Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Perusopetuksen laatukyselyn tulokset ovat valmistuneet

Turun kaupungin sivistystoimiala

Perusopetuksen laatukyselyn tulokset ovat valmistuneet

Tiedote.
Julkaistu: 18.08.2015 klo 10:01
Julkaisija: Turun kaupungin sivistystoimiala

Huoltajat pääsääntöisesti tyytyväisiä koulun toimintaan

Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut Perusopetuksen laatukriteerit–oppaan, jonka perusteella kunnat ovat kehittäneet laadunarviointijärjestelmiään. Perusopetuksen laatukriteerit on muokattu Turussa kolmeen kyselykokonaisuuteen:

 • Oppilaan arki
 • Johtaminen, henkilöstö ja talous
 • Ympäristö ja turvallisuus

Vastaajina kyselyssä ovat oppilaat, huoltajat, koulujen opetushenkilöstö, rehtorit, johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt (jaostot ja lautakunta).

Keväällä 2015 laatukysely tehtiin toisen kerran. Kyselyn sisältöalueena oli oppilaan arki. Kyselyä oli muutettu edellisvuoteen nähden oppilashuollon osalta, koska laki ja opetussuunnitelma muuttuivat syksyllä 2014. Kyselyn avulla haluttiin selvittää muutoksen vaikutukset koulutyöhön.

Lähipäivinä kouluille lähetetään viime lukuvuoden laatukyselyjen raportit sekä vertailua varten kaikkien koulujen vastauksista tehty yhteenvetoraportti vastaajaryhmittäin. Raportit lähetetään:

 • huoltajien osalta, mikäli vähintään 5 % koulun oppilaiden huoltajista on vastannut
 • opettajien osalta, mikäli koulun opettajista yli 30 % on vastannut

Koulut käsittelevät tuloksia yhdessä vastaajaryhmien kanssa ja laativat tulevan lukuvuoden kehittämissuunnitelman niiden pohjalta. Samassa yhteydessä koulut käsittelevät edellisen kauden tavoitteiden toteutumista. Koko perusopetuksen yhteisiksi tavoitteiksi oli 2014 asetettu mm. oppilaiden ja huoltajien osallisuuden ja TVT:n opetuskäytön lisääminen.

Koko perusopetuksen (sekä suomen- että ruotsinkielisen) pääasialliset tulokset kevään 2015 kyselystä:

 • Vastaajamäärät olivat pienentyneet edellisvuodesta muilla paitsi oppilailla. Viime vuonna vastaajia oli yhteensä 5952 ja tänä vuonna 4436.
 • Koulujen vastausprosenteissa oli iso vaihtelu.
 • Huoltajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä koulun toimintaan. Suuria muutoksia edellisvuoteen ei ole havaittavissa. Koulujen on kuitenkin syytä lisätä tiedottamista, koska useissa kohdissa niiden huoltajien osuus, jotka eivät osaa ottaa kantaa, on suuri.
 • Huoltajien mielestä oppilaat pääsevät tarvittaessa hyvin terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin vastaanotolle. Tiedottamista yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminnasta ja yksittäisen oppilaan asioiden käsittelemisestä koulussa tulisi tulosten perusteella lisätä.
 • Huoltajat ovat pääasiassa tyytyväisiä aamu- ja iltapäivätoimintaan.
 • Opettajat arvostavat opetussuunnitelman ohjaavaa vaikutusta
 • Opettajien mielestä opetukseen käytettävissä oleva resurssi ei täysin riitä laadukkaaseen opetukseen.
 • Luokkien 1-4 oppilaat ovat pääsääntöisesti koulumyönteisiä ja kokevat koulun turvalliseksi. He saavat mielestään paljon positiivista palautetta ja heidän näkemyksensä otetaan usein huomioon. Osallisuuskokemus on selkeästi noussut edellisestä vuodesta. TVT:n käyttö on hieman lisääntynyt.
 • Luokkien 5-9 oppilaat suhtautuvat kouluun myös melko myönteisesti, mutta pieniä oppilaita kriittisemmin. Mielipiteet jakautuvat esim. siinä, kertooko opettaja, missä oppilas on hyvä. Yhä liian monta oppilasta kokee, että kiusaamiseen ei puututa heti. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa tuntuu olevan puolelle oppilaista runsasta ja puolelle vähäistä.
 • Oppilaskunnan toiminnasta on myönteinen käsitys, mutta omista vaikutusmahdollisuuksista kaikki eivät ole tietoisia.
 • Selkeä enemmistö oppilaista kokee, että terveydenhoitajalle, kuraattorille ja psykologille pääsee tarvittaessa, mutta yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimintaa ei vielä laajasti tunneta.
 • Koulunkäynninohjaajat katsovat, että oppilaan yksilölliset tarpeet ja opetusryhmän koostumus vaikuttavat runsaasti ja aiempaa enemmän opetusjärjestelyihin, ohjaukseen ja tukeen. Heidän mielestään kasvun ja oppimisen kolmiportainen tuki toimii onnistuneesti.
 • Koulunkäynninohjaajien TVT-taidot ovat hieman viimevuotisesta parantuneet.
 • Koulunkäynninohjaajat kokevat yhteistyön opettajien, huoltajien ja aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa pääsääntöisesti onnistuneeksi.
 • Rehtorien näkemys koulun toiminnasta on erittäin positiivinen. He ovat selkeästi tyytyväisempiä koulun resursseihin kuin opettajat. Ryhmäkoosta rehtoreilla ja opettajilla on hyvin samansuuntainen käsitys. Yli puolet katsoo, että laadukas opetus onnistuu nykyisenkokoisissa ryhmissä.
 • TVT:n käytön tasosta ja välineistöstä rehtoreilla ja opettajilla oli samansuuntainen positiivinen käsitys, mutta rehtorit arvioivat TVT-koulutuksen opettajia runsaammaksi. Oppilaiden kokemus TVT:n käytöstä oli kuitenkin kahtia jakautunut.
 • Rehtorit arvioivat, että oppilashuoltohenkilöstön (koululääkäri, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja) ja koulun muun henkilökunnan oppilashuollolliset työtehtävät tai vastuut eivät ole selkiytyneet. Uusi oppilashuoltolaki muutti käytäntöjä melkoisesti, ja se on koettu ilmeisen hankalaksi.

Perusopetuksen yhteisiksi kehittämistavoitteiksi lukuvuonna 2015–2016 on kyselyn perusteella asetettu:

 • Oppilaiden ja huoltajien mukaan ottaminen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti
 • Perusopetuksen laadun arvioinnin merkityksen selkiyttäminen

Laadunarvioinnista halutaan muodostuvan yhä keskeisempi koulun arjessa läsnä oleva kehittämisen työväline. Arvioinnilla on sitä suurempi merkitys, mitä useampi vastaa kyselyyn. Seuraavan kyselykierroksen tavoitteeksi on asetettu, että vähintään 70 % henkilöstöstä ja oppilaista osallistuu.

Linkki tarkempiin vastaustuloksiin:
http://www.turku.fi/perusopetuksen-laatukysely

Lisätiedot:
Outi Rinne
Perusopetuksen palvelualuejohtaja
Sivistystoimiala, Turku
044 9072 161
outi.rinne@turku.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs