Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Kommunernas förutsättningar att ordna service förstärks genom kommunförsök

Valtiovarainministeriö

Kommunernas förutsättningar att ordna service förstärks genom kommunförsök

Pressmeddelande.
Publicerad: 20.12.2013 kl. 14:50
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Kommunförsöken inleds. Syftet med kommunförsöken är att förstärka kommunernas förutsättningar att ordna service åt invånarna och att producera en tillräckligt stor del av dem som egen serviceproduktion.

- Målet med försöken är att påskynda avvecklingen av normer och att söka nya mera produktiva sätt att ordna servicen, säger förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen.

Syftet med kommunförsöken är att prova sådana lagändringar och andra åtgärder som lättar på förpliktelserna och gör det möjligt för kommunerna att utveckla servicestrukturerna i en kundvänligare riktning. Effektivisering av förvaltningsöverskridande serviceprocesser ger kommunerna möjligheter att spara på kostnader utan att göra avkall på servicens verkningsfullhet.

Minskningen av kommunernas förpliktelser understöds med kommunförsök under åren 2015-2016. En regeringsproposition om försökslagarna kommer att överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2014. Lagstiftningen avses träda i kraft vid ingången av 2015.

Tidtabell

Ansökningstiden till kommunförsöken inleddes den 19 december 2013. Enligt preliminära planer ska försöket inkludera 10 – 12 kommuner eller områden som uppfyller målsättningarna i strukturlagen. Kommunerna har sänts ett brev om ansökningsförfarandet, inklusive anvisningar.

Försökskommunerna väljs i februari-mars 2014. Planeringen av tillämpningen av de kommunspecifika handlingsmodellerna tillsammans med kommunerna som ingår i försöket. Försöket upphör i december 2016, varefter eventuella propositioner om permanentering av försökslagstiftningen ska överlämnas till riksdagen.

Beredningen av kommunförsöken

Man har tillsammans med kommunerna fört diskussioner som utgör grunden för förhandsutredningen över möjligheterna med kommunförsöken. Det förberedande arbetet har utförts av sekretariatet för utredningsarbetsgruppen under ledning av finansministeriet i samarbete med SHM, KM och MM samt Finlands Kommunförbund. Representanter för ANM, Valvira, ARA och regionförvaltningsverken har också deltagit i beredningen.

Huvudsakliga innehållet i försöken

Kommunförsöken är ett led i kommunreformen. Sex handlingsmodeller har skisserats upp.

  1. Integrerad verksamhetsmodell för välfärden. Försöket går ut på att understöda kundtillvända och förvaltningsgränsöverskridande verksamhetsmodeller. För detta ändamål sammanslår man bl.a. lagstadgade individuella serviceplaner och utreder tolkningar av nödvändiga informationsskydds- och sekretessbestämmelser för tväradministrativa uppgifter, och vid behov görs dessutom ändringsförslag.       
  2. Inom utbildningsserviceförsöken utreds hur kommunerna i försöksområdet kunde ordna utbildningen på bästa möjliga sätt även utöver kommungränserna genom att utnyttja gemensamma läroverksnätverk och andra resurser. Ett annat mål är att skaffa erfarenheter från administrativt samarbete inom gymnasieutbildningen.
  3. Inom verksamhetsmodellen för boendetjänster utvecklas äldre- och handikappboendet med iakttagande av de förstärkta principiella riktlinjerna, genom flexibel tillämpning av rekommendationer och enligt ändamålsenlighetsprövning. Tillsynsprogrammet för boendetjänster ska förnyas utgående från indikatorerna som beskriver verksamhetens framgångsrikhet.
  4. Verksamhetsmodellen för tillsyn innebär utveckling av en ny flexiblare och mera kundtillvänd verksamhetsmodell för tillsynen. Uppmärksamheten fästs vid tillgången till service, serviceupplevelsen och ekonomiskheten. Försöksområdena ska få regionala tillsynsprogram. Regionförvaltningsverkens handlingsmodeller görs ännu interaktivare. Kommunernas självtillsyn utvecklas.
  5. Vid kommunernas och FPAs samarbete experimenteras med servicesamarbete och dessutom utreds utnyttjandet av FPAs uppgifter inom kommunernas utkomststödsprocesser och tillgången till uppgifter som behövs för fastställandet av kommunala serviceavgifter.
  6. Genom ungdomsgarantiförsöket understöds det lokala förverkligandet av ungdomsgarantin. Inom försöket som gäller ungdomsgarantin utvecklar man handlingsmodeller för samarbetet mellan kommuner och arbetskraftsmyndigheterna, servicestigar för sysselsättning och placering i utbildning, utökning av flexibiliteten hos olika servicemodeller samt tillgången till information om de ungas situation och serviceanvändningen.

Försöket beräknas förstärka den offentliga ekonomins hållbarhet genom att lätta på serviceproduktionsprocesserna och att utöka tillsynens ändamålsenlighet. De euromässiga verkningarna kan emellertid uppskattas först mot slutet av försöksperioden.

Brevet om ansökning till kommunförsöken som sänts till kommunerna

Förfrågningar:

Sari Raassina, statssekreterare, tfn 02955 30353
Silja Hiironniemi, överdirektör, tfn 02955 30220

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs