Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Resultaten från kvalitetsenkäten inom den grundläggande utbildningen har kommit

Turun kaupungin sivistystoimiala

Resultaten från kvalitetsenkäten inom den grundläggande utbildningen har kommit

Pressmeddelande.
Publicerad: 18.08.2015 kl. 10:05
Utgivare: Turun kaupungin sivistystoimiala

Vårdnadshavarna är i regel nöjda med skolans verksamhet

Utbildningsanordnaren bör utvärdera den erbjudna utbildningen och dess inverkan samt även delta i utvärdering av verksamheten som görs av utomstående. Undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat guiden Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, och utifrån denna har kommunerna utvecklat sina kvalitetsutvärderingssystem. Kvalitetskriterierna inom den grundläggande utbildningen har i Åbo delats in i tre frågehelheter:

 • Elevens vardag
 • Ledning, personal och ekonomi
 • Miljö och säkerhet

I enkäten har elever, vårdnadshavare, skolans undervisningspersonal, rektorer, ledande tjänsteinnehavare och förtroendevalda (sektioner och nämnden) deltagit.

Kvalitetsenkäten genomfördes för andra gången våren 2015. Enkätens tema var Elevens vardag. I enkäten hade gjorts en del ändringar jämfört med föregående års enkät beträffande delen om elevvård. Ändringarna gjordes eftersom lagen och läroplanen ändrades på hösten 2014. Med enkäten ville man utreda hur ändringen har påverkat skolarbetet.

Rapporter från föregående läsårs kvalitetsenkät och en utifrån alla skolors svar sammanställd rapport enligt svarsgrupp skickas till skolorna. De trender som syns i helhetsmaterialet gäller också för de svenskspråkiga skolornas del. Rapporterna skickas:

 • för vårdnadshavarnas del, ifall svarsprocenten bland vårdnadshavarna överstiger 5 %
 • för lärarnas del, ifall svarsprocenten bland lärarna överstiger 30 %

Skolorna bearbetar resultaten tillsammans med svarsgrupperna och utarbetar utvecklingsmålen för läsåret utgående från resultaten. I samband med detta utvärderar skolorna hur den föregående periodens mål uppnåtts. Som gemensamma mål för hela grundläggande utbildningen fastställdes 2014 bl.a. elevernas och vårdnadshavarnas ökade delaktighet och ökad användning av IKT i undervisningen. 

De huvudsakliga resultaten för hela den grundläggande utbildningen (både svensk- och finskspråkiga) från enkäten som genomfördes våren 2015:

 • Svarsprocenten var lägre än förra året förutom bland eleverna.  År 2014 deltog sammanlagt 5952 personer i enkäten. I år var motsvarande siffra 4436 personer.
 • Beträffande skolornas svarsprocent var variationen stor.
 • Vårdnadshavarna har i huvudsak varit nöjda med skolans verksamhet. Inga stora förändringar kan noteras i jämförelse med föregående år. Skolorna borde dock dela mera information med vårdnadshavarna eftersom andelen vårdnadshavare som inte kunde ta ställning till frågorna i enkäten är stor.
 • Vårdnadshavarna var av åsikten att eleverna vid behov har god tillgång till hälsovårdarens, kuratorns och psykologens mottagning. På basis av resultaten borde skolan ge ut mera information gällande den gemensamma elevvårdsgruppens verksamhet och kutymen för hur enskilda elevers ärenden behandlas i skolan.
 • Vårdnadshavarna har i huvudsak varit nöjda med morgon- och eftermiddagsverksamheten
 • Lärarna uppskattar läroplanens styrande funktion
 • Enligt lärarna räcker de existerande resurserna inte helt till för högklassig undervisning
 • Eleverna i årskurserna 1–4 är i huvudsak positivt inställda till skolan och upplever skolan som trygg. Eleverna upplever att de får mycket positiv respons och att deras synpunkter ofta tas i beaktande. Upplevelsen av delaktighet har tydligt ökat sedan den förra enkäten genomfördes. Användningen av IKT har aningen ökat.
 • Eleverna i årskurserna 5–9 förhåller sig också ganska positiva till skolan, om än lite mer kritiskt än eleverna i de lägre årskurserna. Bland dem som svarade på enkäten delade sig åsikterna bl.a. gällande frågan om läraren uttrycker vad eleverna är bra på. För många elever upplever fortfarande att man inte från skolans håll ingriper i mobbning genast. Beträffande användningen av IKT i undervisningen delar sig åsikterna så att hälften av eleverna tycker att IKT används i stor utsträckning och hälften anser att man använder IKT för litet i undervisningen.
 • Deltagarna har en positiv uppfattning om elevkårens verksamhet, men alla är inte medvetna om sina egna möjligheter att påverka.
 • Bland eleverna upplever en klar majoritet att det går att få tillgång till hälsovårdare, kurator och psykolog, men den gemensamma elevvårdsgruppens verksamhet är inte ännu lika bekant.
 • Assistenterna anser att elevernas individuella behov och undervisningsgruppens sammanssättning påverkar undervisningsarrangemangen, handledning och stöd, till stor grad och mer än tidigare. De tycker att trestegsstödet för fostran och inlärning fungerar på ett lyckat sätt. 
 • Assistenternas IKT-kunskaper har enligt enkäten aningen förbättrats sedan förra året.
 • Assistenterna upplever att samarbetet med lärarna, vårdnadshavarna och morgon- och eftermiddagsverksamheten i huvudsak varit lyckat. 
 • Rektorernas synpunkter om skolans verksamhet är väldigt positiva. De är betydligt mera nöjda med skolans resurser än lärarna. Beträffande storleken på undervisningsgrupperna är lärarna och rektorerna i stor grad inne på samma linje. Över hälften anser att högklassig undervisning går att genomföra i grupper som är av nuvarande storlek.
 • Både lärarna och rektorerna var inne på samma positiva linje gällande nivån på användningen av IKT i undervisningen och apparaturen. Rektorerna estimerade att antalet lärare med IKT-utbildning var större än det reella antalet. Elevernas åsikter om användningen av IKT i undervisningen var dock delade.
 • Rektorerna estimerade att elevvårdspersonalens (skolläkare, kurator, psykolog, hälsovårdare) och de andra anställdas arbetsuppgifter och ansvar beträffande elevvården inte tydliggjorts tillräckligt. Den nya elevvårdslagen ändrade praxisen avsevärt och det har upplevts besvärligt.

Den grundläggande utbildningens gemensamma utvecklingsmål under läsåret 2015–2016 som fastställts utgående från enkäten:

 • Eleverna och vårdnadshavarna görs delaktiga i planeringen och utvecklingen av verksamheten i enlighet med den nya läroplanen
 • Tydliggörandet av betydelsen av kvalitetsarbetet

Kvalitetsutvärderingen ska bli ett ännu mer centralt och i skolans vardag integrerat verktyg för utveckling. Utvärderingen har desto större betydelse, ju fler som deltar i enkäten. Som mål för följande enkät är en svarsprocent på 70 %.

Länk till närmare svarsresultat:
http://www.turku.fi/sv/kvalitetsarbetet-inom-den-grundlaggande-utbildningen

Tilläggsuppgifter:
Liliane Kjellman
Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning
Bildningssektorn, Åbo
050 4323 594
liliane.kjellman@turku.fi

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs