Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee lähdeveroa

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee lähdeveroa

Tiedote.
Julkaistu: 23.05.2016 klo 09:33
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

A on luxemburgilainen henkivakuutusyhtiö, joka tarjoaa sijoitussidonnaisia henkivakuutuksia muun ohella suomalaisille yksityishenkilöille. Yhtiö sijoittaa osan sijoitussidonnaisten henkivakuutusten vastuuvelan katteena olevasta omaisuudesta suomalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Omistus- ja hallintaoikeus osakkeisiin on yhtiöllä, joka on myös osinkotulon tosiasiallinen edunsaaja.

Asiassa oli kyse siitä, tuliko A:n sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvistä osakkeista saama osinkotulo Suomessa vapauttaa lähdeverosta tai suorittaa lähdevero osinkotulon ja siihen kohdistuvien menojen erotuksesta, kun otettiin huomioon Suomen SEUT 63 artiklan ja Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 40 artiklan mukaiset velvoitteet.

A:lla on vakuutusyhtiölain 9 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan velvollisuus siirtää vakuutusmaksuvastuuseen sijoitusten arvonnousu ja saadut osingot vähennettynä vakuutuksesta perityillä kuluilla. Siirto vakuutusmaksuvastuuseen on vähennyskelpoinen meno EVL 8 §:n 1 momentin 10 kohdan nojalla.

Koska osinkotuottojen ja mainitun menon välillä vallitsee henkivakuutusyhtiön osinkotuotoista perimiä palkkioita lukuun ottamatta tiivis yhteys, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain säännökset eivät ole SEUT 63 artiklaan ja Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 40 artiklaan perustuvien velvoitteiden mukaisia ulkomaisille henkivakuutusyhtiöille niiden sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvistä suomalaisista osakkeista saatujen osinkojen osalta. Tilannetta ei ollut arvioitava toisin sen vuoksi, että Luxemburgissa hyvittämättä jäänyt, osingoista Suomessa peritty lähdevero voidaan Luxemburgin sisäisen lainsäädännön mukaan vähentää kuluna A:n verotuksessa.

A:n kysymyksessä olevien osakkeiden nojalla verovuonna 2014 saadusta osingosta ei ollut perittävä Suomessa lähdeveroa siltä osin, kuin osingot vakuutuksenottajilta osinkojen osalta perityt kulut huomioon ottaen ovat kasvattaneet yhtiön vastuuvelkaa, edellyttäen, että osingon maksajalle esitetään ennen osingon maksua selvitys osinkojen vaikutuksesta yhtiön vastuuvelkaan.

Lähdeveroa perittäessä A:n osakkeiden nojalla verovuonna 2015 saadun osingon kokonaismäärästä, ottaen huomioon perityt kulut, on vähennettävä EVL 8 §:n 1 momentin 10 kohdassa mainitusta menosta osuus, joka vastaa näin lasketun osingon osuutta yhtiön liikevaihdosta. Vähennyksen edellytyksenä on, että A esittää Verohallinnolle selvityksen osingoista tehtävän vähennyksen määrästä ja perusteista.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu ajalle 2014 –2015.

KHO 2016:77

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs