Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Hallitus esittää Tullin rikostorjuntaa koskevaa uutta lakia

Valtiovarainministeriö

Hallitus esittää Tullin rikostorjuntaa koskevaa uutta lakia

Tiedote.
Julkaistu: 25.09.2014 klo 13:54
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtioneuvosto on tänään 25.9.2014 antanut eduskunnalle ehdotuksen uudeksi laiksi rikostorjunnasta Tullissa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Tullin rikostorjuntatehtäviä koskevat säännökset erillisessä laissa. Uudella lailla säädettäisiin Tullin rikostorjunnan nykyisistä toimivaltuuksista täsmällisemmin ja kattavammin sekä kiinnitettäisiin entistä tarkempaa huomiota perus- ja ihmisoikeuksien suojaa koskevaan sääntelyyn.

Tulli olisi edelleen tullirikoksia tutkiva esitutkintaviranomainen, joka soveltaisi esitutkinta- ja pakkokeinolakeja.  Lakiesitys liittyy 1.1.2014 voimaan tulleeseen esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain kokonaisuudistukseen ja lailla päivitettäisiin Tullin rikostorjuntaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan näihin lakeihin tehtyjä muutoksia.

Tähän saakka Tullin rikostorjuntatehtävistä on säädetty Tullin kaikkia tehtäviä koskevassa tullilaissa (1466/1994). Tullilaki olisi edelleen Tullin hallinollista toimintaa sääntelevä yleislaki, joka tietyiltä osin edelleen täydentäisi myös Tullin rikostorjuntatehtävien sääntelyä.

Tullin uudet toimivaltuudet

Ehdotuksessa Tullin rikostorjunnan salaiseen tiedonhankintaan liittyviä toimivaltuuksia esitetään laajennettavaksi jonkin verran. Tullirikostorjunnassa esitetään uusina toimivaltuuksina oikeutta käyttää peitetoimintaa ja valeostoa sekä tietolähteen ohjattua käyttöä, jotka on voimassa olevassa lainsäädännössä rajattu vain poliisin tiedonhankinnan keinoiksi. 

Peitetoiminnan ja valeoston käytännön toteutuksesta vastaisi kuitenkin edelleen poliisi Tullin esittämän pyynnön perustella, lukuun ottamatta pääasiassa tietoverkossa tapahtuvaa peitetoimintaa ja valeostoa, jotka Tulli voisi suorittaa keskusrikospoliisin päätöksellä itsenäisesti. Pääasiassa tietoverkossa tapahtuvan Tullin itsensä toteuttaman peitetoiminnan ja valeoston toimivaltuudet parantaisivat merkittävästi Tullin mahdollisuuksia torjua jatkuvasti kasvavaa Internetin kautta tilattavien kiellettyjen tuotteiden laitonta maahantuontia.

Tiiviimpää yhteistyötä

Tullirikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi tehtävä, varsinainen peitetoiminta tai valeosto toteutettaisiin poliisin toimesta ja sen resursseilla Tullin lukuun. Tullin rikostorjunnan päällikkö tekisi päätöksen peitetoiminnan tai valeoston käyttämisestä ja näiden toteuttamista koskevan pyynnön tekemisestä poliisille. Poliisi päättäisi peitetoiminnan tai valeoston toteuttamisesta käytännössä omalla organisaatiollaan ja käytettävissä olevilla resursseilla. Peitetoiminnan ja valeoston avulla saadut tiedot poliisi luovuttaisi Tullille tullirikoksen estämiseen ja selvittämiseen käytettäväksi.

Ehdotetulla lailla varmistettaisiin jatkossakin Tullin rikostorjunnan tehokkaat toimintaedellytykset jatkuvasti muuttuvassa ja haastavassa toimintaympäristössä. Lisäksi lailla tehostettaisiin Tullin ja poliisin välistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa sekä rikostorjunnan toimien koordinaatiota.

Uusi laki rikostorjunnasta Tullissa ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Jere Lumme, etunimi.sukunimi@vm.fi, puh. 3582955 30041

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs