Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Mavi on antanut eläintukien valvontaohjeen vuodelle 2011

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Mavi on antanut eläintukien valvontaohjeen vuodelle 2011

Tiedote.
Julkaistu: 22.03.2011 klo 12:00
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Valtioneuvoston säädösmuutos EU:n nautaeläin-, uuhi- ja teuraskaritsapalkkioiden valvonnasta tuli voimaan 16.3.2011. Maaseutuviraston ohje EU:n eläinpalkkioiden ja kansallisten kotieläintukien valvonnasta ELY-keskuksille ja Ahvenanmaan valtionvirastolle on nyt valmistunut. Valvontaohje vastaa valtioneuvoston asetusta.

Maaseutuvirasto ohjeistaa valvontoja tekeviä viranomaisia, jotta valvonnat suoritetaan säädösten mukaisesti ja samalla tavalla koko maassa. Ohjeet perustuvat valtioneuvoston asetukseen ja EU-komission säädöksiin. Kansallisesti ei ole mahdollista ohjeistaa valvontoja komission säädösten vastaisesti vaan ne ovat suoraan sovellettavia säädöksiä.

Säädösmuutokseen perustuen EU:n nauta- ja lypsylehmäpalkkioiden valvonnassa tullaan tästä vuodesta alkaen tarkastamaan myös kalenterivuoden aikana mahdollisesti palkkiokelpoisiksi tulevat eläimet. Puutteet mahdollisesti palkkiokelpoisten nautojen merkinnässä ja rekisteröinnissä aiheuttavat seuraamuksia tilalle maksettavaan nauta- tai lypsylehmäpalkkioon. Seuraamukset määräytyvät kuten valvontahetkellä palkkiokelpoisista eläimistä aiheutuvat seuraamukset.

Valvonnan menettelyjä nautaeläinten korvamerkkien suhteen tarkennetaan vastaamaan voimaan tullutta valtioneuvoston asetusta 212/2011, jonka mukaan kokonaan korvamerkitön nauta ei ole palkkioon oikeutettu. Maaseutuvirasto haluaa muistuttaa viljelijöitä pitämään eläinrekisterin tiedot ajan tasalla ja tekemään mm. eläinten poistoista ja syntymistä ilmoitukset ajallaan.

Uuhipalkkion valvonta perustuu vuodesta 2011 alkaen lammas- ja vuohirekisteriin. Valvonnassa lammas- ja vuohirekisterin tietojen oikeellisuutta tullaan tarkastelemaan mm. osto- ja myyntitositteiden avulla.

Uutena valvottavana tukimuotona tänä vuonna on teuraskaritsan laatupalkkio. Teuraskaritsan laatupalkkioon oikeutetut karitsat ja niitä teurastavat teurastamot tulevat valvonnan piiriin. Valvonnassa tullaan mm. vertaamaan tilan ja teurastamon asiakirjojen tietoja lammas- ja vuohirekisterin tietoihin.

Eläinrekistereitä ja eläinten merkitsemistä hallinnoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Jukka Pekonniemi, 020 7725 694, etunimi.sukunimi@mavi.fi
Ylitarkastaja Sari Niemi, 020 7725 674, etunimi.sukunimi@mavi.fi
Ylitarkastaja Helena Tuuri-Tammela, 020 7725 829, etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote valtioneuvoston päätöksestä
Mavi har gett en anvisning om övervakning av djurstöd år 2011En ändring av en statsrådsförordning som gäller övervakning av EU:s bidrag för nötkreatur och mjölkkor samt bidrag per tacka och kvalitetsbidrag för slaktlamm trädde i kraft 16.3.2011. Landsbygdsverkets anvisning för ELY-centralerna och Statens ämbetsverk på Åland om övervakning av EU:s djurbidrag och nationella husdjursstöd har nu blivit klar. Anvisningen är förenlig med förordningen av statsrådet.

Landsbygdsverket meddelar de myndigheter som utför övervakning anvisningar för att kontrollerna ska ske i enlighet med bestämmelserna och på samma sätt i hela landet. Anvisningarna grundar sig på statrådets förordning och EU-kommissionens rättsakter. Det är inte möjligt att nationellt meddela sådana anvisningar om övervakningen som strider mot kommissionens rättsakter, eftersom rättsakterna är direkt tillämpliga.

På grundval av förordningsändringen kommer man inom övervakningen av EU:s bidrag för nötkreatur och mjölkkor att från och med detta år granska också djur som eventuellt blir bidragsberättigande under kalenderåret. Brister i märkningen och registreringen av eventuellt bidragsberättigande nötkreatur medför påföljder när det gäller det bidrag för nötkreatur eller mjölkkor som betalas till gården. Påföljderna fastställs på samma sätt som påföljderna för djur som är bidragsberättigande när övervakningen utförs.

Övervakningsförfarandena i fråga om öronmärken för nötkreatur preciseras så att de blir förenliga med statsrådets förordning 212/2011 som nyligen trädde i kraft. Enligt förordningen är nötkreatur som helt saknar öronmärken inte berättigade till bidrag. Landsbygdsverket vill påminna jordbrukarna om att uppdatera uppgifterna i djurregistret och göra bl.a. anmälan om avlägsnande av djur och anmälan om födelse i tid.

Övervakningen av bidraget per tacka grundar sig från och med 2011 på får- och getregistret. Vid övervakningen kommer det att kontrolleras med hjälp av bl.a. verifikat över köp och försäljning att uppgifterna i får- och getregistret är korrekta.

Kvalitetsbidraget för slaktlamm är en ny stödform som övervakas. Lamm som är berättigade till kvalitetsbidrag för slaktlamm och de slakterier som slaktar dem blir föremål för övervakning. Vid övervakningen jämförs bl.a. uppgifterna i gårdens och slakteriets dokument med uppgifterna i får- och getregistret.

Djurregistren och märkningen av djur administreras av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.


Mer information från Landsbygdsverket:
Enhetsdirektör Jukka Pekonniemi, 020 7725 694, fornamn.efternamn@mavi.fi
Överinspektör Sari Niemi, 020 7725 674, fornamn.efternamn@mavi.fi
Överinspektör Helena Tuuri-Tammela, 020 7725 829, fornamn.efternamn@mavi.fi

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande om beslutet av statsrådet

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs