Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Lahden ammattikorkeakoulusta valmistui 314 opiskelijaa

Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulusta valmistui 314 opiskelijaa

Tiedote.
Julkaistu: 19.12.2012 klo 11:00
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulun tutkintojuhlaa vietettiin keskiviikkona 19.12. klo 10.00 Lahti Hallissa. Todistuksen sai 205 joulukuussa valmistunutta eri alan opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan syksyn 2012 aikana LAMK:sta valmistui yhteensä 314 opiskelijaa. Koko vuoden 2012 valmistuneiden määrä on 878.

Ohjelma:

LAMKin fanfaari

Musiikkiesitys

Rehtorin puhe: Outi Kallioinen

Lahden kaupungin tervehdys: Jyrki Myllyvirta

Todistusten jako

Valmistuneen opiskelijan puhe: musiikkipedagogi (AMK) Salla Marttila

Musiikkiesitys

Kahvitus

 

Rehtori Outi Kallioisen puhe tutkintojuhlassa 19.12. 

Arvoisa kaupunginjohtaja, hyvät valmistuvat opiskelijat, hyvät omaiset, läheiset ja muut kutsuvieraat

Distinguished Mr Mayor, dear graduates and honoured guests

Toivotan teidät kaikki mitä lämpimimmin tervetulleiksi tähän tilaisuuteen, jossa juhlistamme 314 asiantuntijan valmistumista ammattiin. Osa tämän vuoden noin yhdeksästäsadasta (878) valmistuneesta on saanut todistuksensa jo keväällä tai nyt syksyn aikana. Lahden ammattikorkeakoulusta valmistuu muotoilijoita, muusikoita, kuvataiteilijoita, medianomeja, insinöörejä, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, fysioterapeutteja, sosionomeja, tradenomeja ja restonomeja yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Asiantuntijuuden tuottamisessa keskitymme erityisesti strategisille painoaloillemme, muotoiluun, ympäristöön ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen – unohtamatta kuitenkaan mekatroniikkaa, puuta, muovia ja viljaklusteria, jotka ovat alueelle tärkeitä.

 

You are all most warmly welcome to this graduation ceremony. Today we are celebrating altogether 314 graduates, bachelors and masters, at Lahti University of Applied Sciences. There are new designers, musicians, artists, other bachelors of culture and arts (visual communication), engineers, bachelors of business administration and hospitality management, nurses, public health nurses, physiotherapists and social workers graduating today. In the production of experts we focus especially on our strategic focus areas, design, environment and development of welfare services – without forgetting mechatronics, wood, plastic and grain cluster which are important for the region.

 

Lahden ammattikorkeakoulu on nimensä veroinen eli koulutamme osaavia asiantuntijoita ja ammattilaisia työelämän ja alueen tarpeisiin. Tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta valmistuvien opiskelijoiden osaamisvaatimukset ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksessa. Olemme läheisessä yhteistyössä työelämän ja alueen eri organisaatioiden kanssa, jotta voimme jatkuvasti uudistaa opetussuunnitelmiamme ja elää työelämän ja yhteiskunnan muutoksessa mukana. Opiskelijoittemme työllistymisprosessi on noin 85 % ja heistä yli 40 % sijoittuu Lahden seudulle sekä metropolialueelle 65 %. Tänään todistuksensa saavilla opiskelijoilla on takanaan kolmen ja puolen, jopa neljän ja puolen vuoden oppimisprosessi, johon liittyy tiivistahtisia opintojaksoja, harjoitteluita sekä vaativa, pitkäjänteinen opinnäytetyö.

 

We produce competent experts and professionals for the needs of the surrounding region and working world. The employment rate of our graduates is about 85 % and 40 % of them are employed in the region. The graduates have accomplished three and a half, even four and a half years of studies with intensive study units, internships and a demanding thesis work.

Laissa on määritetty, että ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulujen tulee edistää elinikäistä oppimista. Ammattikorkeakoulut antavat ja kehittävät myös aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

 

Osaamisen tuottaminen eri tutkintotasoilla

Lahden ammattikorkeakoulu on sitoutunut tuottamaan osaamista yhteisesti sovittujen kriteereiden mukaisesti. Kansallisella ja Euroopan tasolla on melko tarkkaankin määritetty se, millaista osaamista eri tutkintotasoilla tuotetaan. Kansallisen tutkintojen viitekehyksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut, valmistuva opiskelija:

 

  • Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen.
  • Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.
  • Kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä.
  • Kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä.
  • Perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä.

 

There are specific national and European qualifications requirements for the competence level of the graduates at Bachelor level. The graduates at Bachelor level are able to:

• Manage comprehensive and advanced information of their field, involving theories, key concepts, methods and principles critical to understanding and evaluating subjects.
• Possess advanced skills, demonstrating mastery, the ability to apply and the ability to creative solutions, which are required in a specialized professional, scientific or artistic field of complex or unforeseen problems.
• Manage complex professional activities or projects and are able to work independently in specialist positions.
• Decision-making in unpredictable environments.
• The basic requirements to function as independent entrepreneurs.

 

Kauppakamari on tänä vuonna tehnyt selvityksen yritysten osaamistarpeista 2016 saakka ja sen mukaan ammattikorkeakoulutusta edellyttävissä tehtävissä viisi tärkeintä yleisosaamisen aluetta käsittävät aloitekyvyn, ongelmanratkaisutaidot, asiakaspalvelutaidot, kyvyn reagoida muutoksiin sekä vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Vastaajat odottavat amk-tutkinnon suorittaneilta myös tiimityöskentelytaitoja, esimiestaitoja sekä kielitaitoa.

 

Nämä yllä kuvatut osaamistavoitteet luovat selkeän mielikuvan siitä, mitä tarkoitetaan korkeakoulutetulla asiantuntijalla. Hyvin koulutetut ja osaavat asiantuntijat pärjäävät työelämässä ja korkeatasoisesta osaamisesta muodostuu heille työuraa siivittävä tekijä. Tämän hetken yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa osaaminen nousee entistäkin merkittävämpään rooliin. Rakennamme yhdessä osaamisen yhteiskuntaa. Toivon, että te valmistuvat opiskelijat olette saaneet riittävästi rakennuspuita yllä kuvattuihin osaamisvaatimuksiin usean vuoden opintojenne aikana ja että työelämässä teidät nopeasti tunnistetaan osaamisenne ja kyvykkyytenne kautta. Työuran alussa on usein kuitenkin aloitettava niistä noviisin tehtävistä, joita tekemällä rakennetaan perustaa asiantuntijuudelle ja opitaan tärkeitä työn tekemisen perustaitoja. Aloitteellisuus ja palveluasenne eivät ole koskaan olleet uralla haitaksi.

 

Well educated professionals will succeed in their working life and high quality competence will boost their career. Competence and knowledge is getting more and more important role in this societal and economic situation. Together we are building knowledge society. I sincerely hope that you graduates have gained these above mentioned competences during your studies and the working world will soon recognize your competence and abilities. At the beginning of the career you will often have to start with the novice tasks, through which you are able to build the base for your expertise and learn basic skills of working. Proactivity and service attitude have never done any harm for one’s career.

 

Myös aikuiset opiskelevat aktiivisesti ja tavoitteellisesti

Koulutusaloiltamme saa tutkintotodistuksensa tänään myös 32 ylemmän ammattikorkeakoulu-tutkinnon suorittanutta, koko vuonna yhteensä 76.

 

Adult learners have also been active in their studies and further developing their professional competences. At Master level there are 32 graduates today from diverse educational fields, altogether 76 during this year.

 

Aikuisten kouluttautumisen motiiveja on tutkittu ja tunnistettu useita opintoihin johtavia tekijöitä yksilöiden osalta. Jotkut haluavat parantaa työmarkkinatilannetta, nostaa koulutustasoaan palkkauksellisista syistä tai vaihtaa ammattia tai työtehtäviä. Usein tavoitteena on osaamisen kehittäminen omassa työssä sekä siihen liittyvä uralla eteneminen. Joillekin opinnot ovat harrastuksen luonteisia tai pyrkimys yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ammatillinen pätevöityminen on luonnollisesti yksi tärkeistä motivaattoreista.

 

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot osaamisen kehittämisen mahdollistajia

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on vahvistettu lailla vasta vuonna 2005 ja vuoteen 2011  mennessä koko Suomessa on valmistunut 5149 yamk-opiskelijaa, joista Lahden ammattikorkeakoulusta 237 (n. 5 %).

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten; syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn.

 

The overall objective of Master's degree studies is to provide students with comprehensive and in-depth knowledge in the relevant field, as well as the necessary theoretical knowledge of the field in demanding expert and leadership positions; profound understanding of the field, in working life and social importance, as well as ability to do follow research results of the field and analyze them.

 

Lain mukaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja, jotka oikeuttavat pääsyn tiedekorkeakoulujen järjestämiin tieteellisiin jatko-opintoihin eli tohtoriopintoihin. Tosin tässä asiassa ilmenee laista huolimatta edelleen pullonkaulaa eli jatko-opintoihin pääsy on erittäin hankalaa tai opiskelijoilta edellytetään kohtuuttoman laajoja siltaopintoja. Toisaalta positiivisena esimerkkinä on se, että valtakunnallisesta näkökulmasta joitakin ylemmän amk-tutkinnon suorittaneita opiskelijoita on hyväksytty tieteellisiin jatko-opintoihin, yksi mm. ilman siltaopintoja Cambridgen yliopiston Judge Business Schooliin. Tämän asian eteen pitää kuitenkin tehdä paljon töitä, jotta tieteelliset jatko-opinnot olisivat yamk-tutkinnosta suorittaneille realistinen mahdollisuus suorittaa Suomessa.

 

According to the law, Master-level studies at the universities of applied sciences are equal to the Master-level studies at the traditional universities. However, it is still not yet so easy to continue to doctoral studies after completion of Master programme at a university of applied sciences. The situation is getting gradually better and so far there are already a few students in doctoral studies at the moment.

 

Mitä oikeastaan on asiantuntijuus ja ammatillisuus?

Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta tutkitaan paljon erityisesti ammattikasvatuksen alalla. Nostan seuraavassa esiin muutamia näkökulmia, joiden kautta hahmottuu asiantuntijuuden ja ammatillisuuden merkitys yhteiskunnan tärkeinä rakennusaineina.

 

Asiantuntijuus muodostuu a) teoreettisesta tiedosta, b) tekemisen osaamisesta eli käytännöstä, c) yhteisöstä, sosiaalisesta pääomasta eli kuulumisesta johonkin d) identiteetistä, joksikin tulemisesta, joka luo ammatillisen kehityksen viitekohdan sekä d) kokemuksesta ja arvioista, jotka antavat toiminnalle ja asiantuntijuudelle merkityksen.

 

Osaamisen voidaan katsoa muodostuvan kaikista näistä eri tekijöistä. Olennaista asiantuntijuudessa on se, että siinä on vankka perusta teorian ja käytännön osalta mutta unohtaa ei voida ammatti-identiteettiä, ammatillisen yhteisön merkitystä sekä hankittua kokemusta ja ammatillista arvopohjaa.

 

What is actually expertise? It is construed from several intertwined elements, such as theory – know what, practice – know how, community – know who, identity, experience and values – know why.

 

Työelämän murroksessa ollaan siirtymässä pois kapeasta ammatin käsitteestä ja se heijastuu suoraan myös ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmiin ja osaamistavoitteisiin. Pohditaan sitä, pitäisikö kouluttaa ns. yleisosaajia vai syvällisiä substanssiasiantuntijoita. Eri aloilla painotukset vaihtelevat mutta tutkimusten mukaan asiantuntijuudessa yhtään ongelmaa ei voida ratkaista ilman vankkaa substanssiasiantuntijuutta. Tästä erityisesti ammattikorkeakoulutuksessa on syytä pitää kiinni, jotta myös tulevaisuudessa turvataan osaava, korkeakoulutettu työvoima alueelle ja yhteiskuntaan.

 

Asiantuntijuuden tuottamisen yhteydessä vauhditetaan samalla alueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, joka on yksi ammattikorkeakoulun kolmesta lakisääteisestä perustehtävästä. Tästä osa-alueesta Lahden ammattikorkeakoululla on myös erittäin hyvät näytöt ja viime vuoden tki-volyymi oli noin 7 miljoonaa euroa. TKI-toiminnassa on tärkeää kytkeä opetussuunnitelmien toteutus tki-hankkeisiin ja siten integroida opetus ja tki-toiminta aidosti toisiinsa.

 

Luovuus, osaaminen ja korkea sivistystaso

Hallitusohjelmassamme on linjattu, että luovuus, osaaminen sekä korkea sivistystaso ovat edellytys Suomen ja suomalaisten menestymiselle ja siitä haluamme myös Lahden ammattikorkeakoulussa pitää kiinni.

 

Haluan tässä yhteydessä myös aivan erityisesti kiittää henkilöstöämme sitoutuneesta, hyvästä ja tuloksellisesta työstä tämän lukukauden ja vuoden aikana. Vain yhdessä me voimme saavuttaa näin hyviä tuloksia ja suunnata kohti tulevaa, joskin haasteellista vaihetta ammattikorkeakoulu-kentässä.  Vuoden alussa käynnistyvä uusi organisaatiomalli toivottavasti osaltaan edistää koulutusalojen monialaista kehittämistä sekä uuden strategiamme tuloksellista käytäntöön viemistä. 

 

Dear graduates, you have now reached one extremely important milestone in getting the higher education degree ready. Higher education degrees are not granted on light grounds so you can be really proud of your achievement. However, in this societal and economic situation I do sincerely hope that you will believe in the future and trust that your competence will carry you on and enable your employment in the working world. I’d like to congratulate most warmly all of you graduates.  

 

Hyvät valmistuvat opiskelijat. Olette saavuttaneet elämässänne yhden erittäin tärkeän etapin eli saaneet korkeakoulututkinnon valmiiksi. Korkeakoulututkintoja ei myönnetä kevyin perustein eli saatte syystä olla ylpeitä saavutuksestanne. Tästä yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta huolimatta toivon myös, että jaksatte uskoa tulevaan ja luottaa siihen, että oma osaamisenne kantaa eteenpäin ja mahdollistaa sijoittumistanne työmarkkinoille. Toivotan kaikille valmistuville opiskelijoille mitä parhaimmat onnittelut valmistumisen johdosta.

 

Outi Kallioinen, rehtori

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs