Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » HSL laajenee Sipooseen / HRT utvidgas till Sibbo

HSL Helsingin seudun liikenne

HSL laajenee Sipooseen / HRT utvidgas till Sibbo

Tiedote.
Julkaistu: 04.10.2011 klo 13:00
Julkaisija: HSL Helsingin seudun liikenne

Sipoo kehittää joukkoliikennettään ja liittyy HSL-kuntayhtymään vuoden vaihteessa. Sipoon kunnan­valtuusto päätti liittymisestä kokouksessaan 3.10. Päätöksen myötä HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä ensi vuoden alussa.

HSL:n matkakortin hankkiminen hyödyttää erityisesti opiskelijoita sekä niitä sipoolaisia, jotka käyttävät liityntäyhteyttä HSL-alueen joukkoliikenteeseen. Lippujen hinnat laskevat ja yhdellä kortilla voi kätevästi maksaa kaikki matkat. Säännöllisesti joukkoliikennettä käyttävän sipoolaisen matkakustannukset laskevat keskimäärin 45 euroa kuukaudessa.

HSL:ään liittyminen kasvattaa Sipoon joukkoliikenteen rahoitustarvetta, mutta on samalla merkittävä investointi kunnallisten palvelujen kehittämiseen. HSL:n menot kohdennetaan jäsenkunnille palvelujen käytön mukaan. Sipoon osuus kattaa kunnan asukkaiden lippujen hintojen alenemisen ja muut joukko­liikenteen käyttöä edistävät toimenpiteet ja palvelut. Lipputuloilla katetaan lähes 50 % HSL:n toiminta­menoista ja kuntaosuuksilla loput. Alustavien kuntaosuuslaskelmien mukaan Sipoon kunnan maksu­osuus vuonna 2012 olisi 1,27 miljoonaa euroa.

Bussien reitteihin ja aikatauluihin ei ole tulossa muutoksia vielä vuoden vaihteessa, sillä Sipoon joukkoliikenne perustuu vielä vuosia voimassa oleviin siirtymäajan liikennöintisopimuksiin. HSL neuvottelee Sipoossa liikennöivien bussiyhtiöiden kanssa ns. U-liikennesopimukset. Liikennöitsijöille maksetaan korvausta menetetyistä lipputulosta sen mukaan, kuinka paljon matkoja HSL:n lipuilla tehdään. Liikenteen palvelutason ja kehittämisen suunnittelu aloitetaan kuitenkin viipymättä, ja HSL voi ostaa lisävuoroja nykyisten yhteyksien täydentämiseksi.

HSL:n jäsenyys tuo Sipoon tiiviimmin osaksi Helsingin seutua. Seudun liikennejärjestelmä yhtenäistyy selkeäksi kokonaisuudeksi, mikä tukee Sipoon maankäytön kehittämistä ja parantaa palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuutta. Samalla kunnan vetovoima asuinpaikkana ja yritysten toimipaikkana kasvaa.

Yhdellä kortilla kaikki matkat

HSL:n matkakortti kelpaa HSL-alueen busseissa, metrossa, lähijunissa, raitiovaunuissa ja Suomenlinnan lautalla. Kortille ladattavien lippujen hinta määräytyy sen mukaan, kuinka laajalla alueella matkustaa. Sipoo muodostaa vuoden 2012 alusta yhdessä Keravan ja Kirkkonummen kanssa HSL:n seutulippu­alueen kolmannen vyöhykkeen. Erilaisten lippujen hintoja voi vertailla HSL:n internetsivuilla olevalla laskurilla (www.hsl.fi).

Sipoolaiset voivat hankkia itselleen matkakortin HSL:n palvelupisteistä Itäkeskuksessa ja Rautatientorilla sekä Vantaan ja Espoon yhteispalveluissa. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia avata palvelupiste Sipooseen. Kortin hankkimisen jälkeen sille voi ladata kausi- ja arvolippuja myös R-kioskeilla, HSL:n lippuautomaateilla ja muissa HSL:n lipunmyyntipisteissä. HSL jakaa joulukuussa lippu-uudistuksesta kertovan esitteen kaikkiin Sipoon kotitalouksiin ja yrityksiin.

Sipoossa liikennöivät bussit ovat vuoden vaihteen jälkeen ns. U-liikennettä ja niissä kelpaa HSL:n matkakortille ladattu kausi- ja arvolippu. Kertaliput myydään jatkossakin Matkahuollon kilometritaksan mukaan eikä niillä ole vaihto-oikeutta HSL-alueen joukkoliikenteeseen.

Lisätietoja:     HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puh. 050 565 8884
                    Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas, puh. 09 2353 6200

HRT utvidgas till Sibbo

Sibbo kommun utvecklar sin kollektivtrafik och ansluter sig till samkommunen HRT vid årsskiftet. Sibbo kommunfullmäktige beslöt om anslutningen vid sitt möte 3.10. I och med beslutet utsträcks HRT:s tredje zon till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år 2012.

HRT:s resekort är speciellt fördelaktiga för studerande och sibbobor som använder förbindelser som ansluter till kollektivtrafiken inom HRT-området. Priset på biljetterna sjunker och alla resor kan behändigt betalas med ett och samma kort. För en sibbobo som regelbundet åker kollektivt minskar resekostnaderna i snitt med 45 euro i månaden.

Inträdet i samkommunen HRT ökar behovet av finansiering av kollektivtrafiken i Sibbo, men utgör samtidigt en betydande investering i utvecklingen av de kommunala tjänsterna. HRT:s utgifter fördelas på medlemskommunerna i enlighet med användningen av tjänsterna. Sibbos andel täcker sänkningen av priset på kommuninvånarnas biljetter samt andra åtgärder och tjänster som främjar användningen av kollektivtrafik. Inemot 50 % av HRT:s verksamhetsutgifter täcks med biljettintäkter. Kommunandelarna står för återstoden. Enligt de preliminära beräkningarna av kommunandelarna kommer Sibbo kommuns andel att vara 1,27 miljoner euro år 2012.

Några ändringar i bussarnas rutter eller tidtabeller är inte ännu aktuella vid årsskiftet, eftersom kollektivtrafiken i Sibbo baserar sig under en övergångstid på redan ingångna trafikeringsavtal som är i kraft ännu i flera år. HRT förhandlar om så kallade U-trafikeringsavtal med de bussbolag som opererar i Sibbo. Trafikföretagen ersätts för de biljettintäkter de förlorar i enlighet med antalet resor som görs med HRT:s biljetter.  Planeringen av nivån på servicen och utvecklingen av trafiken inleds dock utan dröjsmål och HRT kan köpa extra turer för att komplettera de nuvarande förbindelserna.

Medlemskapet i HRT gör Sibbo i högre grad till en del av Helsingforsregionen. Regionens trafiksystem integreras till en tydlig helhet, vilket stöder utvecklingen av markanvändningen i Sibbo och förbättrar åtkomligheten av tjänster och arbetsplatser. Samtidigt blir kommunen ännu attraktivare som bostadsort och som verksamhetsställe för företag.

Alla resor med ett kort

HRT:s resekort gäller i HRT-områdets bussar, metron, närtågen, spårvagnarna och på Sveaborgsfärjan. Priset på biljetterna som laddas på kortet beror på storleken av det område resan gäller. Från och med början av år 2012 bildar Sibbo tillsammans med Kervo och Kyrkslätt den tredje zonen inom HRT:s regionbiljettsområde. Jämförelser mellan priserna på de olika biljetterna kan exempelvis göras med den Prisräknare som finns på HRT:s webbsida (www.hsl.fi/SV).

Sibboborna kan skaffa sig ett resekort på HRT:s serviceställen vid Järnvägstorget och i Östra centrum samt i samservicekontoren i Vanda och Esbo. Möjligheterna att dessutom öppna ett serviceställe i Sibbo utreds. När kortet väl är skaffat kan det laddas med period- eller värdebiljetter också i R-kiosker, HRT:s biljettautomater och andra ställen där HRT:s biljetter finns till salu. I december delar HRT ut en broschyr om förnyandet av biljetterna till alla hushåll och företag i Sibbo.

Bussarna i trafik i Sibbo blir efter årsskiftet så kallad U-trafik. I dem duger bara period- och värdebiljetter som laddats på HRT:s resekort. Enkelbiljetter säljs också i fortsättningen enligt Matkahuoltos kilometertaxa. I enkelbiljetterna ingår inte rätt till omstigning till kollektivtrafik inom HRT-området.

Mer information:                 Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, HRT, tfn 050 565 8884
                                        Kommundirektör Mikael Grannas, Sibbo kommun, tfn 09 2353 6200

HSL Helsingin seudun liikenne vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 350 työntekijää ja liikevaihto on runsaat 520 milj. euroa vuodessa. HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain 320 miljoonaa matkaa, mikä on noin 60 % kaikista Suomen joukkoliikennematkoista.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs