Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee kehitysvammaisten erityishuoltoa

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee kehitysvammaisten erityishuoltoa

Tiedote.
Julkaistu: 21.07.2016 klo 09:23
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Vi­ran­hal­ti­ja oli teh­nyt pää­tök­sen täy­si-ikäi­sen ke­hi­tys­vam­mai­sen hen­ki­lön yk­si­löl­li­sen eri­tyis­huol­lon jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Hen­ki­lön si­sar oli tä­män puo­les­ta teh­nyt vi­ran­hal­ti­jan pää­tök­ses­tä va­li­tuk­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­toon.

Hen­ki­lö it­se ei ol­lut al­le­kir­joit­ta­nut va­li­tus­kir­jel­mää, osal­lis­tu­nut asian hoi­ta­mi­seen ei­kä an­ta­nut si­sa­rel­leen val­tuu­tus­ta va­li­tuk­sen te­ke­mi­seen. Myös­kään so­siaa­li­huol­lon asiak­kaan ase­mas­ta ja oi­keuk­sis­ta an­ne­tun lain sään­nök­set ei­vät pe­rus­ta­neet ky­sei­sen hen­ki­lön omai­sel­le tai lä­hei­sel­le pu­he­val­taa muu­tok­sen­ha­kua­sias­sa. Si­sar­ta ei hä­nen teh­des­sään va­li­tuk­sen vie­lä ol­lut mää­rät­ty ky­sei­sen hen­ki­lön edun­val­vo­jak­si.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus kat­soi ky­sei­sen hen­ki­lön toi­min­ta­ky­vys­tä saa­dun sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la, et­tei tä­mä it­se ol­lut kyen­nyt val­vo­maan etuaan tuo­miois­tui­mes­sa tai muus­sa vi­ra­no­mai­ses­sa täs­sä yk­si­löl­lis­tä eri­tyis­huol­toaan kos­ke­vas­sa asias­sa ei­kä myös­kään an­ta­maan val­tuu­tus­ta tä­män asian­sa hoi­ta­mi­seen. Va­li­tuk­sen te­ke­mi­nen hä­nen puo­les­taan oli ol­lut vält­tä­mä­tön­tä hä­nen etun­sa val­vo­mi­sek­si. Si­sa­rel­la oli ky­sy­myk­ses­sä ole­vis­sa olo­suh­teis­sa ol­lut asiain­huol­toon (ne­go­tio­rum ges­tio) pe­rus­tu­nut kel­poi­suus teh­dä ky­sei­sen hen­ki­lön puo­les­ta vi­ran­hal­ti­jan pää­tök­ses­tä va­li­tus alue­hal­lin­to­vi­ras­toon.

KHO 2016:111

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs