Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Ensimmäiset EU:n puutavara-asetuksen valvontaorganisaatiot on hyväksytty

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Ensimmäiset EU:n puutavara-asetuksen valvontaorganisaatiot on hyväksytty

Tiedote.
Julkaistu: 07.10.2013 klo 10:21
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Euroopan komissio on hyväksynyt ensimmäiset puutavara-asetuksen mukaiset valvontaorganisaatiot. Luettelo valvontaorganisaatioista on julkaistu EU:n virallisen lehden C-sarjassa ja komission verkkosivuilla. Toistaiseksi komissio on hyväksynyt kaksi valvontaorganisaatiota, joista NEPCon tarjoaa palveluita koko EU:n alueella.

Valvontaorganisaatioiden tehtävänä on avustaa puutavaran ja puutuotteiden maahantuojia, niillä kauppaa käyviä ja metsänomistajia asetuksen vaatimusten täyttämisessä. Tätä varten valvontaorganisaatiot laativat asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän, myöntävät toimijoille oikeuden käyttää järjestelmää ja tarkistavat, että järjestelmää käytetään oikein.


Asetus edellyttää puun jäljitettävyyttä

Puutavara-asetus edellyttää, että toimijoiden on käytettävä ns. asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää varmistaakseen puutavaran ja puutuotteiden laillisuuden. Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä sisältää toimenpiteitä, jotka tekevät mahdolliseksi jäljittää puutavara ja puutuotteet ja antavat tietoa puun alkuperän laillisuudesta. Toimijat voivat käyttää omaa järjestelmäänsä tai Euroopan komission hyväksymien valvontaorganisaatioiden tarjoamia järjestelmiä.

Suomalaisen metsänomistajan asianmukaisen huolellisuuden järjestelmäksi katsotaan metsänkäyttöilmoitus yhdessä puutavaran luovutusmittaustodistuksen kanssa. Vastaavasti Ahvenanmaalla metsäomistajan järjestelmän muodostavat uudistamislupa, ilmoitus harvennushakkuista ja mittaustodistus.


Puutavara-asetus torjuu laittoman puun käyttöä

EU:n puutavara-asetuksen soveltaminen alkoi 3.3.2013. Asetuksen tarkoituksena on estää laittoman puun ja siitä jalostettujen tuotteiden tulo markkinoille Euroopan unionissa.

Puutavara-asetusta sovelletaan sekä EU:n alueella korjattuun puutavaraan ja puutuotteisiin että EU:n alueelle tuotuun puutavaraan ja puutuotteisiin. Asetusta sovelletaan sekä raakapuuhun että puusta valmistettuihin tuotteisiin kuten esimerkiksi sahatavaraan, vaneriin, kartonkiin, huonekaluihin, massaan ja paperiin.


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Juha Riippi
020 7725 765, etunimi.sukunimi@mavi.fi

Ylitarkastaja Marko Lehtosalo
020 7725 825, etunimi.sukunimi@mavi.fi

Euroopan komission EUTR-sivusto

EUTR Maaseutuviraston sivustolla


De första övervakningsorganisationerna som förutsätts i EU:s förordning om timmer har erkäntsEuropeiska kommissionen har erkänt de första övervakningsorganisationerna som förutsätts i timmerförordningen. En förteckning över övervakningsorganisationer har publicerats i C-serien av EU:s officiella tidning och på kommissionens webbplats. Tills vidare har kommissionen erkänt två övervakningsorganisationer, av vilka NEPCon tillhandahåller tjänster inom hela EU.

Övervakningsorganisationerna ska bistå importörer av timmer och trävaror, handlare och skogsägare när det gäller att uppfylla kraven i förordningen. För det ändamålet upprättar övervakningsorganisationerna ett system för tillbörlig aktsamhet, beviljar verksamhetsutövare rätt att använda systemet och kontrollerar att systemet används på rätt sätt.


Förordningen förutsätter spårbarhet

I timmerförordningen krävs det att verksamhetsutövarna använder ett s.k. system för tillbörlig aktsamhet för att säkerställa att timret och trävarorna är lagliga. Systemet för tillbörlig aktsamhet innehåller åtgärder som gör det möjligt att spåra timret och trävarorna och ger information om ursprungets laglighet. Verksamhetsutövarna kan använda antingen egna system eller system som har tagits fram av övervakningsorganisationer som Europeiska kommissionen har erkänt.

Anmälan om användning av skog tillsammans med överlåtelsemätningsintyget betraktas som de finländska skogsägarnas system för tillbörlig aktsamhet. På Åland betraktas förnyelsetillstånd, anmälan om gallringsavverkningar och mätningsintyg som skogsägarnas system för tillbörlig aktsamhet.


Timmerförordningen motarbetar användningen av olagligt timmer

EU:s förordning om timmer började tillämpas den 3 mars 2013. Syftet med den är att hindra att olagligt avverkat timmer och produkter som förädlats utgående från sådant når Europeiska unionens marknad.

Förordningen om timmer tillämpas dels på timmer som avverkas inom EU och varor som tillverkas av sådant, dels på timmer och trävaror som importeras till EU. Förordningen tillämpas på både råvirke och sådana produkter som tillverkats av trä, t.ex. sågvaror, plywood, kartong, möbler, pappersmassa och papper.


Närmare information:
Överinspektör Juha Riippi
020 7725 765, fornamn.efternamn@mavi.fi

Överinspektör Marko Lehtosalo
020 7725 825, fornamn.efternamn @mavi.fi

Europeiska kommissionens EUTR-sidor

EUTR på Landsbygdsverkets webbplats

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs