuun ennakonpidätyksessä. Jotta eläketulon veroaste pysyisi enintään vastaavan palkkatulon veroasteen tasolla, korotetaan sekä valtionverotuksen että kunnallisverotuksen eläketulovähennystä. Naimisissa olevan eläkeläisen kunnallisverotuksen eläketulovähennys on tarkoitus korottaa yksinäisen henkilön eläketulovähennyksen suuruiseksi.

Palkkakerroin vaikuttaa päivärahoihin

Palkkakerrointa käytetään sairausvakuutuslain mukaisten sairaus-, äitiys, isyys- ja vanhempainrahojen, erityishoitorahan sekä kuntoutusrahan määrittelyn tulorajoissa. Näitä tulorajoja korotetaan noin 6 %. Korotus ei muuta maksussa olevia päivärahoja vuoden vaihtuessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti palkkakertoimen työeläkkeiden indeksitarkistuksia koskevalla asetuksella. Palkkakertoimeksi tuli 1,192 ja työeläkeindeksiksi 2286. Vahvistettu palkkakerroin merkitsee noin 6 prosentin ja työeläkeindeksi vajaan 5 prosentin nousua vuoteen 2008 verrattuna.

Sosiaaliturvamaksuihin pieniä korotuksia

Sairaanhoitomaksu nousee kaikilla 0,04 %-yksikköä ja päivärahamaksu palkansaajilla 0,03 %-yksikköä. Palkansaajan ja MYEL-vakuutetun yrittäjän sairausvakuutuksen päivärahamaksu on ensi vuonna 0,70 % palkkatulosta tai MYEL-työtulosta ja sairaanhoitomaksu 1,28 % kunnallisverotuksen verotettavista tuloista tai MYEL-työtulosta. YEL-vakuutetut yrittäjät maksavat päivärahamaksua 0,79 % ja sairaanhoitomaksua 1,28 % YEL-työtulosta.

Eläkkeen ja muun etuuden saajat maksavat vain sairaanhoitomaksua etuustuloistaan. Maksu nousee 1,45 %:iin kunnallisverotettavista tuloista.

Työnantajien sairausvakuutusmaksu nousee 0,03 %-yksikköä ja on ensi vuonna 2,00 % palkkasummasta. Työnantajan kansaneläkemaksu säilyy ennallaan.

Linkki: Kelan etuudet numeroina 2009

 

Lisätietoja:

Kela, Viestintä,

tiedottaja Hilkka Nakari, 020 63 41473

tiedottaja Minna Latvala, 020 63 41418

etunimi.sukunimi@kela.fi

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs