Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelyä

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelyä

Tiedote.
Julkaistu: 01.07.2016 klo 09:24
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to oli myön­tä­nyt yh­tiöl­le A ve­si­lain mu­kai­sen lu­van poh­ja­ve­den oton li­sää­mi­seen Se­län­pään poh­ja­ve­sia­lueel­la 600 kuu­tio­met­ris­tä 2 000 kuu­tio­met­riin vuo­ro­kau­des­sa. En­nen lu­pa-asian vi­reil­le tu­loa elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus oli yh­tiön A pyyn­nös­tä teh­nyt pää­tök­sen YVA-me­net­te­lyn so­vel­ta­mi­ses­ta hank­kee­seen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli ot­taa ky­sei­sel­tä poh­ja­ve­sia­lueel­ta poh­ja­vet­tä 6 000–7 000 kuu­tio­met­riä vuo­ro­kau­des­sa. Yh­teys­vi­ra­no­mai­nen oli pe­rus­tel­lut ar­vioin­ti­me­net­te­lyn so­vel­ta­mis­ta kos­ke­vaa pää­tös­tään hank­keen si­jain­nil­la suh­tees­sa lä­hei­seen Na­tu­ra 2000 -aluee­seen se­kä hank­keen yh­teis­vai­ku­tuk­sil­la mui­den suun­nit­teil­la ole­vien hank­kei­den, ku­ten yh­tiön B hank­kei­den, kans­sa.

Yh­tiö A oli toi­mit­ta­nut yh­des­sä yh­tiön B kans­sa laa­ti­man­sa Se­län­pään poh­ja­ve­de­not­to­han­ket­ta kos­ke­van ar­vioin­tioh­jel­man ja ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­se­los­tuk­sen yh­teys­vi­ra­no­mai­sel­le. YVA-me­net­te­lys­sä tar­kas­tel­luis­sa vaih­toeh­dois­sa otet­ta­va ve­si­mää­rä vaih­te­li nol­la­vaih­toeh­toa lu­kuun ot­ta­mat­ta vä­lil­lä 8 000–22 000 kuu­tio­met­riä vuo­ro­kau­des­sa. Ar­vioin­ti­se­los­tus ja yh­teys­vi­ra­no­mai­sen lau­sun­to sii­tä oli­vat val­mis­tu­neet vas­ta ve­si­ta­lous­lu­paa kos­ke­van pää­tök­sen jäl­keen.

Yh­tiön A lu­pa­ha­ke­muk­sen mu­kai­nen han­ke oli ot­to­mää­räl­tään sel­väs­ti pie­nem­pi kuin ar­vioin­ti­vel­vol­li­suu­den osal­ta oli sää­det­ty tai mi­hin yh­teys­vi­ra­no­mai­nen pää­tök­sel­lään oli ot­ta­nut kan­taa. Han­ke oli ot­to­mää­räl­tään myös pie­nem­pi kuin YVA-me­net­te­lyn koh­tee­na ol­leet eri vaih­toeh­dot, hank­keen to­sia­sial­li­set ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ra­joit­tui­vat sup­peal­le alueel­le ei­kä hank­keel­la ol­lut sel­lais­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta tai muu­ta to­sia­sial­lis­ta yh­teyt­tä mui­den YVA-me­net­te­lyn koh­tee­na ole­vien hank­kei­den kans­sa, et­tä se oli­si vai­kut­ta­nut YVA-me­net­te­lyn vaih­toeh­to­tar­kas­te­luun. Ve­si­lain mu­kai­sen lu­van myön­tä­mi­nen yh­tiöl­le A poh­ja­ve­den oton li­sää­mi­seen ei näin ol­len mer­kin­nyt ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­me­net­te­lyn so­vel­ta­mis­ta kos­ke­neen pää­tök­sen koh­tee­na ol­leen hank­keen pilk­ko­mis­ta si­ten, et­tä se oli­si tul­lut kat­soa YVA-lain tai YVA-di­rek­tii­vin vas­tai­sek­si ar­vioin­ti­vel­vol­li­suu­den kier­tä­mi­sek­si.

KHO:2016:107

Kort referat på svenska

 

Yhteystiedot:

Satu-Maarit Tarkkanen, tietopalvelupäällikkö, 050 301 6262

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs