Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Tillväxtsatsningar i budgetförslaget

Valtiovarainministeriö

Tillväxtsatsningar i budgetförslaget

Pressmeddelande.
Publicerad: 06.08.2014 kl. 16:18
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Finansminister Antti Rinnes budgetförslag för 2015 baserar sig på uppgörelser som överenskommits vid regeringsförhandlingarna samt på besluten i samband med planen för de offentliga finanserna från april 2014. Förslaget innehåller tilläggsåtgärder som stöder tillväxt, sysselsättning och köpkraft samtidigt som det verkställer de tidigare sparbesluten. Anslagen föreslås uppgå till 53,4 miljoner euro. 

Förslagetpubliceras på finansministeriets webbplats på torsdag eftermiddag den 7 augusti 2014: http://budjetti.vm.fi/.

Regeringen kommer att behandla budgeten vid budgetmanglingen den 27-28 augusti. Samtidigt ska man behandla den andra tilläggsbudgeten för 2014, vilken också verkställer beslut som överenskommits i regeringsprogrammet.

Satsningar i tillväxt och sysselsättning

Finansministerns budgetförslag innehåller nya tilläggssatsningar i trafikinfrastrukturen. Tilläggssatsningarnas anslagsverkan är 88 miljoner euro år 2015. Medlen ska riktas till nya projekt, tidigareläggande av planerade projekt samt till basfarledshållningen. I tilläggsbudgeten för 2014 anvisas dessutom ytterligare resurser för trafikprojekt.

Staten understöder infrastrukturprojekten av miljardklass i Helsingforsregionen, dvs. Centrumslingan och fortsättningen av västra metrolinjen ända till Stensvik, ifall kommunerna i regionen förbinder sig till att påskynda planläggningen samt till avsevärd utökning av tomtutbudet. Förhandlingar håller på att inledas med kommunerna och man hoppas på ett avtal före budgetmanglingen. Staten deltar även i planeringskostnaderna för spårvägsprojektet i Tammerfors.

Man satsar i enlighet med regeringsprogrammet stort i bostadsbyggandet. Användningen av bostadsfonden effektiviseras. En ny räntestödsmodell på tjugo år ska förverkligas. De övriga bostadspolitiska åtgärder som ingår i regeringsprogrammet är också under beredning. Beslut om åtgärder ska fattas i samband med budgetmanglingen. Behovet av och förutsättningarna för Remontti Oy utreds.

Vid regeringsförhandlingarna i juni beslutade man om nya åtgärder som stöder tillväxten i små och medelstora företag. Finnveras möjligheter att finansiera små och medelstora företags tillväxt och internationalisering utvidgas. I fortsättningen ska företag vilkas storlek överskrider EU:s definition av små och medelstora företag också kunna finansieras utanför stödområdena.

Förutom med sysselsättningsfrämjande offentliga investeringar ska matchningsproblemen på arbetsmarknaderna avhjälpas med åtgärder som bereds före budgetmanglingen, så att lediga arbetsplatser och arbetslösa ska kunna matcha varandra på ett bättre sätt än i dagsläget. TE-förvaltningen anvisas ytterligare anslag för anställning av 100 årsverken för 2015. 

Köpkraften understöds

Budgetförslaget inkluderar skatteåtgärder i regeringsprogrammet som stöder inhemsk efterfrågan. Inom mervärdesbeskattningen genomförs inflationsjusteringar för de tre lägsta inkomstklassernas del. Ett barnavdrag åt låg- och medelinkomsttagare tas i bruk inom beskattningen 2015. Detaljerna bereds före budgetmanglingen. Möjligheten till 50-procentiga skatteavdrag för representationskostnader återinförs.

Pensionärers köpkraft stöds genom en höjning av pensionsinkomstavdraget för låg- och medelinkomstpensionärer. Köpkraften för pensionärer med de allra lägsta inkomsterna understöds med en nivåhöjning av garantipensionerna med 10 euro i månaden.

Saneringen av statsfinanserna fortsätter

Anslagen i finansministeriets budgetförslag för 2015 är 53,4 miljarder euro, 0,6 miljarder euro mindre än i ordinarie budgeten för 2014.

Anslagen har fastslagits med hänsyn till anpassningsåtgärderna som överenskommits under valperioden, och som berör olika förvaltningsområden i stor omfattning. Besluten om att anpassa statsfinanserna minskar på statens uppgifter under budgetåret med ca två miljarder euro netto jämfört med 2014. Besparingarna riktas bl.a. mot statsandelen för kommunal basservice, utvecklingssamarbetsutgifterna, barnbidragen, försvarsmaktens omkostnader och materielupphandling, statsförvaltningens omkostnader samt utgifterna som hänför sig till sjukförsäkringslagen.

Anslagsnivån höjs å andra sidan av regeringens tilläggssatsningar och vissa automatiskt fastställda utgifter, såsom de lag- och avtalsbaserade pris- och kostnadsnivåjusteringarna samt ökningen av statens pensionsutgifter. 

Nya åtgärder som stöder tillväxt, sysselsättning och köpkraft kommer att verkställas inom utgiftsramen för statsekonomin. En del av tilläggsresurserna kommer att förverkligas genom omallokeringar.

Budgetförslaget beaktar förutom ändringarna som överenskommits vid regeringsförhandlingarna även ändringarna i skattegrunderna som hänför sig till planen för de offentliga finanserna för 2015. De höjningar av punktskatterna som fastslagits vid regeringsförhandlingarna genomförs enligt planerna. Energi- och fordonsskatterna höjs något mera än planerat.

Underskottet inom statsfinanserna minskar till fyra miljarder euro

Finansministerns budgetförslag har ett underskott på 3,96 miljarder euro. I vårens tilläggsbudgetproposition uppskattades 2014 års underskott vara 7,1 miljarder euro, underskottet beräknas alltså minska med dryga tre miljarder. Statsskulden ökar dock fortfarande, och torde uppgå till ca 100 miljarder euro år 2015.

Inkomsterna inom statsekonomin beräknas uppgå till 49,5 miljarder euro, varav 40,5 miljarder består av skatteinkomster. Statens skatteinkomster beräknas öka med ca 2 %, dvs. 0,9 miljarder euro jämfört med vad som budgeterats för 2014.

Tillväxten påskyndas även genom försäljning av statens egendom

Statens egendom ska i enlighet med planen för de offentliga finanserna från våren 2014 utnyttjas på ett produktivare sätt. Statens fastighetstillgångar och aktieinnehavanden kommer att säljas och intäktsföringen från vissa fonder kommer att ökas. Dessa åtgärder kommer att öka på inkomsterna under 2014-2015 med ca 1,9 miljarder euro.

Största delen av den extra intäktsföringen används till att minska på statsskulden. En del anvisas dock till tillväxtsatsningar. En stor del av de tillväxtfrämjande åtgärderna har redan inletts efter den första tilläggsbudgeten för 2014. Ungefär 240 miljoner euro av anslagen inom tillväxthelheten riktas till 2015.

Finlands Industriinvestering Ab anvisas 50 miljoner euro år 2015. Finansieringen riktas i regel till kapitalinvesteringar i växande industriföretag samt i kapitalinvesteringar i bioekonomiföretag.

Tekes lånefullmakt höjs. Tilläggsfinansieringen riktas till stödandet av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i växande industriföretag (20 miljoner euro), nya innovationer inom digiekonomin (20 miljoner euro) samt pilot- och demoprojekt inom cleantech- och biobranscherna. Finpros bidrag och Team Finland –verksamheten får båda ytterligare anslag 2015.  

Man förbereder sig för att kapitalisera universiteten tredubbelt jämfört det privata kapital de insamlat, dock högst med 150 miljoner euro. Statens medfinansiering betalas först 2016 efter att medelsinsamlingen genomförts. Vuxnas kunskapsbas förstärks genom att man under 2014-2015 anvisar sammanlagt 20 miljoner euro till riktad vuxenutbildning. Finansieringen har riktats till 30-50-åriga som saknar utbildning efter grundskolan.

Till grundrenoveringen av Olympiastadion i Helsingfors anvisas 40 miljoner euro år 2015.

Ur statens bostadsfond anvisas sammanlagt 35 miljoner euro för renoveringsunderstöd 2015. Anslaget används bl.a. till hissunderstöd och renoveringsbidrag för bostäder med äldre och funktionshindrade invånare.

Behandlingen av budgetförslaget för 2015:

7.8. Finansministeriets förslag ges ut på Internet. 13.−14.8. Ministeriernas och FM:s budgetförhandlingar. 27.−28.8. Regeringens budgetförhandlingar dvs. budgetmanglingen. 15.9. Behandlingen av budgetförslaget vid statsrådet. Budgeten och ekonomisk översikten publiceras på finansministeriets webbplats.

Ytterligare information: Joonas Rahkola, finansministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530518

Hannu Mäkinen, budgetchef, tfn 02955 30330

Lasse Arvela, överdirektör, skatteavdelningen, tfn 02955 30110

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs