Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opiskelijajärjestöt: Joustavilla siirtymillä jouhevasti eteenpäin

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Opiskelijajärjestöt: Joustavilla siirtymillä jouhevasti eteenpäin

Julkaistu: 01.07.2015 klo 10:20
Julkaisija: Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Kannanotto 1.7.2015
Vapaa julkaistavaksi

På svenska se nedan / In english below 

 

Opiskelijajärjestöt ovat opiskelijavalintojen kynnyksellä huolissaan siirtymistä toisen ja kolmannen asteen sekä korkeakoulujen välillä. Siirtyminen lukiosta ja ammatillisista opinnoista yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin sekä korkeakoulujen välillä toteutuu heikosti. Tämä vaikeuttaa opintojen aloittamista ja niiden sujumista.

Korkeakouluihin hakeutuu vuosittain 70 % juuri valmistuneesta ikäluokasta, mutta vain 32 % saa opiskelupaikan korkeakoulusta ensimmäisellä hakukerralla. Toiselta asteelta korkeakouluihin siirryttäessä välivuosia voi aiheuttaa asevelvollisuus, mieluisan opiskelupaikan saamatta jääminen ja epävarmuus omasta alasta. Opiskelijavalinnoissa käytettävät kiintiöt saattavat helpottaa ongelmaa, vaikka niiden vaikutuksista ei voidakaan olla varmoja.

Siirtymiä tapahtuu asteelta toiselle ja sen lisäksi myös korkeakoulujen sisällä ja välillä. Epäonnistuneesta koulutusvalinnasta ei tule rangaista opiskelijaa, vaan opiskelijan on voitava sujuvasti siirtyä itselleen sopivampaan koulutukseen. Opiskelijoiden opiskelupolkua ei saa katkaista eikä jatko-opiskelukelpoisuutta heikentää. Opintojen keskeyttäminen johtaa tyhjäkäyntiin niin opiskelijan kuin oppilaitoksen osalta. Joustavilla siirtymillä taataan uudelleen suuntautuminen ja opintojen sujuva jatkuminen.

Joustavat siirtymät niin toiselta asteelta korkeakouluihin kuin korkeakoulujen sisällä onnistuvat hyvällä opintojen ohjauksella opiskelupolun kaikissa vaiheissa. Opiskelijoilla tulee olla riittävä tieto ja realistinen kuva koulutuksesta sekä opiskelun aikaisesta toimeentulosta, jottei vääriä valintoja tehdä koulutukseen hakeuduttaessa. Korkeakoulujen välillä ja niiden sisällä siirtyville tulee tarjota joustavia tapoja hakeutua uuteen koulutukseen. Vaadimme, että korkeakoulut huolehtivat tämän toteutumisesta.

Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan monialaista osaamista. On huolehdittava siitä, että jokaisella on mahdollisuus itsensä kehittämiseen, elinikäiseen oppimiseen ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämiseen. Koulutusjärjestelmämme pitää olla sellainen, että mahdollisimman moni pääsee koulutuksen piiriin – eri elämänvaiheissa.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Musa Jallow (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI) p. 044 0824221, etunimi.sukunimi@sakkinet.fi

Puheenjohtaja Jari Järvenpää (Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)), p. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi

Puheenjohtaja Tatu Koivisto (Suomen Lukiolaisten Liitto SLL), p. 050 4314995, etunimi.sukunimi@lukio.fi

Puheenjohtaja Kimi Merikukka (Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU), p. 044 9776356, etunimi.sukunimi@osku.info

Puheenjohtaja Joonas Peltonen (Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK), p. 050 3891000, etunimi.sukunimi@samok.fi

 

***

Smidigt framåt via flexibel överflyttning 

Inför studentantagningen är studentorganisationerna bekymrade över överflyttningarna mellan andra och tredje stadiet och mellan högskolor. Överflyttningen från gymnasier och andra stadiets yrkesutbildning till universitet och yrkeshögskolor samt mellan högskolor fungerar dåligt. Det gör det svårare att inleda studier och att få dem att löpa.

Av nyutexaminerade på andra stadiet söker årligen 70 % till högskola, men endast 32 % får en studieplats vid första försöket. Orsaker till att studerande tar mellanår vid övergång från andra stadiet till högre utbildning inkluderar värnplikt, att inte ha blivit antagen till önskad studieplats eller obeslutsamhet om ämnesval. Kvoterna som tagits i bruk i studentantagningen kan eventuellt underlätta situationen, men det vet vi inte.

Överflyttningar sker från andra stadiet till högre utbildning, men även inom och mellan högskolor. Det är fel att straffa studerande för misslyckade utbildningsval – istället ska det vara möjligt att smidigt kunna flytta över till en mer lämplig utbildning. Studiegången får inte blockeras och behörigheten till fortsatta studier får inte äventyras. Avbrutna studier gör att såväl studerande som läroinrättningen går på tomgång. Genom flexibla överflyttningar kan vi trygga att studerande hittar en ny inriktning och smidigt kan fortsätta sina fortsätter.

Bra studiehandledning möjliggör flexibla överflyttningar såväl från andra stadiet till högskoleutbildning som mellan och inom högskolor när som helst under studiegången. Genom att erbjuda studerande tillräcklig och realistisk information om utbildningen och uppehälle under studietiden minskar felaktiga utbildningsval. Studerande som byter inriktning eller högskola ska erbjudas flexibla sätt att söka till den nya utbildningen. Studentorganisationerna kräver att högskolorna säkerställer det.

Mångsidig kunskap behövs både nu och i framtiden. Vi måste se till att alla har möjlighet att utveckla sig själva, till livslångt lärande och till att upprätthålla sin arbetsmarknadsrelevans. Finland ska ha ett utbildningssystem där så många som möjligt – i olika skeden av livet – kan utbilda sig.

 

Mer information:

Ordförande Musa Jallow (SAKKI) tfn 044 082 4221, fornamn.efternamn@sakkinet.fi
Ordförande Jari Järvenpää (FSF), tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi
Ordförande Tatu Koivisto (SLL), tfn 050 431 4995, fornamn.efternamn@lukio.fi
Ordförande Kimi Merikukka (OSKU), tfn 044 977 6356, fornamn.efternamn@osku.info
Ordförande Joonas Peltonen (SAMOK), tfn 050 389 1000, fornamn.efternamn@samok.fi

***

Flexible transfers needed in education 

Student admissions are being announced and student organisations are worried about the transfers between upper secondary education and tertiary education as well as transfers between higher education institutions. Currently, transfer paths are not working well, which makes it harder for students to commence their studies and also affects the study flow.

Of the age group finishing upper secondary education, 70 per cent apply to higher education – but only 32 per cent are successful in their first application. Reasons for gap years between secondary and tertiary education include conscription, not being accepted to your study place of choice, and general insecurity about what to study. The quotas recently introduced in student admission may relieve the problem, although there is no evidence of their effect yet.

In addition to transfers between secondary and tertiary education, there are also transfers between and within higher education institutions. We should not punish students for having failed in their choice of education; instead we should offer them the opportunity to transfer to an education more to their liking. The study path is to be continuous and students’ eligibility for continuing education is not to be weakened. Both the student and the educational institution are left idling when a student discontinues their studies. Flexible transfers ensure that it is possible for students to reorient themselves and smoothly continue their studies.

Good student counselling at all stages of studying ensures the possibility of flexible transfers both between secondary and higher education, as well as within and between higher education institutions. Students need to have sufficient knowledge and a realistic view of education and their livelihood as students in order to make the right choices when applying. For students transferring within and between higher education institutions, flexible modes for applying to a new education should be made available. We call for higher education institutions to make sure the above is realised.

Finland needs diversified knowledge both currently and in the future. We must make sure that each and every one has the opportunity for self-development, lifelong learning, and maintaining their relevance for the labour market relevance. The education system must make it possible for as many as possible to educate themselves, in different stages of their lives.

 

Contact details:

President Musa Jallow (SAKKI) tel. +358 44 082 4221, firstname.surname@sakkinet.fi
President Jari Järvenpää (SYL), tel. +358 44 906 5007, firstname.surname@syl.fi
President Tatu Koivisto (SLL), tel. +358 50 431 4995, firstname.surname@lukio.fi
President Kimi Merikukka (OSKU), tel. +358 44 977 6356, firstname.surname@osku.info
President Joonas Peltonen (SAMOK), tel. +358 50 389 1000, firstname.surname@samok.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs