Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee elinkeinotulon verotusta

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee elinkeinotulon verotusta

Tiedote.
Julkaistu: 15.08.2016 klo 09:09
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Ra­ken­nu­sa­lan lii­ke­toi­min­taa har­joit­ta­nei­den yh­tiöi­den X Oy:n ja Y Oy:n ko­ko­nais­ja­kau­tu­mi­set oli to­teu­tet­tu vuon­na 2005 elin­kei­no­tu­lon ve­rot­ta­mi­ses­ta an­ne­tun lain 52 c §:n mu­kai­ses­ti. Ja­kau­tu­mi­sil­le oli kat­sot­tu ol­leen ve­ro­tuk­ses­sa hy­väk­syt­tä­vät lii­ke­ta­lou­del­li­set syyt. Ja­kau­tu­mi­sis­sa syn­ty­neet Z Oy ja R Oy oli pu­ret­tu noin kah­den vuo­den ku­lut­tua ja­kau­tu­mis­ten jäl­keen. A oli ol­lut osak­kaa­na se­kä ja­kau­tu­neis­sa et­tä pu­re­tuis­sa yh­tiöis­sä.

Asias­sa oli ky­sy­mys sii­tä, tu­lee­ko A:n Z Oy:stä ja R Oy:stä saa­mien ja­ko-osuuk­sien ve­ro­tuk­seen so­vel­taa luo­vu­tus­voit­to­ve­ro­tus­ta kos­ke­via sään­nök­siä vai VML 28 §:n ve­ron kier­tä­mis­tä ja VML 29 §:n pei­tel­tyä osin­koa kos­ke­via sään­nök­siä.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus to­te­si, et­tä ve­ro­vel­vol­li­nen voi lo­pet­taa omis­ta­man­sa yh­tiön toi­min­nan ja pur­kaa yh­tiön, ei­kä yh­tiön pur­ka­mi­sel­le läh­tö­koh­tai­ses­ti tar­vit­se esit­tää lii­ke­ta­lou­del­li­sia syi­tä. Täs­sä ta­pauk­ses­sa asiaa oli kui­ten­kin ar­vioi­ta­va ko­ko­nai­suu­te­na ot­taen huo­mioon aiem­mat yh­tiöi­den ja­kau­tu­mi­set, joi­den seu­rauk­se­na nyt ky­sy­myk­ses­sä ole­vat yh­tiöt oli­vat syn­ty­neet. X Oy:n ja Y Oy:n ja­kau­tu­mis­ten kes­kei­se­nä syy­nä oli ol­lut ta­voi­te myy­dä yh­tiöt, jo­ten ja­kau­tu­mi­sil­le oli ol­lut ve­ro­tuk­ses­ta riip­pu­ma­ton lii­ke­ta­lou­del­li­nen syy.

Nyt Z Oy:n ja R Oy:n pur­ka­mi­sen jäl­keen tar­kas­tel­taes­sa jär­jes­te­ly­jä ko­ko­nai­suu­te­na ei voi­tu pi­tää il­mei­se­nä, et­tä ja­kau­tu­mi­set oli­si­vat ol­leet vain vä­li­vai­he ja et­tä jär­jes­te­ly­jen to­del­li­se­na syy­nä oli­si ol­lut ja­kau­tu­mi­sis­sa syn­ty­nei­den yh­tiöi­den myö­hem­pi pur­ka­mi­nen ja sen seu­rauk­se­na osin­gon­jaon ve­ro­tus­ta lie­vem­pi luo­vu­tus­voi­ton ve­ro­tus. Näin ol­len yh­tiöi­den pur­ka­mi­siin ei voi­tu so­vel­taa VML 28 §:n ve­ron­kier­to­sään­nös­tä.

A:n Z Oy:stä ja R Oy:stä saa­mia ja­ko-osuuk­sia ei tul­lut kat­soa pei­tel­lyk­si osin­gok­si, vaan nii­den ve­rot­ta­mi­seen tu­li so­vel­taa luo­vu­tus­voit­to­ve­ro­tus­ta kos­ke­via sään­nök­siä.

Ve­ro­vuo­det 2007 ja 2008

KHO 2016:115

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs