Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Maaseutuvirasto maksaa joulukuun aikana noin 800 miljoonaa euroa viljelijätukia

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto maksaa joulukuun aikana noin 800 miljoonaa euroa viljelijätukia

Tiedote.
Julkaistu: 09.12.2010 klo 12:10
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto maksaa joulukuun aikana noin 800 miljoonaa euroa erilaisia viljelijätukia. Tukien maksaminen alkoi 1. päivänä joulukuuta eli heti, kun maksaminen oli EU-rahoituksen mukaan mahdollista. Suurin osa maksuista, noin 675 miljoonaa, maksetaan viikkojen 48 ja 49 aikana. Vielä valvonnassa olevat tilat saavat tuet myöhemmin. Joulukuun aikana maksetaan yli 40 prosenttia vuoden aikana maksettavista viljelijätuista.

Tilatukea maksettiin tiloille yhteensä noin 490 miljoonaa euroa. Tilatuen päätavoitteena on taata viljelijöille vakaat tulot tuotantosuunnasta riippumatta. Tilatukea ei ole sidottu tuotantoon, ja sitä maksetaan tilan hallinnassa olevien tukioikeuksien ja tukikelpoisen peltoalan perusteella. Tilatukea haki noin 62 000 maatilaa.

Joulukuun alussa maksettiin myös toinen erä vuoden 2010 luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta, noin 175 miljoonaa euroa. Tuet ovat osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2007–2013. Nyt maksetun toisen erän suuruus on 25 prosenttia tilalle myönnetyn luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen kokonaismäärästä. Lisäksi joulukuun alussa maksettiin muutamia pienempiä tukia, kuten peltokasvien tuotantopalkkio.


Eläintuet ja väliaikainen kansallinen tuki

Joulukuun aikana tullaan maksamaan vielä erilaisia eläintukia ja väliaikainen kansallinen tuki. Väliaikainen kansallinen tuki voidaan myöntää tiloille, joilla on heikentyneestä taloussuhdanteesta johtuvia talousvaikeuksia. Väliaikaisen kansallisen tuen ja eläinten hyvinvoinnin tuen maksaminen alkaa 13. joulukuuta.  

EU:n nautaeläinpalkkioiden ja kansallisten kotieläintukien maksaminen alkaa 17. joulukuuta. Tänä vuonna on otettu käyttöön joitakin uusia tukimuotoja, joiden säädösvalmistelu ja toimeenpano ovat viivästyttäneet eläintukien valvontojen aloittamista. Tämä puolestaan on vaikuttanut koko vuoden valvontojen etenemiseen.  

Kaikkia valvonnassa olevia EU:n nautaeläinpalkkioita ja kansallisia kotieläintukia ei voida maksaa 17. joulukuuta. Maksatukset jatkuvat kuluvan vuoden osalta 21.12. saakka. Viljelijä, joka ei saa tililleen kyseisiä tukia 29.12. mennessä, voi tiedustella valvonta- ja maksatustilannetta alueensa ELY-keskukselta tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Jos yksittäiseen tilaan kohdistuvat valvontaseuraamukset ovat hyvin merkittäviä, voi tukien maksaminen siirtyä ensi vuoden puolelle.

Maaseutuvirasto lähettää tiloille tiedon tuen maksusta e-kirjeenä. Kirjeessä on aiempaan tapaan eritelty tieto kustakin tukityypin maksusta. Varsinaiset tukipäätökset lähetetään tiloille myöhemmin.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

– Tuen myöntämisen ehdot,
yksikönjohtaja Hannele Sankari puh. 020 7725 684
yksikönjohtaja Vesa Perätalo puh. 020 7725 696 (eläintuet)

– Maksaminen,
ylitarkastaja Teppo Jauhiainen puh. 020 7725 749

 

 

Landsbygdsverket betalar cirka 800 miljoner euro i jordbrukarstöd i decemberUnder december månad betalar Landsbygdsverket cirka 800 miljoner euro i olika jordbrukarstöd. Betalningen av stöden inleddes den 1 december, dvs. genast då EU-finansieringen medgav det. Merparten av betalningarna, cirka 675 miljoner, betalas under veckorna 48 och 49. De gårdar som fortfarande är föremål för övervakning får stöden senare. I december betalas över 40 procent av årets jordbrukarstöd.

Till gårdarna betalades sammanlagt cirka 490 miljoner euro i gårdsstöd. Gårdsstödets huvudsakliga syfte är att garantera jordbrukarna stabila inkomster oavsett produktionsinriktning. Gårdsstödet är inte bundet till produktionen och det betalas på basis av de stödrättigheter och den stödberättigande åkermark som gården förfogar över. Gårdsstöd söktes av runt 62 000 gårdar.

I början av december betalades också den andra posten av 2010 års kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket, cirka 175 miljoner euro. Stöden utgör en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland åren 2007–2013. Storleken på den nu utbetalda andra posten är 25 procent av det sammanlagda beloppet av kompensationsbidrag och miljöstöd som beviljats gården. I början av december betalades dessutom några mindre stöd, till exempel produktionsbidraget för jordbruksgrödor.


Djurstöd och temporärt nationellt stöd

Under december kommer ännu olika slag av djurstöd och det temporära nationella stödet till betalning. Temporärt nationellt stöd kan beviljas gårdar som är i finansiellt trångmål till följd av det försämrade ekonomiska läget. Betalningen av temporärt nationellt stöd och stöd för djurens välbefinnande inleds den 13 december.  

EU:s bidrag för nötdjur och nationella husdjursstöd börjar betalas ut den 17 december. I år har man tagit i bruk några nya stödformer vars författningsberedning och verkställighet har lett till att övervakningarna av djurstöd har kunnat inledas senare än vanligt. Detta har för sin del inverkat på hur hela årets övervakningar har avancerat.

Alla EU:s bidrag för nötdjur och nationella husdjursstöd som är föremål för övervakning kan inte betalas ut den 17 december. Utbetalningarna för innevarande år pågår fram till 21.12. En jordbrukare som inte fått dessa stöd på sitt konto senast 29.12 kan höra sig för om övervaknings- och betalningssituationen hos regionens NTM-central eller kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Om övervakningspåföljderna för en enskild gård är mycket betydande kan stödbetalningen flyttas fram till nästa års sida.

Landsbygdsverket skickar information om betalningen av stöd till gårdarna som e-brev. Liksom tidigare innehåller brevet specificerad information om betalningen av var och en stödtyp. De egentliga stödbesluten skickas till gårdarna i ett senare skede.


Ytterligare upplysningar från Landsbygdsverket:

– Villkoren för beviljande av stöd,
enhetsdirektör Hannele Sankari tfn 020 7725 684
enhetsdirektör Vesa Perätalo tfn 020 7725 696 (djurstöd)

– Betalning,
överinspektör Teppo Jauhiainen tfn 020 7725 749

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs