Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Ympäristötuen erityistukisopimusten hakulomakkeet ja sopimusehdot on julkaistu

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Ympäristötuen erityistukisopimusten hakulomakkeet ja sopimusehdot on julkaistu

Tiedote.
Julkaistu: 04.04.2012 klo 10:44
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Ympäristötuen erityistukisopimusten hakulomakkeet sopimusehtoineen on julkaistu internetsivuilla www.suomi.fi/lomakkeet. Kaikki maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset ovat haettavina vuonna 2012. Erityistukisopimuksia haetaan alueen ELY-keskuksesta kevään päätukihaun yhteydessä 30.4.2012 mennessä.

Maatalouden ympäristötuki muodostuu kolmesta osasta: perus- ja lisätoimenpiteistä sekä erityistukisopimuksista. Erityistukisopimukset ovat viisi- tai kymmenvuotisia, viljelijän ja valtion kesken tehtäviä sopimuksia. Myös rekisteröidyt yhdistykset voivat tehdä sopimuksen kolmesta eri erityistuesta.

Erityistukisopimukset ovat (suluissa lomakenumero):
• suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito (211)
• monivaikutteisen kosteikon hoito (262, rekisteröidylle yhdistykselle 262B)
• pohjavesialueiden peltoviljely (261)
• valumavesien käsittelymenetelmät: säätösalaojitus, säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys (263)
• luonnonmukainen tuotanto (215K)
• luonnonmukainen kotieläintuotanto (215E)
• perinnebiotooppien hoito (253, rekisteröidylle yhdistykselle 253B)
• luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen (252, rekisteröidylle yhdistykselle 252B)
• alkuperäisrotujen kasvattaminen (218)
• alkuperäiskasvien viljely (214)
• ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen (257)
• lietelannan sijoittaminen peltoon (258)
• turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely (259)

Sopimuksiin liittyvään opasmateriaaliin voi tutustua internetsivuilla:
http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/oppaatjaohjeet/ymparistotuenerityistukienoppaat.html

Erityistukisopimusten toimenpiteillä muun muassa vähennetään maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta sekä lisätään maaseudun ja luonnon monimuotoisuutta.

Myös ei-tuotannollisten investointien tuki haettavissa

Kosteikon tai perinnebiotoopin perustamiskustannuksiin voi hakea ei-tuotannollisten investointien tukea. Vuonna 2012 ei-tuotannollisten investointien tuen viimeinen hakupäivä on 30.6.

Tukea haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskus). Hakijoina voivat olla viljelijät tai Leader-toimintaryhmien alueilla olevat rekisteröidyt yhdistykset.

Tukea monivaikutteisen kosteikon perustamiseen haetaan lomakkeella 195 (viljelijä) ja 195B (rekisteröity yhdistys). Tukea arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen haetaan lomakkeella 196 (viljelijä) ja 196B (rekisteröity yhdistys). Lomakkeita, hakuehtoja ja -ohjeita saa ELY-keskuksista tai sähköisesti osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ulla Sihto (alkuperäisrodut), puh. 020 7725 658
Antti Hietala (valumavedet, luomu, alkuperäiskasvit, ravinnekuormituksen vähentäminen), puh. 020 7725 623
Riikka Klemola (kosteikko, perinnebiotooppi, luonnon monimuotoisuus, turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely, ei-tuotannolliset investoinnit), puh. 02077 25608
Antti Unnaslahti (suojavyöhykkeet, pohjavesialueiden peltoviljely, lietelannan sijoittaminen), puh. 020 77 25737

http://www.mavi.fi/fi/index/tietoavirastosta/tiedotteet/120404_erityisymparistotuet.html


Ansökningsblanketterna och avtalsvillkoren för avtal om miljöspecialstöd har publicerats

Blanketterna för ansökan om miljöspecialstöd och avtalsvillkoren har publicerats på webbplatsen www.suomi.fi. Alla avtal om miljöspecialstöd för jordbruket går att söka år 2012. Specialstödsavtalen söks hos regionens ELY-central i samband med vårens huvudstödansökan senast 30.4.2012.

Miljöstödet för jordbruket består av tre olika delar: bas- och tilläggsåtgärder samt avtal om specialstöd. Avtalen om miljöspecialstöd är fem- eller tioåriga avtal som ingås mellan jordbrukaren och staten. Också registrerade föreningar har möjlighet att ingå avtal om tre olika miljöspecialstöd.

Avtalen om specialstöd är (blankettnumret inom parentes):
•    anläggning och skötsel av skyddszon (211)
•    skötsel av mångfunktionell våtmark (262, för registrerade föreningar 262B)
•    åkerodling på grundvattenområden (261)
•    metoder för behandling av avrinningsvatten: reglerbar dränering, reglerbar underbevattning eller återanvändning av avrinningsvatten (263)
•    ekologisk produktion (215K)
•    ekologisk husdjursproduktion (215E)
•    skötsel av vårdbiotoper (253, för registrerade föreningar 253B)
•    främjande av naturens och landskapets mångfald (252, för registrerade föreningar 252B)
•    uppfödning av lantraser (218)
•    odling av ursprungsväxter (214)
•    effektiviserad minskning av näringsbelastningen (257)
•    placering av flytgödsel i åker (258)
•    långvarig vallodling på torvåkrar (259).

Guiderna som hör samman med avtalen kan läsas på nätet:
http://www.mavi.fi/sv/index/odlarstod/Ansokningsguiderochanvisningar/miljostodetsspecialstodsguider.html

Åtgärderna enligt avtalen om miljöspecialstöd bland annat bidrar till att jordbrukets belastning på vattendragen minskar och landsbygdens och naturens mångfald ökar.

Stöd för icke-produktiva investeringar kan sökas

Stöd för icke-produktiva investeringar beviljas för kostnader vid anläggning av våtmarker eller vårdbiotoper. Sista ansökningsdagen i fråga om stöd för icke-produktiva investeringar år 2012 är 30.6.

Stödet söks hos närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen). Sökande kan vara jordbrukare eller registrerade föreningar inom verksamhetsområdet för en Leader-aktionsgrupp. Stöd för anläggning av mångfunktionell våtmark söks på blankett 195 (jordbrukare) och 195B (registrerad förening).

Stöd för inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper söks på blankett 196 (jordbrukare) och 196B (registrerad förening). Blanketter, ansökningsvillkor och -anvisningar fås hos ELY-centralerna eller elektroniskt via www.suomi.fi.

Ytterligare information lämnas av:
Ulla Sihto (lantras) tfn. 020 7725 658
Antti Hietala (avrinningsvatten, ekoproduktion, ursprungssorter, minskning av näringsbelastningen), tfn 020 7725 623
Riikka Klemola (våtmark, vårdbiotop, naturens mångfald, vallodling på torvåkrar, stöd fö icke-produktiva investeringar), tfn 02077 25608
Antti Unnaslahti (skyddszon, åkerodling på grundvattenområden, placering av flytgödsel), tfn 02077 25737

http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden/120404_specialstod.html

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs