Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Arenen hallituksen kannanotosta ammattikorkeakoulu-uudistuksen linjauksiin

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Arenen hallituksen kannanotosta ammattikorkeakoulu-uudistuksen linjauksiin

Tiedote.
Julkaistu: 21.02.2012 klo 14:12
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 ja KESU 15.12.2011

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteena tulee olla ammattikorkeakoulut, jotka ovat kansainvälisesti arvostettuja, autonomisia ja vastuullisia osaajien kouluttajia, alueellisen kilpailukyvyn rakentajia, työelämän uudistajia sekä innovaatioiden kehittäjiä.

Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen siirron kunnilta valtiolle ja itsenäisen oikeushenkilöaseman muuttamisen viivästyminen vaikeuttavat ja hidastavat merkittävästi tavoitteiden mukaisen ammattikorkeakoulu-uudistuksen toteuttamista.

ARENEN KANNANOTOT:

1. AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI

Ammattikorkeakoulujen ylläpitomuodoksi esitetään osakeyhtiötä. Yhteinen ylläpitomuoto takaa nykyistä yhtenäisemmän toiminnan sekä joustavamman siirtymisen itsenäisiksi ammattikorkeakouluosakeyhtiöiksi, kun perusrahoituksen siirtyminen valtiolle ja itsenäinen oikeushenkilöasema on ratkaistu.

Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan vuoden 2014 alusta vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista, toimintaedellytysten turvaamista sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Toimilupapäätöksen muoto on valtioneuvoston asetus, jossa säädetään koulutusvastuista ja muista keskeisistä toiminnan edellytyksistä.

2. VALTION OHJAUS NYKYISTÄ STRATEGISEMMAKSI

Valtioneuvoston asetuksella säädetään mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulu voi antaa. Arene pitää hyvänä, että opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusohjelmapäätöksistä luovutaan koulutuksen työelämävastaavuuden ja reagointiherkkyyden vahvistamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön, ammattikorkeakoulujen välistä sopimus- ja palautemenettelyä on syytä jatkaa. Menettelyssä sovitaan yhteisistä korkeakoulupoliittisista tavoitteista, kunkin ammattikorkeakoulun strategisista, määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä voimavaroista. Ministeriön ohjausprosessissa otetaan huomioon erityisesti toimialan tavoitteiden pitkäjänteisyys. Kansainvälisesti arvostetut, autonomiset ammattikorkeakoulut toteuttavat omien strategioidensa kautta sovittuja yhteisiä eurooppalaisia ja kotimaisia korkeakoulupoliittisia tavoitteita.

3. AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUKSEN UUDISTAMINEN

Valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen yhteydessä valmistellaan ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen siirtäminen valtiolle niin, että se ja itsenäinen oikeushenkilöasema voidaan toteuttaa viimeistään vuoden 2015 alusta. Uudistus toteutetaan kuntien ja valtion välisessä rahoitussuhteessa kustan-nusneutraalisti.

Arene pitää tärkeänä, että rahoitusta koskeva lainsäädäntö muutetaan niin, että rahoituksen määräytymisperusteissa ja -kriteereissä otetaan huomioon ammattikorkeakoulujen koko lakisääteinen toiminta (koulutus, TKI-toiminta, aluekehitys) korostaen toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja kansainvälisyyttä.

Ylläpitomuodon muutoksesta ammattikorkeakouluille aiheutuvat verotukselliset taloudelliset seuraamukset tulee ottaa huomioon rahoituksessa.

PK-sektorin sekä julkisen sektorin TKI-toiminnan vauhdittamiseksi tulee kehittää rahoitusinstrumentteja, joiden avulla ammattikorkeakoulut yhdessä yliopistojen, toisen asteen koulutuksen ja yritysten kanssa voivat kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tulevan laadullisen ja rakenteellisen kehittämisen kannalta on oleellista, että valtio varautuu vahvistamaan uudistuneiden ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä finanssisijoituksin alueiden elinvoimaisuuden, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

4. AMMATTIKORKEAKOULUJEN JOHTAMISEN JA HALLINNON UUDISTAMINEN

Osakeyhtiöiden yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset eivät saa estää ammattikorkeakoulujen kannalta tarpeellisten strategisten ja rakenteellisten muutosten tekemistä.

5. TOIMILUPAKRITEERIT

Toimilupakriteerit tulee päättää alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuoden 2012 alussa, jotta ammattikorkeakouluilla on riittävästi aikaa tehdä tarvittavat muutokset ja toimenpiteet. Arene korostaa, että uudistukset tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä OKM:n, ylläpitäjien sekä ammattikorkeakoulujen johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

6. KANNUSTEET UUDISTUKSEN TOTEUTTAMISEKSI

Arenen näkemyksen mukaan uudistuksen toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa on välttämätöntä. Jotta hallitusohjelmassa päätetyt leikkaukset kyetään toteuttamaan laadukkaan ammattikorkeakoulutuksen toimintaa vaarantamatta, tulee uudistuksen yhteydessä tehdä tarvittavat rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet. Uudistuksessa tulee edetä niin, että osaavan henkilöstön asema ja uudelleen sijoittuminen kyetään turvaamaan mahdollisimman hyvin.

Kansainvälistymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää vakiinnuttaa ammattikorkeakoulujen englanninkielinen nimi kaikkien viranomaisten käytössä nimikkeeksi University of Applied Sciences.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tunnettuuden vahvistamiseksi tulee ottaa käyttöön tutkintonimike maisteri-AMK. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto säilytetään ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden ensisijaisena jatkotutkintona ja sitä kehitetään edelleen työelämälähtöisenä koulutuksena. Käytännön tasolla on poistettava esteet ylempien ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden etenemiseltä tohtoriopintoihin.

Uudistuksen toteuttamisen tukemiseksi selvitetään seuraavien vaihtoehtoisten rahoitusmahdollisuuksien nykyistä laajempi käyttöön ottaminen:

1. Mahdollistetaan korkeakoulujen täysimittainen koulutusvientitoiminta purkamalla sitä rajoittavat säädökset.

2. Taloudellisesti vaikean siirtymävaiheen 2013 - 2015 aikana kansallisia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksia kohdennetaan ammattikorkeakouluille.

3. Ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa tuetaan mm. seuraavin rahoitusratkaisuin:

a) tuetaan alueellisten innovaatiokeskusten toimintaa paikkakunnilla, joissa ammattikorkeakoulu usein on toiminnan vetäjä.
b) vahvistetaan sektoritutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä.
c) siirretään osaamiskeskusrahoitusta ja toteutusvastuuta ammattikorkeakouluille (ainakin sote-alalla)

4. Suunnataan TEM:n koulutusrahoja nykyistä vahvemmin ammattikorkeakouluille:

a) TEM:n tukeman aikuiskoulutuksen rahoituksen suuntaaminen (mm. omaehtoinen aikuiskoulutus, rakennemuutosten aiheuttamien lomautusten ja työttömyyden aiheuttama korkeakoulutettujen aikuiskoulutus)
b) työpaikkaohjaajien koulutus (ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen yhteistyö)
c) ammattikorkeakouluista vähennettävän henkilöstön omaehtoinen työvoimapoliittinen koulutus
d) nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen liittyvä korkeakoulutus
e) oppisopimustyyppinen koulutus ja erityispätevyydet.

 

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Markku Lahtinen
puheenjohtaja
gsm 050 524 6525

Timo Luopajärvi
toiminnanjohtaja
gsm 050 522 6709

Arenen tiedotteet: www.arene.fi

 

Liitetiedostot

Arene ry on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, jonka toiminnan tarkoituksena on ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittäminen, ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen sekä yhteisen keskustelufoorumin muodostaminen ammattikorkeakouluille.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs