Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Kysely osoittaa koneurakointipalvelut kannattaviksi

TTS Työtehoseura

Kysely osoittaa koneurakointipalvelut kannattaviksi

Tiedote.
Julkaistu: 01.03.2013 klo 11:36
Julkaisija: TTS Työtehoseura

Kysely osoittaa koneurakointipalvelut kannattaviksi

Koneurakointipalveluiden käyttö lisääntyy jatkuvasti. Sekä palveluiden ostajat että koneurakoitsijat ovat pääosin tyytyväisiä tarjolla oleviin palveluihin, joskin palveluista tiedottamista tulisi tehostaa. Tämä selvisi kyselyssä, joka tehtiin TTS - Työtehoseuran, Uudenmaan maataloustuottajaliittojen MTK-Uusimaan ja NSP:n yhteistyönä. Kysely oli osa ELY-keskuksen rahoittamaa URAKKA-hanketta ja sen kohderyhmänä oli noin kaksituhatta Uudenmaan koneurakointipalveluiden ostajaa tai palveluiden tarjoajaa. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa nykyisen toiminnan lisäksi kiinnostusta ja mahdollisuuksia urakointipalveluiden tuottamiseen tai hankintaan.

Kyselyyn suhtauduttiin myönteisesti ja siihen vastasi yhteensä reilut 270 maatilayrittäjää. Vastaajista hieman yli puolet (55 %) osti urakointipalveluita ja hieman alle puolet (46 %) tarjosi niitä. Osa (15 %) yrittäjistä harkitsi jatkossa aloittavansa koneurakoinnin. Koneurakointi on kyselyn perusteella suurilla tiloilla huomattavasti yleisempää kuin pienillä tiloilla. Viljelyalaltaan alle 25 hehtaarin tiloista vain joka kymmenes urakoi, kun taas yli 50 hehtaarin tiloista puolet tarjosi urakointipalveluita. Lähes puolet nykyisistä urakoitsijoista myös osti säännöllisesti urakointipalveluita. Urakoitsija ei siis pelkästään urakoi saadakseen vain itselleen ja konekalustolleen lisää töitä, vaan tavoitteena on myös organisoida oman yrityksen työt mahdollisimman järkevällä ja taloudellisella tavalla.

Koneurakoinnin vuotuinen veroton liikevaihto vaihteli vastaajien välillä voimakkaasti. Neljänneksellä urakoitsijoista vuotuinen urakoinnin liikevaihto oli alle 5000 euroa, vastaavasti viidenneksellä liikevaihto ylitti 50 000 euroa. Puolet urakoitsijoista arvioi lähitulevaisuudessa jatkavansa urakointia nykyisessä laajuudessa ja lähes yhtä moni arvioi lisäävänsä urakointia vähintään jonkin verran. Eniten halukkuutta lisätä urakointia oli yli 100 hehtaarin tiloilla, joista lähes kaksi kolmesta (65 %) ilmoitti aikovansa laajentaa urakointitoimintaa. Pieni osa (3 %) vastaajista arvioi oman yrityksensä urakoinnin vähenevän nykyisestä. Pahimpina esteinä urakoinnin lisäämiselle nähtiin urakointitöiden kausiluonteisuus, ammattitaitoisen ulkopuolisen työvoiman puute ja puutteelliset tiedot potentiaalisista asiakkaista.

Koneurakoitsijoista suurin osa (80 %) koki urakoinnin olleen kannattavaa ja yli puolet vastaajista kertoi urakointitoiminnan mahdollistaneen uusia koneinvestointeja. Haastavaksi tehtäviksi koettiin omien kone-kustannusten laskenta, urakoinnin hinnoittelu ja tarjousten teko. Näiden asioiden hallinta samoin kuin yleisen yrittäjäosaamisen parantaminen nähtiin tärkeimmiksi oman toiminnan kehittämiskohteeksi.

TTS:n kyselyn perusteella urakointipalveluiden ostajista runsas puolet (60 %) piti töiden ulkoistamista kannattavampana verrattuna työn tekemiseen itse. Hieman yli puolet vastaajista piti puolestaan urakoitsijoiden ammattitaitoa ja työn laatua parempana kuin omaansa. Merkittäviä ongelmia urakointipalveluiden ostoissa ei koettu. Suurin osa vastaajista (80 %) piti urakoinnin hinnoittelua selkeänä ja töistä sopimista helppona. Tärkeimpinä kehittämiskohteina pidettiin palveluista tiedottamisen lisäämistä ja palveluidensaatavuuden parantamista.

Kyselyn keskeiset tulokset

  • Suurin osa urakoitsijoista piti urakointia kannattavana
  • Mitä isompi tila sitä enemmän urakointipalvelutarjontaa
  • Yli puolet isojen tilojen vastaajista ilmoitti aikovansa lisätä urakointitoimintaa
  • Yli puolet ostajista kannatti töiden ulkoistamista
  • Ostajat luottivat urakoitsijoiden ammattitaitoon ja työn laatuun
  • Urakointipalvelujen tiedottamista tulisi tehostaa

 

 

Lisätietoa kyselystä ja URAKKA-hankkeesta:

Eerikki Kaila

TTS – Työtehoseura

p. 044 7143693

eerikki.kaila@tts.fi

 

Christer Gustafsson

asiantuntija

p. 0400 446225

carlcgustafsson@gmail.com

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs