Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee julkista hankintaa

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee julkista hankintaa

Tiedote.
Julkaistu: 12.08.2016 klo 09:16
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Han­kin­tayk­sik­kö oli kil­pai­lut­ta­nut Ke­hä­ra­dan maa­na­lai­sen rau­ta­tiea­se­man ja tun­ne­lio­suu­den sp­rink­le­riu­ra­kan.

Mark­ki­naoi­keus kat­soi yh­tiön A va­li­tuk­ses­ta han­kin­taan so­vel­let­ta­van ve­si- ja ener­gia­huol­lon, lii­ken­teen ja pos­ti­pal­ve­lu­jen alal­la toi­mi­vien yk­si­köi­den han­kin­nois­ta an­net­tua la­kia ja kat­soi ole­van­sa toi­mi­val­tai­nen tut­ki­maan va­li­tuk­sen. Mark­ki­naoi­keus kat­soi li­säk­si han­kin­tayk­si­kön me­ne­tel­leen vir­heel­li­ses­ti hy­väk­syes­sään yh­tiön B ta­kuueh­don osal­ta tar­jous­pyyn­nön vas­tai­sen tar­jouk­sen ja mää­rä­si han­kin­tayk­si­kön mak­sa­maan A:lle hy­vi­tys­mak­su­na 200 000 eu­roa. Mark­ki­naoi­keu­den mu­kaan asias­sa oli jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta an­ne­tun lain 95 §:n 2 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tu eri­tyi­nen syy ylit­tää hy­vi­tys­mak­sun suu­ruu­del­le ase­tet­tu han­kin­ta­so­pi­muk­sen ar­voon si­dot­tu kym­me­nen pro­sen­tin ra­ja.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus hyl­kä­si han­kin­tayk­si­kön va­li­tuk­sen ei­kä muut­ta­nut mark­ki­naoi­keu­den pää­tök­sen lop­pu­tu­los­ta.

Hy­vi­tys­mak­sun mää­rää­mi­sen osal­ta kor­kein hal­lin­to-oi­keus kat­soi mark­ki­naoi­keu­den ta­voin han­kin­tayk­si­kön teh­neen jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta an­ne­tun lain 90 §:n vas­tai­ses­ti han­kin­ta­so­pi­muk­sen, vaik­ka han­kin­ta-asia oli saa­tet­tu mark­ki­naoi­keu­den rat­kais­ta­vak­si.

Jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta an­ne­tus­ta lais­ta suo­raan seu­raa­van han­kin­ta­so­pi­muk­sen te­ke­mis­tä kos­ke­van kiel­lon li­säk­si mark­ki­naoi­keus oli, va­ra­tes­saan han­kin­tayk­si­köl­le ti­lai­suu­den vas­ti­neen an­ta­mi­seen A:n va­li­tuk­sen joh­dos­ta, toi­mit­ta­nut han­kin­tayk­si­köl­le tie­dok­si A:lle lä­he­te­tyn tie­dok­sian­non. Ky­sei­ses­sä tie­dok­sian­nos­sa mark­ki­naoi­keus oli muun ohel­la to­den­nut, et­tä asian sii­nä vai­hees­sa saa­dun sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la A:n va­li­tus koh­dis­tui jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta an­ne­tun lain 90 §:n 1 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tuun han­kin­taan, jo­ten han­kin­tayk­sik­kö ei saa­nut va­li­tuk­sen tul­tua vi­reil­le mark­ki­naoi­keu­des­sa teh­dä han­kin­ta­so­pi­mus­ta ei­kä mark­ki­naoi­keus sik­si an­ta­nut pää­tös­tä A:n han­kin­ta­pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­non vä­liai­kais­ta kiel­tä­mis­tä kos­ke­vas­ta vaa­ti­muk­ses­ta.

Han­kin­tayk­sik­kö oli tul­lut tie­toi­sek­si mark­ki­naoi­keu­den vas­ti­ne­pyyn­nös­tä ja sii­nä mai­ni­tus­ta tie­dok­sian­nos­ta, kos­ka se oli pyy­tä­nyt mark­ki­naoi­keu­del­ta mää­räa­jan pi­den­nys­tä vas­ti­neen an­ta­mi­sel­le. Han­kin­tayk­sik­kö oli sa­ma­na päi­vä­nä kuin se oli pyy­tä­nyt mää­räa­jan pi­den­nys­tä teh­nyt han­kin­ta­so­pi­muk­sen B:n kans­sa il­man, et­tä oli­si han­kin­ta­sään­nök­sis­sä edel­ly­te­tyl­lä ta­val­la pyy­tä­nyt mark­ki­naoi­keut­ta sal­li­maan han­kin­ta­pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­non.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus kat­soi, et­tä han­kin­ta­pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­nos­sa nou­da­tet­tu me­net­te­ly osal­taan osoit­ti han­kin­tayk­si­kön me­net­te­lyn eri­tyis­tä moi­tit­ta­vuut­ta. Kun otet­tiin li­säk­si huo­mioon han­kin­tayk­si­kön vir­heen laa­tu eli täy­den­tä­mis­mah­dol­li­suu­den va­raa­mi­nen han­kin­ta­sään­nös­ten vas­tai­ses­ti alun pe­rin sel­väs­ti tar­jous­pyyn­nön vas­tai­sel­le tar­jouk­sel­le ja tä­män tar­jouk­sen va­lit­se­mi­nen, va­li­tuk­sen koh­tee­na ole­van han­kin­nan ar­vo ja A:lle ai­heu­tu­neet ar­vioi­dut kus­tan­nuk­set ja va­hin­ko, kor­kein hal­lin­to-oi­keus kat­soi, et­tä asias­sa oli han­kin­ta­lain 95 §:n 2 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tu eri­tyi­nen syy mää­rä­tä sään­nök­sen mu­kai­sen ra­jan ylit­tä­vä hy­vi­tys­mak­su ja et­tä mark­ki­naoi­keu­den ar­vio­ta hy­vi­tys­mak­sun mää­räs­tä oli pi­det­tä­vä oi­kea­na.

Ää­nes­tys 3-2 hy­vi­tys­mak­sun mää­räs­tä.

KHO 2016:114

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs