Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030, Eteläisen osa-alueen 1. vaiheen osayleiskaavaehdotus esitellään asukkaille

Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030, Eteläisen osa-alueen 1. vaiheen osayleiskaavaehdotus esitellään asukkaille

Tiedote.
Julkaistu: 08.09.2016 klo 08:00
Julkaisija: Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen edustajat esittelevät keskiviikkona 14.9.2016 klo 18:00 – 20:00 asukkaille Eteläisen osa-alueen 1. vaiheen osayleiskaavaluonnosta Myllymäen koululla, Hiessillankatu 10, 53500 Lappeenramta.

Lappeenrannan keskustaajamaan laaditaan parhaillaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja. Tarkoituksena on päivittää vanha keskustaajaman osayleiskaava, jota on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Kaavatyön tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle. Tavoitteena on, että osayleiskaava olisi kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä vuonna 2016 – 2017. Keskustaajaman osayleiskaava on jaettu neljään osa-alueeseen: läntinen osa-alue, keskusta-alue, eteläinen osa-alue ja itäinen osa-alue. Kaikkien osayleiskaavojen tavoitevuotena on 2030.

Osayleiskaavatyön lähtökohtana on MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 20.2. – 23.3.2012 nähtävillä ollut Eteläisten alueiden osayleiskaavaluonnos ja siitä saatu palaute. Osayleiskaavatyö perustui eteläisiltä alueelta laadittuihin selvityksiin sekä Etelä-Karjalan maakuntakaavaan ja sitä varten laadittuihin selvityksiin. Eteläisten alueiden osayleiskaavatyö kuitenkin keskeytyi kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen odottamaan selvityksien etenemistä ja päätöksiä, koskien mm.

 • Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavaa,
 • Valtatien 13 Lappeenranta-Nuijamaa parannushankkeen ympäristövaikutusten arviointia ja yleissuunnitelmaa,
 • Ihalaisen kaivoksen uusien läjitysalueiden ympäristövaikutusten arviointia, kaivospiirin laajennusta ja ympäristölupaa,
 • Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointia ja sijaintipaikkapäätöstä,
 • Pajarilanväylän linjauksen suunnittelua sekä
 • maisemaselvityksen, rakennetun kulttuuriympäristöselvityksen, muinaisjäännösselvitysten ja luontoselvitysten laatimista.

Kun edellä mainitus päätökset ja selvitykset oli saatu tehtyä, Eteläisten alueiden suunnittelua alettiin jatkaa vuonna 2014. Keskustaajaman eteläinen osa-alue jaettiin tuolloin kolmeen vaiheeseen, joista 1. vaihe etenee yhdessä läntisen, keskustan ja itäisen alueen osayleiskaavoituksen kanssa. Eteläisen osa-alueen 1. vaiheen tarkistettu osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 13.5. – 15.6.2015. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta laadittiin osayleiskaavaehdotus, joka pidetään nähtävillä 25.8. - 26.9.2016 asti.

Keskeisiä näkökulmia suunnittelussa ovat olleet kaupallisten palvelujen kasvun ohjaaminen ja sen aiheuttamiin muutoksiin vastaaminen sekä alueen vahvuuksien korostaminen ja kehittäminen. Tavoitteena on ollut mm.

 • alueen työpaikkatoimintojen tulevaisuuden turvaaminen ja laajennustarpeiden mahdollistaminen
 • Vt 6:n läheisyyteen syntyneiden kaupallisten palvelujen keskittymien kehittäminen ja rajakauppaan perustuvan liiketoiminnan kehittymismahdollisuuksien turvaaminen Nuijamaantien (Vt 13) varrella
 • uusien ja täydennettävien asuinalueiden osoittaminen kestävän kehityksen mukaisesti
 • uusien ja kehitettävien kaupan ja palvelujen alueiden osoittaminen, läheisen keskustan alueen kehittämisen mahdollisuudet huomioon ottaen
 • liikenteellisen kapasiteetin ja keskustan saavutettavuuden varmistaminen
 • kestävien liikkumismuotojen (kävelyn ja pyöräilyn) edistäminen ja kehittäminen
 • virkistysreittien vetovoimaisuuden turvaaminen ja kehittäminen
 • monipuolisten palvelujen sekä yritystoiminnan tukeminen
 • maaseutumaisen asumisen lähtökohtien turvaaminen
 • kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnon arvojen huomioon ottaminen
 • kaupunki- ja taajama- sekä kyläkuvan kohentaminen

Eteläisen osa-alueen vaiheen 1 osayleiskaava laajentaa ja eheyttää Lappeenrannan keskustaajaman eteläisten alueiden maankäyttöä. Mustolasta rakennetaan Pajarilan kautta uusia liikenneyhteyksiä keskustaan. Samalla Pajarilasta ja Mustolasta luodaan laaja, yhtenäinen työssäkäyntialue. Valtateiden 6 ja 13 liittymäalueita kehitetään kaupan suuryksiköiden alueina Etelä-Karjalan 1. maakuntavaihekaavaehdotuksen mukaisesti.

Asutus painottuu jatkossakin suunnittelualueen länsiosassa sijaitsevien asemakaavoitettujen ja olemassa olevien asuinalueiden läheisyyteen. Vanhan Viipurintien varrelle, Mustolan rautatien eteläpuolelle on osoitettu uusin pientalovaltainen asuntoalue noin 300–400 asukkaalle ja sen länsipuolelle pientalovaltaisen asuinalue, jonka arvioidaan toteutuvan vasta vuoden 2030 jälkeen. Asuinalueiden ympäristöön on osoitettu laajojen viheralueiden muodostama verkosto virkistysyhteyksineen.

Liikenneverkon rungon muodostavat valtatiet 6 ja 13 sekä Pajarilanväylä, Eteläkatu ja Vanha Viipurintie. Näistä Pajarilanväylä on uusi pääkatuyhteys Mustolan eritasoliittymästä teollisuusalueen halki Eteläkadulle ja Hyötiöntielle.

Osayleiskaavan maankäyttövaraukset toteutetaan pääsääntöisesti asemakaavoituksella. Perä-Tirilässä ja Mustolan teollisuusradan eteläpuolella olevilla haja-asutusalueilla yleiskaava toimii niin sanottuna kyläkaavana, jolla voidaan myöntää suoraan rakennusluvat osayleiskaavan perusteella (MRL 44 §) enintään kaksiasuntoisille asuinrakennuksille.

Lisätietoja osayleiskaavaluonnoksesta antavat:

 • maisema-arkkitehti Elina Kataja, Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy, puh 050 415 3010
 • yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 653 0822
 • kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 653 0745

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

 

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs