Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Mavi päätti jonolohkojen hyväksymisperusteista

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Mavi päätti jonolohkojen hyväksymisperusteista

Tiedote.
Julkaistu: 27.06.2011 klo 11:02
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto on päättänyt hyväksyä tukikelpoisiksi neljän ensimmäisen hakuperusteen mukaiset jonolohkot.  Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset voivat nyt aloittaa mahdollisen sitoumuskäsittelyn hyväksyttyjen neljän hakuperusteen osalta.

Neljä ensimmäistä hakuperustetta valtioneuvoston asetuksen 264/2011 8 § 2 momentin mukaisesti ovat:

1. Vuonna 2003 ja 2004 tukihaussa ns. kasvisääntöjen johdosta tukikelvottomiksi jääneet alat
2. Vuonna 2003 ja aiemmin raivatut alat
3. Vuonna 2004 ilmoitetut viljelemättömyyssitoumusalat
4. Alle 40-vuotiaan viljelijän ilmoittamat, vuonna 2004 raivatut alat.

Kuntien käsittelyn ja hyväksynnän perusteella näiden alojen hyväksytty pinta-ala jää alle ylärajaksi asetuksessa asetetun 18 300 hehtaarin.

Jonolohkot ovat talousarviovarojen riittämättömyyden vuoksi tukikelpoisuutta odottavia peltoja. Kevään tukihaussa oli mahdollista hakea tukikelpoiseksi kaikkia jonopeltoja, mutta kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset voivat myöntää tukikelpoisuudet enintään 18 300 hehtaarille etusijajärjestyksen mukaisesti.

Keskeneräiset pinta-alamuutokset saattavat vielä muuttaa hehtaarimäärää

Tukikelpoisiksi haettujen jonolohkojen yhteispinta-alamäärä on vielä epävarma, sillä kunnat ovat hyväksyneet asetuksen kaikkien hakuperusteiden osalta johonkin ryhmään kuuluvaksi yhteensä 25 979 hehtaaria. Lisäksi järjestelmässä on tällä hetkellä vajaat 1200 hehtaaria, joita koskevat tiedot kunnat ovat käsitelleet ja sijoittaneet johonkin hakuperusteryhmään, mutta eivät vielä lopullisesti hyväksyneet ja lopettaneet käsittelyä.

Toisen epävarmuustekijän pinta-alojen arvioitiin tuo se, että useissa tapauksissa pinta-alan lisääminen tukikelpoiseksi edellyttää tilan antamien ympäristö- ja luonnonhaittakorvausta koskevien sitoumusten uusimista. Kun sitoumusta ei uusita alle 2 hehtaarin muutoksen takia, voi käydä niin, että osa hyväksyttyihin hakuperusteisiin kuuluvista aloista ei tämän ehdon takia kuitenkaan tule tukikelpoiseksi.

Pinta-alat tarkistetaan vielä elokuussa

Mavi tarkastelee pinta-aloja uudelleen vielä elokuun alussa.  Näiden, nykyisestä tarkentuneiden, pinta-alatietojen pohjalta ratkaistaan, voidaanko vielä yksi asetuksessa mainittu hakuperuste hyväksyä tukikelpoiseksi.  Asetuksen mukaan tämä peruste olisi alle 40-vuotiaan viljelijän ilmoittamat, vuonna 2004 ilmoitetut muut alat.

Koska ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen ennakoiden maksatus on syyskuussa ja maatilojen tukihakemukset on saatava käsitellyksi maksatusta varten, on elokuun alku viimeinen mahdollinen ajankohta tällaiselle tarkastelulle.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen, puh. 020 77 25740
sähköposti: etunimi.sukunimi@mavi.fi


Mavi fattade beslut om grunderna för godkännande av skiften på väntelistan

Landsbygdsverket har beslutat godkänna de skiften på väntelistan som motsvarar de fyra första ansökningsgrunderna.  Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter kan nu inleda en eventuell handläggning av förbindelser som rör de godkända fyra ansökningsgrunderna.

De fyra första ansökningsgrunderna enligt 8 § 2 mom. i statsrådets förordning 264/2011 är:

1. Arealer som i 2003 och 2004 års stödansökan inte kunde beviljas stödberättigande till följd av de s.k. arealökningsreglerna
2. Arealer som röjts år 2003 eller tidigare
3. Arealer som omfattas av förbindelse att inte odla och som anmälts 2004
4. År 2004 röjda arealer som anmälts av jordbrukare under 40 år.

På basis av kommunernas behandling och godkännande stannar den godkända arealen av dessa områden under de 18 300 hektar som fastställts som övre gräns i förordningen.
De skiften som står i kö är åkrar som väntar på stödberättigande på grund av otillräckliga budgetmedel. I vårens ansökningsomgång var det möjligt att ansöka om stödberättigande för alla åkrar som står i kö, men kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter kan bevilja stödberättigande för högst 18 300 hektar i den företrädesordning som nämns i anvisningen.

Oavslutade arealändringar kan ännu korrigera antalet hektar

Den sammanlagda arealen av de skiften på väntelistan för vilka ansökts om stödberättigande är ännu oklar, eftersom kommunerna beträffande alla ansökningsgrunder i förordningen har godkänt allt som allt 25 979 hektar att ingå i någon av grupperna. I systemet ingår för tillfället dessutom knappa 1200 hektar som kommunerna har behandlat och placerat i någon ansökningsgrund, men som de ännu inte har godkänt slutligt och vars handläggning alltjämt är oavslutad.

En annan osäkerhetsfaktor vad gäller bedömningen av arealerna är att det i flera fall krävs att gården förnyar sina förbindelser om miljöstöd och kompensationsbidrag för att det ska gå att lägga till areal som stödberättigande. Eftersom förbindelsen inte förnyas om arealändringen är mindre än 2 hektar kan det hända att en del av de områden som ingår i de godkända ansökningsgrunderna ändå inte får rätt till stöd på grund av detta villkor.

Arealerna granskas en gång till i augusti

Mavi granskar arealerna på nytt i början av augusti.  Utifrån dessa arealuppgifter som är noggrannare än de nuvarande avgör man om ytterligare en ansökningsgrund enligt förordningen kan godkännas som stödberättigande.  I enlighet med förordningen är denna grund år 2004 anmälda andra arealer som anmälts av jordbrukare under 40 år.

Eftersom förskotten på miljöstöd och kompensationsbidrag betalas i september, och gårdarnas stödansökningar måste ha behandlats med tanke på utbetalningen, är början av augusti den sista möjliga tidpunkten för en sådan granskning.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen, tfn 020 77 25740
E-post: förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs