Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Yhteenveto: Ammattikorkeakoulujen palauteraportit opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutustarjonnan vähentämiseksi ja toimipisteverkon kokoamiseksi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Yhteenveto: Ammattikorkeakoulujen palauteraportit opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutustarjonnan vähentämiseksi ja toimipisteverkon kokoamiseksi

Tiedote.
Julkaistu: 21.02.2012 klo 13:54
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Arenen tiedotteet: www.arene.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi ammattikorkeakouluille palautteen yllä olevista asioista 5.10.2011. Ammattikorkeakouluilta ja niiden ylläpitäjiltä pyydettiin esityksestä palautetta 17.2.2012 mennessä.

Suurinta huomiota herättivät julkisuudessa ammattikorkeakoulukohtaiset aloituspaikkojen leikkaukset vuodesta 2013 alkaen, vaikka palautteessa oli myös monia muita korkeakoulujen yhteistyöhön ja rakenteelliseen kehittämiseen liittyviä asioita. Voimakkaimman keskustelun ovat herättäneet kulttuurialan aloituspaikkojen leikkaukset ja joidenkin koulutusalojen tai -ohjelmien kokonaan lopet-tamiseen liittyneet esitykset.

Tässä yhteenvedossa käsitellään kootusti ensin ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja koskeneita vastineita ja sen jälkeen rakenteelliseen kehittämiseen liittyviä esityksiä.

 1. Aloituspaikkoja koskevat ammattikorkeakoulujen esitykset

Yhteenvedosta puuttuvat vielä kahden ammattikorkeakoulun esitykset. Lisäksi kaksi ammattikorkeakoulua ei ole esittänyt palautteessaan lukuja, vaan esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle jatko-neuvotteluja aloituspaikkaleikkausten kohtuullistamisesta ja tarkemmasta kohdentamisesta. Yhteenvedon (23 ammattikorkeakoulua, joista 2 ei esitä lukuja) koulutusaloittaiset esitykset verrattuna opetus- ja kulttuuriministeriön esitykseen näyttävät seuraavilta:

KOULUTUSALA         AMMATTIKORKEAKOULUT                         OKM

Humanistinen                 + 10                                                   +10
Kulttuuriala                     -487                                                  -624
Luonnonvara                   - 15                                                   - 70
Luonnontieteet                  - 5                                                  + 15
Marata                           -324                                                  -500
Sosiaali- ja terveys         +130                                                  + 90
Tekniikka                       -552                                                 -774
Yhteiskunta ja liiketalous  - 20                                                 + 20

YHTEENSÄ                     -1323                                                -1853

Suurimmat erot tarjouksissa ovat kulttuurialalla, majoitus-, ravitsemis- ja talousalalla sekä teknii-kassa. Kulttuurialalla ammattikorkeakoulut esittävät vähennettäväksi 137 aloituspaikkaa vähemmän, majoitus-, ravitsemis- ja talousalalla 176 ja tekniikassa 222 aloituspaikkaa vähemmän kuin opetus- ja kulttuuriministeriön esityksessä. Luonnonvara-alalla ammattikorkeakoulut esittävät vähennettäväksi 55 paikkaa vähemmän kuin ministeriö. Sen sijaan luonnontieteiden alalla ammattikorkeakoulut esittävät vähennettäväksi 5 paikkaa, kun taas ministeriö esittää aloituspaikkoja lisättäväksi 15 paikkaa sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla ammattikorkeakoulut esittävät vähennettäväksi 20 paikkaa, kun ministeriö lisäisi saman verran. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan paikkoja ammattikorkeakoulut esittävät lisättäväksi 40 enemmän kuin ministeriö.

Huomattava on, että monet ammattikorkeakoulut ovat myös neuvotelleet keskenään ja sopineet koulutusohjelmien keskinäisistä siirroista ja päällekkäisyyksien poistamisesta omilla toiminta-alueillaan.

Koulutusaloista kokonaan lakkautettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriö esittää kulttuurialan koulu-tusta viidestä (5) ammattikorkeakoulusta, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusta viidestä (5) ammattikorkeakoulusta ja luonnonvara-alan koulutusta kahdesta (2) sekä liiketalouden koulutusta yhdestä (1) ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoulujen vastineiden mukaan kukaan esitetyis-tä ei halua luopua ainakaan kokonaan kulttuurialan koulutuksesta, kaksi ei halua luopua majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksesta eikä kumpikaan esitetyistä halua luopua kokonaan luon-nonvara-alan koulutuksesta. Myöskään esitetty ammattikorkeakoulu ei ole ilmoittanut haluavansa luopua liiketalouden koulutuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on luvannut tarkennetut paikkoja koskevat kohdennukset pääsiäiseen mennessä.

2. Rakenteellinen kehittäminen

Saamiensa palautteiden pohjalta monet ammattikorkeakoulut ovat vahvistaneet yhteistyötään. Kaksi ammattikorkeakoulua on käynnistänyt fuusioneuvottelut ja lisäksi yhteistyön tiivistämistä koskevia neuvotteluja on laajennettu useilla paikkakunnilla palautteiden pohjalta. Mikkelin ja Ky-menlaakson ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät perustivat palautteen valmisteluaikana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiön korkeakoulujen yhteiseksi omistajaksi.

Tämän lisäksi monet ammattikorkeakoulut ovat ilmoittaneet lopettavansa nuorisoasteen tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaisuudessaan useista sivutoimipisteistään ja siten kokoavansa toimin-tojaan keskuskampuksilleen.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Markku Lahtinen
puheenjohtaja
gsm 050 524 6525

Timo Luopajärvi
toiminnanjohtaja
gsm 050 522 6709

www.arene.fi

Liitetiedostot

Arene ry on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, jonka toiminnan tarkoituksena on ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittäminen, ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen sekä yhteisen keskustelufoorumin muodostaminen ammattikorkeakouluille.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs