Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Tutkittua tietoa pienpuusta

Miktech Oy

Tutkittua tietoa pienpuusta

Julkaistu: 23.11.2010 klo 15:09
Julkaisija: Miktech Oy

Mikkelissä järjestetyssä Pienpuu-seminaarissa selviteltiin pienpuun käyttöön liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Seminaarissa kuultiin Metsäntutkimuslaitos Metlan tutkijoiden esityksiä uusimmista, pienpuuta koskevista tutkimustuloksista ja sahayrityksen edustajan puheenvuoro pienpuun sahauksen tulevaisuudesta. Seminaarin puheenjohtajana toimi Eastwood-ohjelman ohjelmajohtaja Aki Hakala Miktech Oy:stä.

Mikkelissä järjestetyssä Pienpuu-seminaarissa selviteltiin pienpuun käyttöön liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Seminaarissa kuultiin Metsäntutkimuslaitos Metlan tutkijoiden esityksiä uusimmista, pienpuuta koskevista tutkimustuloksista ja sahayrityksen edustajan puheenvuoro pienpuun sahauksen tulevaisuudesta. Seminaarin puheenjohtajana toimi Eastwood-ohjelman ohjelmajohtaja Aki Hakala Miktech Oy:stä. Eastwood on nelivuotinen Itä-Suomen puutuotetoimialan kasvu- ja kehitysohjelma.

Metlan viisivuotisten Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) –ohjelman yhtenä tavoitteena on selvittää, miten pienpuuta voitaisiin nykyistä enemmän hyödyntää  kotimaisilla puumarkkinoilla.Ensimmäisiä aiheeseen liittyviä tutkimuksia käynnistettiin jo 1950-luvulla polttopuun käytön romahtaessa halvan tuontiöljyn tulon myötä.
-Pienpuun käyttö on vähitellen lisääntynyt, ja erityisesti männyn jatkojalostusmahdollisuuksia on pyritty aktiivisesti kehittämään. Pienpuuraaka-ainetta voidaan hyödyntää muun muassa monenlaiseen piha- ja ulkorakentamiseen (esim. laiturit ja terassit) sekä rakennusten sisustusmateriaalina, kertoi tutkija Erkki Verkaoja Metlasta.

Tutkija Jukka Malinen esitteli seminaariväelle kansainvälisessä Developing the Scots Pine Resource-hankkeessa kehitellyn ARVO-ohjelmiston, jonka avulla leimikolle voidaan määritellä tarkka laskennallinen ennuste. Ennuste lasketaan leimikoille puulajikohtaisesti, vaihtoehtoina ovat mänty, kuusi tai koivu. Ohjelmiston tietokanta sisältää tiedot noin 22 000 suomalaisesta leimikkopalstasta, ja sillä voidaan ennustaa kertymää, jakaumaa ja hakkuukertymän arvoa. ARVO-ohjelmisto on ilmaisjakeluohjelma, jota voi ladata ja käyttää vapaasti. Ohjelma löytyy osoitteesta www.metla.fi/metinfo/arvo.

Sahaukselle laadittua kustannuslaskentamallia esitteli tutkija Heikki Korpunen. Mallin avulla voidaan laskea kustannusperusteinen hinta erilaisille katkontavaihtoehdoille, kun tiedossa ovat puunkorjuun ja kaukokuljetuksen kustannukset.
-Lopputuotteille ja tuoteryhmille saadaan tarkat hinnat, kun otetaan huomioon sekä laitteiden tekniset tiedot että muut kustannustiedot. Saantomäärät voidaan laskea sekä sahatavaralle, purulle, hakkeelle että kuorelle, Korpunen mainitsi.

-Harvennettavan pienpuun erityispiirteitä järeään tukkiin verrattuna ovat huonompi tekninen laatu, reaktio- ja nuorpuun suurempi osuus sekä pienempi tiheys. Useimmiten pienpuut ovat kuitenkin terveitä puita, mikä antaa sille paljon käyttömahdollisuuksia, kertoi tutkija Reeta Stöd Kymen ammattikorkeakoulusta. Stöd oli Metlalle tekemässä tutkimuksessaan selvittänyt mäntypienpuun lujuusominaisuuksia ensimmäisen ja toisen harvennuksen jälkeen ja verrannut niitä järeiden tukkien vastaaviin lukuihin.
-Ensiharvennuksen jälkeen pientukkien lujuusarvot olivat selvästi järeiden tukkien vastaavia lukuja heikommat. Toisen harvennuksen jälkeen arvot paranivat, ja erot järeisiin tukkeihin pienenivät selkeästi. Pientukeista voidaan siis saada toisen harvennuskerran jälkeen kelvollista raaka-ainetta puutuoteteollisuudelle, Stöd totesi.

-Pienpuu soveltuu luultua paremmin liimattujen rakenteiden raaka-aineeksi, totesi myös vanhempi tutkija, PUU-ohjelman johtaja  Henrik Heräjärvi omassa puheenvuorossaan.
PUU-ohjelman puitteissa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet pienpuun soveltuvan liimattuihin rakenteisiin hyvin. Erot järeästä tukista valmistettuihin tuotteisiin olivat hyvin pieniä.
-Liimatuotteissa pienpuun ongelmat vähenevät, ja varsinkin kun tuotteita käytetään hallituissa kosteusolosuhteissa, pienpuu  on lujuutensa ja jäykkyytensä puolesta kilpailukykyinen järeän tukin kanssa, Heräjärvi mainitsi.

Seminaarin lopuksi myyntipäällikkö Tuomo Kauppinen Veisto Oy:stä arvioi pienpuun tulevaisuuden näkymiä sahateollisuuden kannalta.
-Laitekanta on kehittynyt viime vuosina huomattavasti, ja lyhyitäkin tukkeja voidaan käsitellä kustannustehokkaasti ja nopeasti, Kauppinen mainitsi.

Lisätietoja:
ohjelmajohtaja Aki Hakala, Miktech Oy, puh. 0440 361 624
s-posti: aki.hakala@miktech.fi
www.miktech.fi, www.eastwood.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs