Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller specialomsorger om utvecklingsstörda

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller specialomsorger om utvecklingsstörda

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.05.2016 kl. 10:29
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

En tjänsteinnehavare som var anställd inom social- och hälsovården i en stad hade med sitt beslut 1.11.2013 ändrat A:s specialomsorgsprogram så att A:s boende ändrades till instruerat boende, från att tidigare ha varit assisterat boende. Till beslutet hänförde sig ett annat beslut av 4.11.2013, som också ändrade A:s boende. Detta beslut gällde inköp av tjänster avseende instruerat boende för A med föreningen B rf som säljare. Enligt anteckningar i besluten hade det förra beslutet fattats med stöd av 34 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och det senare med stöd av 2 § i samma lag.

Till tjänsteinnehavarens beslut fogades likalydande anvisningar om hur omprövning av besluten kunde yrkas. A och hans föräldrar begärde på anvisat sätt omprövning hos en sektion av social- och hälsovårdsnämnden, som avslog deras begäran om att A:s boendeform skulle ändras tillbaka till assisterat boende. A och hans föräldrar sökte i enlighet med den besvärsanvisning som sektionen fogat till sitt beslut ändring hos förvaltningsdomstolen, som avslog deras besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg det vara fråga om sådant ordnande av boende som hörde till specialomsorgen och avses i 2 och 35 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Enligt 81 § i nämnda lag ska om sökande av ändring i beslut av bland annat ett kommunalt organs eller en tjänsteinnehavare iakttas vad som föreskrivs i kommunallagen. I 81 § 2 mom. i samma lag föreskrivs att med avvikelse från 1 mom. får ändring i ett beslut av ledargruppen för specialomsorger, socialnämnden eller en kommunal tjänsteinnehavare som gäller meddelande av specialomsorger och upphörande av dem eller godkännande av ett individuellt specialomsorgsprogram sökas genom besvär hos regionförvaltningsverket. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde de anvisningar om sökande av ändring som tjänstemannen och social- och hälsovårdsnämndens sektion hade fogat till sina beslut och överförde besvären till att handläggas av regionförvaltningsverket.

HFD 19.5.2016 L 2225

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

 

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs