Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » Hallituksen esitys vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi annettu eduskunnalle

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi annettu eduskunnalle

Tiedote.
Julkaistu: 05.09.2013 klo 13:48
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla valmisteltu hallituksen esitys vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi on annettu eduskunnalle. Esityksellä pannaan täytäntöön vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (AIFMD, 2011/61/EU). Direktiivi pannaan täytäntöön uudessa laissa vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lisäksi täytäntöönpano edellyttää muutoksia 30 muussa laissa, joista keskeisimmin sijoitusrahastolaissa ja Finanssivalvonnasta annetussa laissa. Tarkoituksena on, että esitykseen sisältyvät lakiehdotukset tulisivat voimaan viimeistään 1.1.2014.

Ehdotettu lainsäädäntö koskee direktiivin mukaisesti vaihtoehtorahastojen hoitajia. Itse vaihtoehtorahastoja ei säännellä suoraan. Vaihtoehtorahaston määritelmä on hyvin laaja ja kattaa lähtökohtaisesti kaiken sellaisen yhteisen sijoittamisen, jota ei harjoiteta sijoitusrahastolain mukaisessa sijoitusrahastossa. Sääntelyn piiriin kuuluvat keskeisimpinä erikoissijoitusrahastot sekä kiinteistö- ja pääomasijoittaminen. Vaihtoehtorahaston mahdollista oikeudellista muotoa ei ole kuitenkaan rajoitettu vaan arvioinnissa keskeistä on rahaston harjoittama toiminta. Näin sääntely ulottuu kattamaan hyvin monenlaista yhteistä sijoitustoimintaa. Soveltamisalaan liittyy kuitenkin monia poikkeuksia, kuten esimerkiksi joint venture tai family office -rakenteet.

Vaihtoehtorahastolla tulee olla nimetty vaihtoehtorahastojen hoitaja, joka vastaa rahaston toiminnasta. Vaihtoehtorahastojen hoitajalla tulee olla Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa tai sen tulee olla rekisteröitynyt Finanssivalvontaan. Toimiluvallisen vaihtoehtorahastojen hoitajan tulee huolehtia, että jokaiselle vaihtoehtorahastolle on nimetty säilytysyhteisö. Laissa tarkoitetun säilytysyhteisön tehtävät ja vastuut on tarkemmin säännelty kuin sijoitusrahastolaissa tarkoitetun säilytysyhteisön. Vaihtoehtorahaston säilytysyhteisöllä on monia rahaston varojen säilyttämiseen ja vaihtoehtorahaston hoitajan toiminnan seuraamiseen liittyviä vastuita, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset ovat ankaria.

Direktiivin peruslähtökohtana on vaihtoehtorahastojen markkinointi ammattimaisille sijoittajille. Arvopaperimarkkinalaissa säädettyjä keskeisiä yleissäännöksiä arvopaperimarkkinoilla toimimisesta ehdotetaan sovellettavaksi myös vaihtoehtorahastojen hoitajiin. Lakiehdotus sisältää lisäksi direktiivin mahdollistamaa kansallista lisäsääntelyä sijoittajansuojan vahvistamiseksi markkinoitaessa vaihtoehtorahastoa ei-ammattimaisille asiakkaille. Keskeisimpänä tällaista vaihtoehtorahastoa hoitavalta edellytetään vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupaa ja avaintietoesitettä.

Lakiehdotus saattaa aiemmin sääntelemätöntä toimintaa rahoitusmarkkinasääntelyn ja viranomaisvalvonnan piiriin. Sääntely saattaa luoda markkinoille konsolidoitumispainetta, sillä suurilla markkinatoimijoilla on yleisesti paremmat voimavarat kestää sääntelyn aiheuttama hallinnollinen ja muu kuormitus verrattuna pienempiin toimijoihin. Samalla direktiivistä johtuva sääntely kuitenkin luo Euroopan unionin tasolla yhdenmukaisesti säännellyn sijoitustuotteen, jota voidaan markkinoida ja hoitaa rajojen yli. Lakiesityksessä on pyritty minimoimaan uuden sääntelyn haitalliset vaikutukset Suomen markkinoille ja esityksen uskotaankin lisäävän kotimaisten markkinoiden toimivuutta ja houkuttelevuutta.

Esityksellä luodaan lisäksi edellytykset kansainvälisten yhteisötunnisteiden (LEI) jakelulle Suomessa. Tunnisteita tarvitaan aluksi rahoitusmarkkinoilla toimivien yksikäsitteiseen tunnistamiseen. Tätä tunnistamista käytetään johdannaiskauppojen raportoinnissa EU:n markkinatoimija-asetuksen mukaisiin kauppatietorekistereihin.

Tunnisteiden käyttö ulottuu jatkossa myös viranomaisraportointiin. Patentti- ja rekisterihallituksesta tulee Suomessa tunnisteita jakava viranomainen ja Finanssivalvonnasta tunnisteiden jakeluun liittyvää kansainvälistä yhteistyötä koordinoiva viranomainen.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, etunimi.sukunimi@vm.fi

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs