Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pääuutinen » Maaseutuhallinto järjestäytyy kunnissa uusiin yksiköihin

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuhallinto järjestäytyy kunnissa uusiin yksiköihin

Tiedote.
Julkaistu: 04.01.2011 klo 11:00
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuhallintoa kunnissa ollaan uudistamassa. Nykyisistä noin 250 kunnasta tai hallinnoivasta yksiköstä pyritään vuoteen 2013 mennessä muodostamaan enintään 80 yhteistoiminta-aluetta. Hallinnon uudistuksen valmistelu kunnissa on Maaseutuviraston mukaan edennyt aikataulussa.

– Koko maassa on käyty hyvin aktiivisesti kuntien välisiä yhteistoimintaan tähtääviä neuvotteluja. Tavoitteeseen yhteistoiminta-alueiden määrässä näytetään päästävän, aluekehittämispäällikkö Heikki Lintala Maaseutuvirastosta arvioi.


Kauhava allekirjoitti sopimuksen ensimmäisenä

Ensimmäinen maaseutuhallinnon uudistukseen liittyvä maksajavirastosopimus allekirjoitettiin tiistaina 4.1.2011 Maaseutuviraston ja Kauhavan kaupungin välillä. Kauhavalla oli ensimmäisenä valmius allekirjoittaa sopimus, sillä Kauhavasta on kuntaliitosten vuoksi muodostunut lain edellyttämä hallinnollinen yksikkö.

Kauhavalla yksinään on yli tuhat maatilaa ja henkilöstöä maaseutuhallinnon tehtäviin vaadittava määrä. Maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi on myös ollut valmistelemassa sopimukseen liittyviä prosessikuvauksia ja materiaalia, jotka tulevat muiden yhteistoiminta-alueiden käyttöön maksajavirastosopimusten teon valmisteluun.


Kolmannes kunnista poikkeaisi vaadittavasta tilamäärästä

Ensimmäinen uudistuksen määräaika umpeutui marraskuun lopussa. Ennakkotietohakemuksen jättivät ne alueet, jotka haluavat toteuttaa yhteistoiminta-alueen pienemmällä kuin 800 tilan määrällä. Näitä hakemuksia tuli 30 kappaletta.

Alueisiin kuuluu noin kolmannes Suomen kunnista eli 112 kuntaa. Tiloja näissä kunnissa on yli 16 000 eli noin 26 prosenttia Suomen tiloista. ELY-keskuksen ja Maaseutuviraston lausunnot saatuaan maa- ja metsätalousministeriö päättää hakemuksista vuoden 2011 alkupuolella.

Seuraava määräaika on 1.5.2011, johon mennessä kuntien tulee tehdä päätös liittymisestä yhteistoiminta-alueeseen. Kuntien tulee tehdä yhteistoiminnasta sopimus, josta ilmoitetaan Maaseutuvirastolle 1.1.2012 mennessä. Alueen on aloitettava toimintansa viimeistään 1.1.2013.


Tavoitteena viljelijöiden palvelujen turvaaminen

Uudistuksen taustalla ovat EU-lainsäädännön vaatimukset maataloustukien ja maaseudun kehittämistukien hallintotehtävien eriyttämisestä. Tavoitteena on myös taata viljelijöille paikallishallinnon palveluiden saatavuus ja riittävät resurssit maamme eri alueilla.

Vaikka hallinnon uudistus on lähtenyt tukihallinnon tarpeista, monille yhteistoiminta-alueille on suunniteltu muitakin tehtäviä. Monet kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ovat perinteisesti tehneet erilaisia maatalouden ja maaseudun kehittämisen tehtäviä. He tuntevat kehittämistarpeet ja ovat siten tärkeä rajapinta maaseudun kehittämisessä ja viljelijöiden asiakaspalvelussa.


Lisätietoja:
Aluekehittämispäällikkö Heikki Lintala
Puh. 040 5120 524
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Tietoa uudistuksesta Mavin verkkosivustolla

 

 

Landsbygdsförvaltningen organiserar sig i nya enheter i kommunernaLandsbygdsförvaltningen i kommunerna reformeras. Avsikten är att bilda högst 80 samarbetsområden av de nuvarande cirka 250 kommunerna eller administrativa enheterna före år 2013. Enligt Landsbygdsverket har beredningen av förvaltningsreformen vid kommunerna framskridit enligt tidtabellen.

– I hela landet har kommunerna mycket aktivt förhandlat om samarbete. Det ser ut som om vi kommer att uppnå målet för antalet samarbetsområden, tror regionförvaltningschef Heikki Lintala vid Landsbygdsverket.


Kauhava var först med att underteckna avtalet

Det första avtalet om utbetalningsställe i anslutning till reformen av landsbygdsförvaltningen slöts mellan Landsbygdsverket och Kauhava stad tisdag 4.1.2011. Kauhava var den första som var redo att underteckna avtalet, eftersom Kauhava på grund av kommunsammanslagningar har bildat en sådan administrativ enhet som förutsätts i lagen.

Kauhava har ensam fler än tusen gårdar och det antal anställda som krävs för landsbygdsförvaltningens uppgifter. Landsbygdschef Janne Lahnalampi har också deltagit i beredningen av de processbeskrivningar och material i anslutning till avtalet som andra samarbetsområden kan använda sig av då de bereder avtalen om utbetalningsställe.


En tredjedel av kommunerna vill avvika från det antal gårdar som krävs

Den första deadlinen för reformen löpte ut i slutet av november. Ansökan om förhandsbesked lämnades in av de områden som vill inrätta ett samarbetsområde med färre än 800 gårdar. Dessa ansökningar var 30 till antalet.

Till områdena hör cirka en tredjedel av Finlands kommuner, dvs. 112 stycken. I dessa kommuner finns över 16 000, dvs. runt 26 procent av Finlands gårdar. Efter att ha inhämtat ELY-centralens och Landsbygdsverkets utlåtanden fattar jord- och skogsbruksministeriet beslut om ansökningarna i början av år 2011.

Följande deadline är 1.5.2011, och senast då ska kommunerna fatta beslut om att ansluta sig till ett samarbetsområde. Kommunerna ska sluta avtal om samarbetet och meddela Landsbygdsverket om detta senast 1.1.2012. Området ska inleda sin verksamhet senast 1.1.2013.


Målet är att trygga servicen för jordbrukarna

Reformen bottnar i EU-lagstiftningens krav på åtskiljande av uppgifterna i samband med förvaltningen av jordbruksstöd och landsbygdsutvecklingsstöd. Målet är också att garantera jordbrukarnas tillgång till lokalförvaltningens tjänster och att säkerställa tillräckliga resurser i vårt lands olika områden.

Även om förvaltningsreformen har utgått från stödförvaltningens behov har det också planerats andra uppgifter för många samarbetsområden. Många kommunala landsbygdsnäringsmyndigheter har av tradition utfört olika slag av uppgifter som anknyter till utvecklandet av jordbruket och landsbygden. De har kännedom om utvecklingsbehoven och utgör därmed en viktig gränsyta när det gäller landsbygdsutvecklingen och kundservicen för jordbrukare.


Ytterligare upplysningar:
Regionförvaltningschef Heikki Lintala
Tfn 040 5120 524
förnamn.efternamn@mavi.fi

Information om reformen på Mavis webbplats

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs