Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Puutarhatuotteiden varastointituen haku vuodelle 2013

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Puutarhatuotteiden varastointituen haku vuodelle 2013

Tiedote.
Julkaistu: 03.10.2013 klo 11:09
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Puutarhatuotteiden hakemuslomake (228) postitetaan viikolla 39 viime vuonna (2012) ko. tukea hakeneille. Hakemuslomakkeen yhteydessä postitetaan lomakkeen täyttöohje sekä varastoitujen puutarhatuotteiden määrän marras- ja joulukuun ilmoituslomakkeet. Lisäksi lomakkeiden liitteenä on mallikappale varastokirjanpitolomakkeesta.

Jos lomaketta ei jostain syystä tule hakijalle postitse tai hakija on uusi, lomake täyttöohjeineen on saatavissa lomakepalvelusta internetosoitteesta www.suomi.fi.

Jos peltoja on kahden eri tukivyöhykkeen (A/B tai C) alueella, täytetään kaksi hakemuslomaketta. Tämä johtuu siitä, että varastointituki maksetaan tukialueilla A/B eri tukityypillä kuin tukialueella C.

Hakemuslomake on palautettava täytettynä tilan sijaintipaikkakunnan ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla valtionvirastoon viimeistään 25.10.2013. Myöhässä palautettu tukihakemus alentaa tukea.

Hakemuksen ohessa olevilla kahdella varastomääräilmoituslomakkeella ilmoitetaan varastoitujen tuotteiden kuutiomäärätilanne marraskuun 15. päivänä ja joulukuun 16. päivänä. Nämä varastomääräilmoitukset on toimitettava ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla valtionvirastoon viimeistään 31.12.2013. Jos varastomääräilmoitus marras- tai joulukuulta toimitetaan myöhässä, alennetaan kyseisen ilmoituksen osalta tuen myöntämisperusteena olevaa varastomäärää yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohti. Jos ilmoitus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, katsotaan ilmoitusajankohtaa koskeva varastomäärä nollaksi.

Tukiehdot eivät ole muuttuneet

Puutarhatuotteiden varastointituki määräytyy tukeen oikeuttavien puutarhatuotteiden varastomäärän (m3) ja varastotyypin (koneellisesti jäähdytetty varasto / muu varasto) perusteella. Varastointituki lasketaan loka-, marras- ja joulukuussa käytössä olevan puutarhatuotteiden varastotilavuuden keskiarvosta. Hakijan on pidettävä varastokirjanpitoa 1.10. alkaen.

Kuitenkin laissa maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) on säädetty joitakin uusia menettelyjä. Muun muassa tuenhakijan on säilytettävä vuoden 2017 loppuun asti sellaiset tuen hakemiseen liittyvät alkuperäiset asiakirjat, joita ei toimiteta tukihakemuksen liitteenä ELY-keskukseen. Tällainen asiakirja tässä tuessa on esimerkiksi varastokirjanpito.

Tuen määrä

Varastointitukea maksetaan kaikilla tukialueilla. Tukialueilla A ja B varastointituki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena ja C-alueella pohjoisena tukena. Satoa tuottavan pellon sijainti määrää sen, kumpaa yllä mainittua tukea hakija saa varastoimilleen puutarhatuotteille.

Varastointitukea saavat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali.

Varastotyyppien mukainen tuen määrä enintään:

  • Koneellisesti jäähdytetty varasto 14,2 euroa/m³
  • Muu varasto 8,8 euroa/m³

Puutarhatuotteiden varastointituen maksatus tapahtuu arviolta maalis-huhtikuussa 2014.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
Puhelinnumero 020 77 25740
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Ansökan om lagrinsstöd för trädgårdsprodukter 2012

Blanketten för ansökan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter (228) postas vecka 39 till dem som ansökte om stödet i fråga i fjol (2012). I anslutning till ansökningsblanketten postas anvisningar för hur blanketten skall fyllas i samt blanketter för anmälan om kvantiteten lagrade trädgårdsprodukter för november och december. Som bilaga finns dessutom ett modellexemplar av en lagerbokföringsblankett.

Om sökanden av någon anledning inte får blanketten med posten, eller om det är frågan om en ny sökande, fås blanketten och ifyllnadsanvisningarna från blankettjänstens webbsida www.suomi.fi.

Om sökanden har åkrar i två olika stödzoner (A/B eller C) fylls två ansökningsblanketter i. Detta beror på att lagringsstödet i stödregionerna A/B betalas enligt en annan stödtyp än i stödregion C.

Den ifyllda ansökningsblanketten skall lämnas in till den ELY-central inom vars område gården är belägen eller på Åland till Statens ämbetsverk senast 25.10.2013. En för sent inlämnad stödansökan leder till att stödet sänks.

Med de två blanketterna för anmälan om lagerkvantitet som bifogats ansökan uppges mängden lagrade produkter i kubikmeter den 15 november och 16 december. Dessa anmälningar om lagerkvantitet skall lämnas in till ELY-centralen eller på Åland till Statens ämbetsverk senast 31.12.2013. Om anmälan om lagerkvantiteter för november eller december lämnas in för sent minskas den lagerkvantitet som för den aktuella anmälans del ligger till grund för beviljandet av stöd med en procent per försenad arbetsdag. Om anmälan är mer än 25 kalenderdagar försenad anses lagerkvantiteten vid anmälningstidpunkten vara noll.

Stödvillkoren har inte förändrats

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter bestäms på basis av mängden stödberättigande trädgårdsprodukter i lager (m3) och lagertypen (maskinellt kylda lager/övriga lager). Lagringsstödet beräknas utgående från genomsnittet av den lagervolym som upptas av trädgårdsprodukter som finns i lager i oktober, november och december. Den sökanden skall föra lagerbokföring fr.o.m. 1.10.

Ändå i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) föreskrivs det om vissa nya förfaringssätt. Bland annat ska sökanden bevara sådana handlingar i original som inte ges in till ELY-central /Statens Ämbetsverk i form av bilagor till stödansökan ända till slut av året 2017. En sådan handling är i fråga om detta stöd till exempel lagerbokföring.

Stödbelopp

Lagringsstöd betalas i alla stödregioner. I stödregionerna A och B betalas lagringsstödet som nationellt stöd till Södra Finland och i stödregion C som nordligt stöd. Stödregionen för den åker som producerar skörd avgör vilketdera av dessa stöd som betalas för de trädgårdsprodukter som finns i sökandens lager.

Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.

Maximibeloppet av stöd:

  • Maskinellt kylda lager 14,2 euro/m³
  • Övriga lager 8,8 euro/m³

Enligt uppskattningarna betalas lagringsstödet för trädgårdsprodukter i mars eller april 2014.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
Tfn 020 77 25740
fornamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs