Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Meriliikenteen kaikkien uusien ympäristömääräysten aiheuttamat kustannukset on arvioitu

Trafi

Meriliikenteen kaikkien uusien ympäristömääräysten aiheuttamat kustannukset on arvioitu

Tiedote.
Julkaistu: 18.11.2013 klo 12:00
Julkaisija: Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin uudessa tutkimuksessa on kartoitettu merenkulun uusien ympäristömääräysten aiheuttamia kustannuksia sekä alustyypeittäin että kokonaisvaltaisesti koko Suomeen suuntautuvan meriliikenteen osalta. Selvityksessä on myös arvioitu uusien ympäristömääräysten aiheuttamia kustannuksia koko Itämeren meriliikenteelle.

Merenkulun ympäristömääräyksiä koskeva MARPOL-yleissopimus on suurelta osin uusittu viimeisen kymmenen vuoden aikana Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn toimesta. IMOssa on hyväksytty myös uusia yleissopimuksia. EU:n uudistettu rikkidirektiivi on myös hyväksytty viime vuonna.

Trafin teettämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut merenkulun uusien ympäristövaatimusten aiheuttamien kustannusten kartoittaminen ottaen huomioon uusien ympäristömääräysten edellyttämien laitteiden investointi-, huolto-, ja käyttökulut sekä vähärikkisen polttoaineen käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset. Selvityksessä on tarkasteltu kaikkien uusien IMOssa hyväksyttyjen säännösten aiheuttamia kustannusvaikutuksia riippumatta siitä, että ovatko määräykset jo tulossa voimaan vai eivät.

Itämeren ja ihmisten hyvinvointi vaatii panostusta – ilmastonsuojelun näkökulmasta rikkipesuri ja uudet polttoaineet yhtä hyviä valintoja

Merkittävin merenkulun uusien ympäristömääräysten täyttämiseksi varustamoille tuleva kysymys koskee valintaa rikkipesurin asentamisesta syntyvien suurten kertainvestointien ja uudet ympäristömääräykset täyttävän, vähärikkisen polttoaineen käytöstä aiheutuvien jatkuvien lisäkustannusten välillä.

Tutkimuksessa on arvioitu vuosittaiseksi kokonaiskustannuslisäksi Suomen satamiin suuntautuvalle liikenteelle 460-490 miljoonaa euroa vuodessa, jos vähärikkinen polttoaine, esim. kaasuöljy, otettaisiin käyttöön kaikilla aluksilla. Jos taas raskaan polttoöljyn ja rikkipesurin käyttöyhdistelmiin päädyttäisiin kaikissa aluksissa, kokonaiskustannusarvio olisi 120-140 miljoonaa euroa vuodessa. Varustamot tekevät omat valintansa siitä, millä menetelmällä ympäristömääräykset täytetään, riippuen mm. aluksen jäljellä olevasta käyttöiästä, jolloin vuosittainen lisäkustannus asettuu näiden arvioiden väliin.

”Ilmansuojelunäkökulmasta katsottuna molemmat vaihtoehdot ovat yhtä hyviä. Tärkeintä on, että ympäristömääräykset täytetään, sillä Itämeri on erittäin herkkä merialue, jonka kunnolla on merkittävä vaikutus sekä Suomelle että muille Itämeren maille. Ilmansuojelumääräysten tiukentumisella on myös myönteinen vaikutus ihmisen terveydelle”, muistuttaa Trafin johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen.

Laskelmat eri vaihtoehdoista alustyypeittäin ja kokoluokittain sekä nykyisille että tuleville laivoille

Tutkimuksessa on laskettu kustannukset sääntökohtaisesti eri alustyypeille ja kokoluokille sekä kokonaisvaltaisesti koko Suomen meriliikenteelle. Suuret investointikustannukset koskettavat erityisesti raskasta polttoöljyä käyttäviä aluksia, jos niihin asennetaan rikkipesuri uusien sääntöjen täyttämiseksi. Suuret käyttökustannukset tulevat taas pohdittavaksi vähärikkisen polttoaineen käyttöön siirtyvillä aluksilla. Irtolasti- ja säiliöaluksissa merkittäviä lisäkuluja tuovat myös painolastiveden käsittelylaitteiston asentaminen. Toisaalta laivojen energiatehokkuutta koskevat uudet määräykset tulevat vähentämään alusten käyttökuluja tulevaisuudessa rakennettavien uusien laivojen osalta, jos kuluja vertaa nykyisin käytössä olevien laivojen käyttökuluihin.

Tutkimuksessa on laskettu jokaiselle laivatyypille ja -koolle eri ympäristösääntöjen aiheuttamat sääntökohtaiset lisäinvestointi- ja vuotuiset lisäkäyttökustannukset sekä näiden yhteisvaikutus. Kustannuslaskennassa on pyritty huomioimaan mahdollisimman laajasti kaikki lopputulokseen vaikuttavat kustannuslajit ja tekijät. Näitä ns. yksikkökustannuksia on laskettu sekä olemassa oleville aluksille että uudisrakennuksille.

Tavoitteena on myös ollut yhtenäisten lähtöarvojen käyttö sekä yhtenäisen laskentatavan soveltaminen kaikkiin selvitystyön kohteena olevien uusien sääntöjen aiheuttamiin kustannuksiin. Kustannuslaskenta perustuu tämän hetken hintatasoon.

Lähtökohtana ovat olleet Suomeen suuntautuvan meriliikenteen tilastotiedot satamakäynneistä vuodelta 2011. Tilastoissa on mukana 1658 alusta edustaen 53 lippuvaltiota. Itämerellä kesäisin liikkuvat suuret risteilyalukset on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, samoin kotimaan liikenne.

Merenkulun uusien ympäristömääräysten aiheuttamien kustannusten kartoittaminen -tutkimuksen on tehnyt Elomatic Oy ja se on jatkoa huhtikuussa 2013 tehdylle selvitykselle, jossa kartoitettiin aikaisemmin aiheesta tehtyjä selvityksiä ja niiden sisältämiä kustannusarvioita. Tutkimus löytyy kokonaisuudessaan Trafin nettisivuilta www.trafi.fi/julkaisut2013.

Merenkulun uusia ympäristömääräyksiä ovat MARPOL yleissopimuksen muokatut liitteet IV (käymäläjätevedet), V (kiinteät jätteet) ja VI (ilmansuojelu sekä laivojen energiatehokkuus) sekä kansainvälinen painolastivesiyleissopimus.

 

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen, p. 029 534 6440, jorma.kamarainen(at)trafi.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmän viranomaistehtävistä. www.trafi.fi

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs