Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Viljelijän tulee ilmoittaa kuntaan pellon märkyysongelman tai tulvavahingon sattuessa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Viljelijän tulee ilmoittaa kuntaan pellon märkyysongelman tai tulvavahingon sattuessa

Tiedote.
Julkaistu: 16.10.2012 klo 12:51
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Sateiden aiheuttama märkyys ja tulvat hankaloittavat maatiloilla tukiehtojen noudattamista. Viljelijä voi säilyttää oikeutensa tukeen, jos hän ei ole voinut täyttää tuen ehtoja ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Tiedot ja todisteet ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista olosuhteista tulee toimittaa kirjallisena kuntaan. Ilmoitus on tehtävä 10 työpäivän kuluessa siitä, kun viljelijän on mahdollista toimittaa tiedot.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen päättää tapauskohtaisesti, onko kysymyksessä ollut ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet. Ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet tarkoittavat epänormaalia tai ennustamatonta tapahtumaa, joka aiheutuu tuenhakijasta riippumattomasta syystä.

Satovahinkoilmoitus säilyttää oikeudet tukiin

Jos satoa ei voida korjata, satovahinkoilmoitus on tehtävä välittömästi kuntaan lomakkeella 118. Satovahinkoilmoitus on tehtävä, vaikka viljelijä ei hakisikaan satovahinkokorvausta. Vain satovahinkoilmoituksen tekemällä säilyttää oikeutensa luonnonhaittakorvaukseen, ympäristötukeen ja kansallisiin tukiin.

Jos viljelijä hakee satovahinkokorvausta, kunnan viranomainen arvioi satovahingon paikan päällä mahdollisimman nopeasti hakemuksen saavuttua. Korvaushakemuksen kohteena olevan kasvuston saa hävittää vasta, kun satovahinkoarvio on tehty. Satovahinkokorvaushakemus tehdään myös lomakkeelle 118.

Kasvipeitteisyys sekä pientareet ja suojakaistat

Jos ympäristötuen kasvipeitteisyys-lisätoimenpidettä ei voida toteuttaa tilan ympäristötukikelpoisella pinta-alalla, viljelijä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen tai poikkeukselliseen olosuhteeseen. Tilanne syntyy silloin, jos on suunniteltu syysviljan täyttävän kasvipeitteisyysalaa ja maa on muokattu, mutta syyskylvöä ei ole päästy märkyyden vuoksi tekemään. Märkyysongelman tulee koskea merkittävää osaa tilan maatalousmaasta. Märkyyden takia korjaamattomat lohkot täyttävät kasvipeitteisyysalaa, jos niitä ei ole muokattu.

Jos tulva ja sateet ovat rikkoneet pientareet tai suojakaistat eivätkä ympäristötuen ehdot tai täydentävien ehtojen vaatimukset täyty, viljelijä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen tai poikkeukselliseen olosuhteeseen. Pientareet ja suojakaistat on perustettava uudelleen vuonna 2013.  

Lannanlevitys, lantalat ja lantapatterit

Ympäristötuessa noudatetaan lannan levitysaikojen ja varastoinnin suhteen nitraattiasetusta. Asetuksen mukaan lantaa voi levittää syksyllä 15.10. saakka. Jos maa on sula ja kuiva, levitystä voi jatkaa 15.11. saakka. Näiden aikarajojen osalta ei voida joustaa. Maaseutuvirasto on tiedottanut levitysajoista ja -tavoista 21.9.2012, ja tiedote on luettavissa Mavin verkkosivustolla osoitteessa www.mavi.fi.

Viljelijä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen tai poikkeukselliseen olosuhteeseen, jos lantalasta on tulvan seurauksena päässyt valumia ympäristöön. Mahdolliset lantalaan tulleet vauriot tulee korjata mahdollisimman pian.

Samoin jos tulva-alueella olevat lantapatterit ovat levinneet tai niiden peitemateriaali on hävinnyt patterin päältä, viljelijä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen tai poikkeukselliseen olosuhteeseen. Tilanne on korjattava mahdollisimman pian.
 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Markku Kuoppa-aho
020 77 25537
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Mavin tiedote 21.9.2012, Muistilista syksyn lannanlevitykseen: http://www.mavi.fi/fi/index/tietoavirastosta/tiedotteet/120921_lannanlevitys.html

Lomakkeet: http://www.suomi.fi/lomakkeet

 

Jordbrukaren ska göra anmälan till kommunen vid problem med väta eller översvämningsskador

Vätan och översvämningarna till följd av regnen gör det svårt för gårdarna att följa stödvillkoren. Jordbrukaren kan behålla sin rätt till stöd om han eller hon inte har kunnat uppfylla stödvillkoren på grund av ett oöverstigligt hinder eller exceptionella omständigheter. Uppgifter om och bevis för det oöverstigliga hindret eller de exceptionella omständigheterna ska lämnas in skriftligt till kommunen. Anmälan ska göras inom 10 arbetsdagar från det att jordbrukaren kan lämna uppgifterna.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar från fall till fall om det har varit frågan om ett oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet. Som oöverstigligt hinder eller exceptionell omständighet betraktas en onormal eller oförutsedd händelse som inte beror på sökanden.

Med skördeskadeanmälan behåller jordbrukaren rätten till stöd

Om skörden inte går att bärga måste skördeskadeanmälan omedelbart göras till kommunen på blankett 118. Skördeskadeanmälan ska göras även om jordbrukaren inte ansöker om ersättning för skördeskadan. Bara genom att göra skördeskadeanmälan behåller jordbrukaren sin rätt till kompensationsbidrag, miljöstöd och nationella stöd.

Om jordbrukaren ansöker om skördeskadeersättning värderar landsbygdsnäringsmyndigheten skördeskadan på ort och ställe så snart som möjligt efter det att ansökan inkommit. Växtbeståndet som ansökan om ersättning gäller får förstöras först när skördeskadevärderingen är utförd. Ansökan om skördeskadeersättning görs också på blankett 118.

Växttäcke samt dikesrenar och skyddsremsor

Om ett tilläggsvillkor med växttäcke som hör samman med miljöstödet inte kan genomföras på gårdens miljöstödsberättigande areal kan jordbrukaren åberopa ett oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet. Situationen uppkommer om jordbrukaren har planerat att den växttäckta arealen ska bestå av höstsäd och marken har bearbetats, men inte kunnat besås på hösten på grund av vätan. Problemet med väta ska beröra en betydande del av gårdens jordbruksmark. Skiften som inte bärgats på grund av väta uppfyller kravet på växttäcke, om de inte har bearbetats.

Om dikesrenar eller skyddsremsor har förstörts av översvämning och regn och miljöstödsvillkoren eller tvärvillkorskraven därför inte uppfylls, kan jordbrukaren åberopa ett oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet. Dikesrenarna och skyddsremsorna måste anläggas på nytt år 2013.  

Gödselspridning, gödselstäder och gödselstackar

Inom miljöstödet följs nitratförordningen när det gäller spridningstider för och lagring av stallgödsel. Förordningen stipulerar att stallgödsel får spridas på hösten fram till 15.10, och då marken är ofrusen och torr får spridningen fortgå till 15.11. Det går inte att avvika från dessa tidsgränser. Landsbygdsverket har informerat om spridningstider och spridningsmetoder 21.9.2012, och meddelandet kan läsas på Mavis webbplats på adressen www.mavi.fi.

Om översvämningen har orsakat avrinning från gödselstaden till omgivningen kan jordbrukaren åberopa ett oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet. Eventuella skador på gödselstaden ska repareras så snart som möjligt.

På samma sätt kan jordbrukaren åberopa ett oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet om gödselstackarna på ett översvämmat område har fallit sönder eller om stackarna har förlorat sitt täckmaterial. Situationen måste rättas till så snart som möjligt.  

Ytterligare upplysningar lämnas vid Landsbygdsverket av:

Överinspektör Markku Kuoppa-aho
020 77 25537
förnamn.efternamn@mavi.fi

Mavis meddelande 21.9.2012, Minneslista för höstens spridning av stallgödsel: http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden/120921_spridningavstallgodsel.html

Blanketter: http://www.suomi.fi/etjanster

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs