Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » SAMOK ja SYL: Lukukausimaksuista enemmän haittaa kuin hyötyjä

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

SAMOK ja SYL: Lukukausimaksuista enemmän haittaa kuin hyötyjä

Julkaistu: 07.04.2014 klo 14:18
Julkaisija: Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Kannanotto 7.4.2014
Vapaa julkaistavaksi

Ställningstagande finns på svenska nedan

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettama seuranta- ja arviointityöryhmä luovutti loppuraportin lukukausimaksukokeilun tuloksista opetusministeri Krista Kiurulle tänään maanantaina 7. huhtikuuta. Suomessa alkoi vuonna 2010 kokeilu, joka on antanut korkeakouluille mahdollisuuden periä lukukausimaksuja tietyin edellytyksin EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Kokeilu päättyy tänä keväänä.

Loppuraportti osoittaa, että maksuilla ei ole onnistuttu edistämään kansainvälistymistä eikä kasvattamaan suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaa tai vieraskielisen korkeakoulutuksen laatua, joita opetus- ja kulttuuriministeriö on kokeilun aikana halunnut tarkastella. Lisäksi kokeilun mukaan lukukausimaksuilla ei olla saavutettu taloudellista tuottoa tai säästöjä. Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) huomauttavat, että Suomessa ei ole kannattavaa kerätä lukukausimaksuja taloudellisin eikä laadullisin perustein.

Ministeri Kiuru totesi OKM:n tiedotteessa kokeiluun liittyen, että jatkoa on ajateltava nimenomaan Suomen kansainvälistymisen näkökulmasta. Opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat Toni Asikainen (SAMOK) ja Piia Kuosmanen (SYL) muistuttavat, että laadukas ja maksuton koulutus pitääkin nähdä investointina, joka edistää Suomen kansainvälistymistä ja kilpailukykyä.

SYL ja SAMOK kummeksuvat myös ministerin puhetta kansainvälistymisen esteistä, ja liittojen puheenjohtajat ihmettelevät, mitä esteitä ministeri tarkoittaa. Jo pitkään kansainvälisten opiskelijoiden määrät ovat olleet nousussa, ja tästä kehityksestä kannattaa pitää kiinni.

“Väestö ikääntyy ja tämänhetkisestä vaikeasta taloustilanteesta riippumatta tarvitsemme tulevaisuudessa riittävästi koulutettua työvoimaa, jotta selviämme kestävyysvajeesta. Hyvinvointimme turvaamiseksi tarvitsemme tekijöitä myös maailmalta”, puheenjohtajat Toni Asikainen (SAMOK) ja Piia Kuosmanen (SYL) toteavat.

Lukukausimaksukokeilun tuloksista voi perustellusti todeta, etteivät korkeakoulut kiinnittäneet riittävästi huomiota opiskelijoiden kotoutumiseen. Mikäli halutaan, että Suomeen jää tulevaisuudessakin työmarkkinoiden tarvitsemia kansainvälisiä osaajia, tulee kansainvälisten opiskelijoiden tuottama hyöty yhteiskunnalle tunnustaa laajemmin.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Toni Asikainen (SAMOK), p. 050 389 1000

puheenjohtaja Piia Kuosmanen (SYL), p. 044 906 5007

 

******


Ställningstagande 7.4.2014

SAMOK och FSF: Mer skada än nytta av terminsavgifter

Den av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) tillsatta uppföljningsgruppen överlämnade i dag, måndagen den 7 april, sin slutrapport om resultaten till undervisningsminister Krista Kiuru. I Finland inleddes år 2010 ett försök med terminsavgifter som har möjliggjort det för högskolorna att under vissa omständigheter uppbära terminsavgifter av studerande från länder utanför EU- och EES-området. Försöket upphör den här våren.

Slutrapporten visar att man inte genom terminsavgifter kunnat främja internationalisering och inte heller öka den finländska högskoleutbildningens dragningskraft eller kvaliteten på högskoleutbildning på främmande språk, vilket var det som UKM ville undersöka genom försöket. Försöket visar också att terminsavgifter inte inbringar vinst eller medför inbesparingar. Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) påpekar att det alltså varken på ekonomiska eller kvalitativa grunder lönar sig för Finland att uppbära terminsavgifter.

Minister Kiuru konstaterar i UKM:s pressmeddelande att fortsättningen måste ske specifikt med tanke på internationationaliseringen av Finland. SAMOKs ordförande Toni Asikainen och FSF:s ordförande Piia Kuosmanen påminner om att en avgiftsfri utbildning av hög kvalitet måste ses som en investering som främjar Finlands internationalisering och konkurrenskraft.

FSF och SAMOK förundrar sig även över ministerns kommentarer om hinder för internationaliseringen och förbundsordförandena undrar vilka hinder ministern avser. Antalet internationella studerande har redan länge ökat, vilket är en utveckling Finland bör hålla fast vid.

–Befolkningen åldras och trots den svåra ekonomiska situationen behöver vi i framtiden tillräckligt med utbildad arbetskraft för att klara av hållbarhetsgapet. För att trygga välfärden behöver vi även internationell arbetskraft, konstaterar ordförandena Toni Asikainen (SAMOK) och Piia Kuosmanen (FSF) .

Utifrån resultaten från försöket med terminsavgifter finns det starka grunder att konstatera att högskolorna inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid integreringen av studerande. Om vi vill att Finland ska kunna behålla den internationella kompetens som vi behöver i framtiden så måste vi tydligare erkänna den nytta som internationella studerande medför för samhället.

Mer information:

ordförande Toni Asikainen (SAMOK), tfn 050 389 1000

ordförande Piia Kuosmanen (FSF), tfn 044 906 5007

 

_____________________________

Korkeakoulut voivat vuosina 2010 - 2014 osallistua lukukausimaksukokeiluun. Kokeilulla vahvistetaan korkeakoulujen kansainvälistymistä ja luodaan korkeakouluille uusia kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia. Kokeilun aikana selvitetään, mitä vaikutuksia maksullisiin koulutusohjelmiin siirtymisestä on korkeakoulujen kansainvälistymiselle, suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimalle, opiskelijavirroille ja vieraskielisen korkeakoulutuksen laadulle.

Korkeakoulut voivat kokeilun aikana periä maksuja vieraskieliseen ylempään korkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan hyväksytyltä EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta opiskelijalta. Korkeakoulut voivat päättää perittävien maksujen suuruudesta. Maksujen perimisen edellytyksenä on, että korkeakouluilla on apurahaohjelma, jolla voidaan tarvittaessa tukea maksullisiin koulutusohjelmiin osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Yhteensä maksuja periviä ohjelmia on ollut enimmillään 43. Maksavia opiskelijoita on kokeilun aikana ollut yhteensä 12.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kokeilulle seuranta- ja arviointityöryhmän. Seurannan ja arvioinnin tavoitteena on tuoda esille kokeilun vaikutuksia korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen ja vetovoimaan sekä vieraskielisen korkeakoulutuksen laatuun. Työryhmä keräsi tietoa kokeilun etenemisestä ja raportoi siitä vuosittain. Työryhmä on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle kolme väliraporttia kokeilun edistymisestä loppuraportin lisäksi.

 

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Olemme ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Huolehdimme opiskelijoiden näkemysten saattamisesta valtionhallinnon ja muiden yhteistyötahojen tietoon sekä järjestämme opiskelijoille erilaisia valtakunnallisia palveluja ja alennuksia. SAMOKiin kuuluvilla opiskelijakunnilla on yhteensä noin 59 000 jäsentä. Kaiken kaikkiaan edustamme noin 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs