Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pääuutinen » Järjestöt: Koulutusviennin kehittämisen ainut este on lukukausimaksuihin jumittuminen

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Järjestöt: Koulutusviennin kehittämisen ainut este on lukukausimaksuihin jumittuminen

Julkaistu: 11.06.2014 klo 08:12
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Kannanotto 11.6.2014
(Ställningstagande finns på svenska nedan. The comment is in English below.)
Vapaa julkaistavaksi

Suomalaisen koulutuksen brändi on rakennettava siitä, missä olemme jo vahvoja ja tunnettuja.

Koulutusvienti on jälleen noussut julkiseen keskusteluun. Keskustelu kuitenkin on taas jumiutunut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuihin. Valtakunnalliset sitoutumattomat ja poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt näkevät koulutusviennin Suomelle mahdollisuutena, kun sitä toteutetaan järkevästi. Puhe koulutusviennin esteistä on harhaista, sillä käytännössä ainoa, mikä ei ole jo sallittua, on maksujen periminen yksilöiltä tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

“Koulutusviennissä on paljon mahdollisuuksia: tarvitaan rohkeutta ja visionääristä ajattelua.
Suomen vahvuuksia ovat opettajankoulutus-, koulutusjärjestelmä-, hyvinvointipalvelu- ja julkishallinto-osaaminen. Näiden varaan voidaan rakentaa vahvaa koulutusvientiä ja liiketoimintaa, yksilömaksut eivät ole tässä kuviossa tarpeelliset eivätkä kannattavat”, järjestöjen puheenjohtajat sanovat.

Koulutusvientiä on kehitetty viime vuosina monissa hyvissä hankkeissa ja projekteissa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yrityksissä, mutta tehokkaasti koordinoitu kysynnän ja tarjonnan kohtaamispaikka on puuttunut.

“Yhden myyntiluukun periaate on globaalissa mittakaavassa tarpeellinen ja välttämätön, sillä se voi samalla hajauttaa suuret tilaukset usean korkeakoulun toimitettavaksi - ei mikään yksittäinen suomalainen korkeakoulu pysty yksinään hoitamaan tuhansien tutkintojen tilausta, mutta yhteistyöllä se on mahdollista”, puheenjohtajat muistuttavat.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden lukukausimaksut ovat koulutusviennistä erillinen asia. Lukukausimaksujen osalta on Pohjoismaissa ja kotimaisessa kokeilussa todettu, etteivät maksut houkuttele opiskelijoita Suomeen eikä maksullisuudesta tule lisärahoitusta korkeakouluille. Ruotsissa hakijamäärät tippuivat ensimmäisenä vuonna yli 90 prosenttia, Tanskassa ei vielä seitsemässä vuodessakaan ole palattu EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden määrässä entisiin lukuihin - huolimatta siitä, kummassakin maassa on rahaa pumpattu jatkuvalla syötöllä stipendirahastoihin. Ruotsissa on jouduttu myös lopettamaan kansainvälisiä, erityisesti tekniikan alan koulutusohjelmia.

Kansainvälisiä opiskelijoita kuitenkin ehdottomasti tarvitaan Suomeen edistämään suomalaisen koulutuksen ja yhteiskunnan kansainvälistymistä, työvoimaksi sekä ratkaisemaan työvoimapulaa että luomaan uusia työpaikkoja.

“Lukukausimaksut torpedoivat niitä tavoitteita, joita kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoimiselle on ajateltu. EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuissa ei ole mitään tolkkua, mutta niiden vastustaminen alkaa olla jo tabu. Tiedämme, että korkeakoulukentällä ja yhteiskunnassa on myös näitä maksuja vastustavia voimia - opiskelija- ja nuorisojärjestöt eivät ole ainoat maksujen vastustajat, ja toivoisimme että nyt muidenkin äänet alkaisivat kuulua. Jos totuus vaikenee, ideologinen hömppä voittaa”, puheenjohtajat lataavat.

Kannanotossa on mukana yhdeksän järjestöä: Akavan opiskelijat, Keskustan Opiskelijaliitto (KOL), Liberaalit opiskelijat (LSK), Sosialidemokraattiset opiskelijat (SONK), STTK-Opiskelijat, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Vasemmisto-opiskelijat (VASOP) ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO).

Lisätietoja:
Akavan Opiskelijoiden puheenjohtaja Jouni Markkanen, p. 040 542 9514, jouni.markkanen@akava.fi

KOL:n puheenjohtaja Jirka Hakala, p. 050 389 7260, etunimi.sukunimi@keskustaopiskelijat.fi

LSK:n puheenjohtaja Christoffer Andersson, etunimi.sukunimi@liberal.fi

SAMOKin puheenjohtaja Toni Asikainen, p. 050 389 1000, etunimi.sukunimi@samok.fi

SONKin puheenjohtaja Anette Karlsson, p. 045 112 9299, puheenjohtaja@sonk.fi

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Mikko Valtonen, p. 040 548 7938, etunimi.sukunimi@sttk.fi

SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen, p. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi

VASOPin puheenjohtaja Tiina Parkkinen, p. 045 175 9474, puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi

ViNO:n puheenjohtajat Maria Ohisalo, p. 040 703 4185 ja Aaro Häkkinen, p. 045 631 2036, etunimi.sukunimi@vino.fi

-----

Ställningstagande 11.6.2014
Får publiceras
 
Enda hindret för utbildningsexportsutvecklingen är att diskussionen stannar vid terminsavgifter

Varumärket för finländsk utbildning bör byggas från det vi redan är bra på och kända för.

Utbildningsexport har igen seglat upp i den offentliga debatten. Än en gång har diskussionen fastnat i terminsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES. De nationella student- och ungdomsorganisationerna, såväl obundna som politiska, ser utbildningsexport som en möjlighet för Finland – så länge den förverkligas på ett vettigt sätt. Pratet om hinder för utbildningsexporten ger en falsk bild. Det enda som inte redan i praktiken är tillåtet är att uppbära avgifter av individer för examensutbildning.
 
”Utbildningsexport erbjuder många möjligheter: Finland behöver mod och visioner. Till våra styrkor hör lärarutbildningen och vår kunskap om högskolesystem, välfärdstjänster och offentlig förvaltning. Utgående från de här kan vi bygga upp en stark utbildningsexport och affärsverksamhet. Däremot är avgifter för individer varken nödvändiga eller lönsamma”, säger ordförandena.
 
Många bra projekt vid universitet, yrkeshögskolor och företag har under de senaste åren utvecklat utbildningsexporten, men det som saknats är ett effektivt koordinerat ställe som fångar upp efterfrågan och utbud.
 
”Ur ett globalt perspektiv är det absolut nödvändigt att vi utgår från principen om en enda kontaktpunkt. En sådan skulle samtidigt möjliggöra att stora beställningar kan delas mellan flera högskolor. Ingen enskild högskola i Finland kan ensam tillmötesgå en beställning som omfattar flera tusen examina, men genom samarbete är det möjligt”, påminner ordförandena.
 
Terminsavgifter för studerande från utanför EU och EES är inte samma sak som utbildningsexport. Då det gäller terminsavgifter visar resultat från såväl andra nordiska länder som försöket i Finland att avgifter inte lockar studerande till Finland och att de inte heller medför större intäkter för högskolorna. I Sverige sjönk antalet sökande med mer än 90 % det första året. I Danmark ligger antalet studerande från utanför EU och EES fortfarande sju år senare på en lägre nivå än innan terminsavgifter infördes. Det här trots att både Sverige och Danmark fortlöpande pumpat in pengar i stipendiefonder. I Sverige har man även varit tvungen att lägga ned internationella utbildningsprogram, speciellt inom teknik.  
 
Finland har trots allt ett obestridligt behov av internationella studerande för att främja internationaliseringen av finländsk utbildning och det finländska samhället, som arbetskraft samt såväl för att lösa bristen på arbetskraft som för att skapa nya arbetstillfällen.
 
”Terminsavgifter torpederar de målsättningar som satts upp för rekryteringen av internationella studerande. Det finns varken rim eller reson i att införa terminsavgifter för studerande från utanför EU och EES. Trots det börjar det vara tabu att motsätta sig avgifter. Vi vet att det finns andra instanser inom högskolorna och i samhället som motsätter sig de här avgifterna. Student- och ungdomsorganisationerna är inte ensamma i att motsätta sig terminsavgifter, och vi hoppas nu att även andra höjer rösten. Om sanningen tiger still kommer ideologiskt trams att segra”, avslutar ordförandena.
 
Ställningstagandet är undertecknat av nio organisationer: Akavas studerande, Centerns studentförbund (KOL), Liberala Studerande (LSK), Socialdemokratiska studerande – SONK, STTK-Studerande, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, Finlands studentkårers förbund (FSF) rf, Vänsterstuderande (VASOP) och De gröna unga och studerandenas förbund (ViNO).
 
Mer information:
Akavas studerandes ordförande Jouni Markkanen, tfn 040 542 9514, jouni.markkanen@akava.fi
 
KOL:s ordförande Jirka Hakala, tfn 050 389 7260, fornamn.efternamn@keskustaopiskelijat.fi
 
LSK:s ordförande Christoffer Andersson, fornamn.efternamn@liberal.fi
 
SAMOKs ordförande Toni Asikainen, tfn 050 389 1000, fornamn.efternamn@samok.fi
 
SONKs ordförande Anette Karlsson, tfn 045 1129 299, puheenjohtaja@sonk.fi
 
FSF:s ordförande Piia Kuosmanen, tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi
 
STTK-Studerandes ordförande Mikko Valtonen, tfn 0405487938, fornamn.efternamn@sttk.fi
 
VASOPs ordförande Tiina Parkkinen, tfn 0451759474, puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi
 
ViNOs ordförande Maria Ohisalo, tfn 040 703 4185 och Aaro Häkkinen, tfn 045 631 2036, fornamn.efternamn@vino.fi

-------

Statement 11 June 2014
For immediate release

Getting hung up on tuition fees is the only obstacle for developing Finnish education export

Build Finland’s education brand based on what we are famous for and good at.
 
Education export has once again made headlines in Finland. And again the debate is stuck on introducing tuition fees for students from outside the EU and the EEA. The national politically neutral and party political student and youth organisations see education export as an opportunity for Finland – if realised in a sensible manner. Talk about obstacles for education export is misleading. In practice, the only thing currently not allowed is charging tuition fees of individual degree students.
 
“There are many possibilities in education export. Finland needs to be courageous and employ visionary thinking. Our strengths include teacher education and knowledge of higher education systems, welfare services, and public administration. These are areas on which to build a strong education export and business. Charging individuals tuition fees is neither necessary nor profitable,” say the presidents of the organisations.
 
In the last years, education export has been developed in many good projects at higher education institutions and businesses. What has been missing is an effective contact point for coordinating demand and supply.
 
“In a global perspective, the principle of a one-stop-shop is crucial. Then large orders could be split between several institutions. No Finnish higher education institution alone can handle an order for thousands of degrees, but through cooperation this is possible,” the presidents emphasize.
 
Education export and charging students from outside the EU and EEA tuition fees are two separate issues. Introducing tuition fees does not attract students nor do fees improve higher education institutions’ finances. This is shown by both other Nordic countries as well as the trial period in Finland. In Sweden, the number of applicants dropped by more than 90 per cent during the first year after fees were introduced. Seven years after the introduction of tuition fees in Denmark, the number of students from outside the EU and the EEA still has not recovered. This despite both Sweden and Denmark continuously pumping money into scholarship funds. Sweden has also been forced to shut down international programmes, especially in technology.
 
It is nonetheless a necessity for Finland to attract international students in order to promote internationalisation of Finnish education and society, for labour as well as a solution for lack of labour and in order to create new job opportunities
 
“Tuition fees shoot down the objectives set for recruiting international students. There is no sense whatsoever in tuition fees for student from outside the EU and the EEA, but even so, it is becoming taboo to resist fees. We know that there are others in higher education and society who resist these tuition fees - student and youth organisations are not alone in opposing them. We now wish others would speak up as well. If truth stays silent, ideological mumbo-jumbo will triumph,” underlines the presidents.
 
The statement is signed by nine organisations: Akava Students, Finnish Centre Students (KOL), Liberal Students LSK, Social Democratic Students in Finland (SONK), STTK Students, The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences – SAMOK, The National Union of University Students in Finland (SYL), Left Students (VASOP), and Federation of Green Youth and Students (ViNO).
 
Contact details:
Jouni Markkanen, President, Akava Students, tel. +358 40 542 9514, jouni.markkanen@akava.fi
 
Jirka Hakala, President, KOL, tel. +358 50 389 7260, firstname.lastname@keskustaopiskelijat.fi
 
Christoffer Andersson, President, LSK, firstname.lastname@liberal.fi
 
Toni Asikainen, Chairperson, SAMOK, tel. +358 50 389 1000, firstname.lastname@samok.fi
 
Anette Karlsson, President, SONK, tel. +358 45 1129 299, puheenjohtaja@sonk.fi
 
Piia Kuosmanen, President, SYL, tel. +358 44 906 5007, firstname.lastname@syl.fi
 
Mikko Valtonen, President, STTK Students, tel. +358 40 548 7938, firstname.lastname@sttk.fi
 
Tiina Parkkinen, President, VASOP, tel. +358 45 175 9474,puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi
 
ViNO Presidents: Maria Ohisalo, tel. +358 40 703 4185 and Aaro Häkkinen, tel. +358 45 631 2036, puheenjohtajat@vino.fi

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs