Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » Työryhmä ehdottaa viranomaisten ylläpitämää omistajatietorekisteriä pörssiosakkeille

Valtiovarainministeriö

Työryhmä ehdottaa viranomaisten ylläpitämää omistajatietorekisteriä pörssiosakkeille

Tiedote.
Julkaistu: 01.07.2014 klo 13:17
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

EU-asetuksen myötä kilpailu arvopaperien liikkeeseenlaskussa ja säilytyksessä tulee avata. Kansallisia muutostarpeita arvioinut työryhmä ehdottaa Suomeen uutta viranomaisten ylläpitämää omistajatietorekisteriä, joka turvaisi omistusten julkisuuden jatkossakin.

EU:n arvopaperikeskusasetus tulee voimaan syksyllä 2014.  Asetuksen keskeinen tavoite on vapauttaa kilpailua EU-alueella toimivien arvopaperikeskusten välillä. Asetuksen myötä arvopaperikeskuksilla on oikeus tarjota palveluja koko EU:n alueella. Liikkeeseenlaskijoilla on puolestaan oikeus vapaasti valita EU-alueelta arvopaperikeskus, jossa se laskee arvopaperinsa liikkeeseen.

Suomen kansalliseen lainsäädäntöön on tehtävä kilpailun avaamiseen liittyviä muutoksia, jotta se on EU-asetuksen kanssa yhdenmukainen. Valtiovarainministeriö asetti 21.3.2014 työryhmän arvioimaan tarvittavia Suomen kansallisia lainmuutostarpeita. Asetus on kuitenkin jo sellaisenaan sovellettavaa oikeutta, sillä sitä on sovellettava jäsenvaltioissa kaikilta osin välittömästi heti, kun Euroopan parlamentti on sen hyväksynyt.

Työryhmä arvioi kansallisia muutostarpeita

Työryhmä jätti tänään 1.7.2014 ministeri Vapaavuorelle hallituksen esityksen muotoon laaditun mietinnön. Työryhmässä oli edustajat valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä, Finanssialan Keskusliitosta, Elinkeinoelämän keskusliitosta sekä Euroclear Finland Oy:sta. Euroclear Finland Oy jätti mietintöön eriävän mielipiteen.

Työryhmän tehtävänä oli esittää, miten arvopaperien säilytysmallien laajentuminen ja yhdentyvät markkinarakenteet voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla toteuttaa.  Arviossa tuli huomioida osakeomistuksen julkisuuteen liittyvät näkökohdat.

Tavoitteeksi asetettiin sisämarkkinoiden hyötyjen kanavoituminen mahdollisimman hyvin suomalaisille markkinaosapuolille ja sijoittajille. Tärkeänä pidettiin myös suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän mahdollisuutta integroitua tehokkaasti EU-alueen arvopaperimarkkinoiden yhdentyvään infrastruktuuriin.

Työn tavoitteena on lisäksi ollut pyrkimys löytää ratkaisu omistajatietojen keräämiseksi, säilyttämiseksi ja julkisena pitämiseksi. Tähän tulisi löytää malli, joka mahdollistaisi, että suomalaisten sijoittajien omistusta koskeva tieto voidaan pitää julkisesti saatavilla.

Valtiovarainministeriö asetti 26.3.2014 erillisen seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä osakeomistuksen julkisuuteen liittyvien ehdotusten osalta.

Ehdotusten lähtökohtina EU-oikeuden etusija ja kilpailun avaaminen

Liikkeeseenlaskijan valintaoikeus

Voimassa olevan lain mukaan suomalaisen pörssiyhtiön on laskettava osakkeensa liikkeeseen Suomessa toimivassa arvopaperikeskuksessa. Asetuksen mukaan yhtiöllä on jatkossa oikeus valita vapaasti myös Suomen rajojen ulkopuolella toimiva arvopaperikeskus.

Asetuksen mukaan osakasluettelon ylläpito ei ole arvopaperikeskuksen pakollinen tehtävä. Tämän johdosta vastuu osakasluettelon pitämisestä siirrettäisiin arvopaperikeskukselta yhtiölle itselleen.

Hallintarekisteröinti

Työryhmä ehdottaa siirtymistä Ruotsissa käytössä olevaan järjestelmään, jossa sijoittajalla on oikeus valita suoran omistajakohtaisen arvo-osuustilin rinnalla myös säilyttäjäpankin hallinnoima tili suomalaisten osakkeiden säilytykseen. Asetuksen mukaisesti arvopaperien säilyttäjän täytyy kuvata säilytykseen liittyvät riskit ja kustannukset sijoittajalle.

Työryhmä on arvioinut asetuksen säännöksiä asiakkaiden arvopaperitilien erottelusta. Se katsoo, että asetuksen vaatimus asiakaskohtaisesti eroteltujen tilien tarjoamisvelvollisuudesta koskee ennen kaikkea moniportaisesti hallittuja tilejä. Siten suomalainen asiakas voisi jatkossa valita asiakaserotellun tilin joko moniportaisena tai suorana. Ehdotukseen hallintarekisteröinnin laajennuksesta on siis päädytty sekä asetuksen tulkinnalla että yhtiöiden tosiasiallisten kilpailutusmahdollisuuksien turvaamisella. Poikkeuksia olisivat poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt, jotka eivät ehdotuksen mukaan voisi hallintarekisteröidä omistustaan suomalaisessa yhtiössä.

Julkinen omistajarekisteri

Arvopaperikeskusten välisen kilpailun vapautuminen EU:ssa tulee merkitsemään sitä, että tieto arvopaperin omistajasta ei enää ole kattavasti Suomessa toimivassa arvopaperikeskuksessa.

Tämän vuoksi työryhmä ehdottaa perustettavaksi uuden kansallisen yleisöjulkisen rekisterin, jota ylläpitäisi Patentti- ja rekisterihallitus. Rekisteriin kerättäisiin neljä kertaa vuodessa tiedot suomalaisista osakkeenomistajista, jotka omistavat yli 500 osaketta. Ehdotettu 500 osakkeen minimiraja liittyy piensijoittajien yksityisyyden suojaan.

Arvopaperikeskuksen tarjoamat ilmaiset arvo-osuustilit

Arvopaperikeskuksen nykyinen lakisääteinen velvollisuus tarjota sijoittajille ilmaisia arvo-osuustilejä ehdotetaan kumottavaksi. Asetuksen mukaan tämä on jatkossa arvopaperikeskuksen valinnainen palvelu, jonka tarjoamisesta se voi sopia yksittäisen liikkeeseenlaskijan kanssa.

Lausuntoaikaa elokuulle

Työryhmän ehdotus on lähetetty lausunnoille sidosryhmille. Lausuntoaika päättyy keskiviikkona 13.8.2014. Sen jälkeen valmistelu jatkuu virkatyönä valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla.

Työryhmän muistioon ei sisälly ehdotuksia tarvittavista muutoksista verolakeihin. Niitä valmistellaan virkatyönä valtiovarainministeriön vero-osastolla.

Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, erityisasiantuntija Annina Tanhuanpää p. 02955 30485

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs