Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Slutrapporten från Kundservice2014-projektets fortsättningsberedningsskede färdig

Valtiovarainministeriö

Slutrapporten från Kundservice2014-projektets fortsättningsberedningsskede färdig

Pressmeddelande.
Publicerad: 26.06.2014 kl. 12:33
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Slutrapporten från fortsättningsberedningsarbetsgruppen för den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice är färdig. Rapporten inkluderar ett utkast till en regeringsproposition med förslag till lag om den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice. Arbetsgruppen föreslår dock att propositionen skulle överlämnas till riksdagen först hösten 2015, så att man hinner få erfarenheter från försöken med gemensam kundservice.

En proposition som modifierats på basis av erfarenheterna ska sändas på remiss innan den överlämnas till riksdagen hösten 2015. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2016. Övergången till den gemensamma kundservicen ska enligt planerna ske landskapsvis under åren 2016-2019.

Med hjälp av den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice kan man säkerställa att medborgarna även i framtiden får jämlik tillgång till effektiv service på ett rimligt avstånd från boendeplatsen. Tillgången till förvaltningens tjänster ska enligt grundlagen säkerställas även för deras del som är oförmögna, inkapabla eller ovilliga att utnyttja digitala tjänster. Tryggandet av ärendebesök utgör inte något hinder för främjandet av digital ärendehantering, snarare tvärtom. Servicerådgivarna vid kundserviceställena handleder och guidar kunderna i användningen av digitala tjänster.

Staten tillhandahåller alltid åtminstone polisens tillståndsförvaltnings-, arbets- och näringsbyråernas, Skatteförvaltningens och magistraternas tjänster. Dessutom erbjuds kommunernas och FPA:s tjänster vid servicepunkterna. 

Enligt regeringspropositionen som ingår i fortsättningsberedningsarbetsgruppens slutrapport ska man grunda lagstadgade servicepunkter i 144 kommuner i olika delar av landet. Kommunerna som upprätthåller servicepunkterna har valts så att man i mån av möjlighet kan undvika onödiga överlappningar mellan servicepunkterna och aktörernas egna serviceställen, och så att åtminstone 90 % av invånarna inom servicepunktens verksamhetsområde befinner sig inom högst 40 kilometers avstånd från servicepunkten antingen via lands- eller järnväg.

De kommuner som upprätthåller servicepunkter betalas ersättning ur statens medel för skötseln av statens kundserviceuppgifter. Ersättningen baserar sig på kommunens direkta kostnader. En del av ersättningen betalas som grundandel och en del på basis av kundprestationer. Med grunddelen ersätts i princip fasta utgifter, såsom hyror, datatrafik, utrustning, el och utbildning. Med prestationsandelen ersätts rörliga kostnader i anslutning till serviceprestationen, såsom löner.  

Gemensamma kundservicen prövas på fem orter

Den gemensamma kundservicen prövas från och med september 2014 vid gemensamma serviceställen i Kiiminki, S:t Michel, Saarijärvi, Pargas och Pelkosenniemi. Distansservice gör det möjligt att kommunicera med myndigheternas sakkunniga via en webbförbindelse.  

På försöksorterna testas bl.a. handlings- och finansieringsmodellen för den gemensamma kundservicen, lokalerna samt anordningar och system som ska tas i bruk. Till stöd för beredningen av lagstiftningen insamlas dessutom erfarenheter från statliga myndigheter som med stöd av lagen deltar i den gemensamma kundservicen, samt från deras tjänster och från omfattningen av nätverket av servicepunkterna. 

Kunderna engageras i utvecklandet av den gemensamma kundservicen bland annat genom insamling av feedback under försökets gång. Erfarenheterna från försöket utvärderas sommaren 2015.

Den fortsatta beredningen av den gemensamma kundservicen har baserat sig på förslagen från Kundservice2014 –projektets slutrapport från sommaren 2013. Fortsättningsberedningsarbetsgruppen har under våren 2014 bl.a. berett piloteringen av den gemensamma kundservicen, utrett projektets samband med andra pågående projekt, preciserat finansieringsmodellen och gjort ändringar till utkastet till en regeringsproposition om den gemensamma kundservicen.   

 

Slutrapport från fortsättningsberedningsarbetsgruppen för den gemensamma kundservicen (på finska)

Kundservice2014 –projektet på FM:s webbplats

Distansserviceprojektet på FM:s webbplats

Förfrågningar

Tarja Hyvönen, regeringsråd, tfn 02955 30147
Marko Puttonen, utvecklingsdirektör, tfn 02955 30271
Teemu Eriksson, finansråd, tfn 02955 30177

förnamn.efternamn(at)vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs