Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Rättsskyddet i förvaltningsärenden glömdes bort i utvärderingen av rättsvårdens framtid

Korkein hallinto-oikeus

Rättsskyddet i förvaltningsärenden glömdes bort i utvärderingen av rättsvårdens framtid

Pressmeddelande.
Publicerad: 01.04.2015 kl. 13:10
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

I sitt ställningstagande till slutrapporten från arbetsgruppen för utvärdering av resursbehoven inom den inre säkerheten och rättsvården, uttrycker högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori allvarlig oro för rättsskyddets och särskilt förvaltningsrättsskipningens framtid. Ställningstagandet motsvarar ett enhälligt ställningstagande av HFD:s plenum. Med tanke på rättsväsendet som helhet har arbetsgruppens infallsvinkel varit ytterst snäv, när arbetsgruppen har granskat det hot som de minskande resurser inom rättsvården medför ur uteslutande straffprocessuell synvinkel. Detta har varit fallet trots att förvaltningsdomstolarna (de regionala förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen, försäkringsdomstolarna och HFD) har uppgifter av vital betydelse för den totala tryggheten i samhället. Förutom att de ser till invånarnas rättsskydd utövar de dessutom tillsyn över lagligheten i myndigheternas verksamhet och näringsverksamhetens konkurrenskraft.

De resursnedskärningar som hotar rättsvården är oroväckande. Om de genomförs, kommer förvaltningsdomstolarnas arbete att bli kraftigt lidande redan inom några år, trots att utgifterna för samtliga förvaltningsdomstolar representerar endast en tiondels procent av statens totala utgifter. Nedskärningarna har vidsträckta återverkningar för hela samhället och dess ekonomi och innebär, om de genomförs, att det rättsskydd som förvaltningsprocessen erbjuder försvagas eller rentav undergrävs.

Fortsatta nedskärningar enligt osthyvelprincipen innebär att man får vänta längre på avgörandena i många sådana ärendekategorier som är viktiga för att samhällsekonomin ska kunna återhämta sig, såsom avgörandena i ärenden som gäller offentlig upphandling eller miljöfrågor. Den ekonomiska förlust som detta medför för landets totala ekonomi är av alldeles annan storleksordning än de i jämförelse med nackdelarna obetydliga omedelbara ekonomiska besparingar som dessa nedskärningar, som man upplever vara ett självändamål, kan innebära för de offentliga finanserna.

För t.ex. HFD:s vidkommande innebär redan existerande beslut och planer att om kostnadsminskningen realiseras i vakanser för föredragande jurister, kommer personalresurserna under de närmaste fyra åren att vara nio föredragandeårsverken. Detta innebär en helt omöjlig situation för domstolens verksamhet.

De nedskärningar av resurserna som nu förespeglas rättsvården och domstolarna hotar rättsstatens grundvalar. Organisationsreformer, såsom en sammanslagning av de högsta domstolarna eller inrättandet av ett domstolsverk, minskar inte kostnaderna på något sätt, utan undergräver endast såväl rättsskyddet som den totala tryggheten i samhället.

President Vihervuori anser att den oro som arbetsgruppen ger uttryck för när det gäller rättsväsendets resurser måste tas på allvar, men att man samtidigt helt måste byta infallsvinkel och beakta fältet i dess helhet.

Meddelandet på HFD:n webbplats

 

Kontaktuppgifter

Chefen för informationstjänsten Satu-Maarit Tarkkanen, tel. 050 301 6262

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs