Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tuusulan valtuuston päätöksiä 6.6.2016

Tuusulan kunta

Tuusulan valtuuston päätöksiä 6.6.2016

Tiedote.
Julkaistu: 07.06.2016 klo 02:01
Julkaisija: Tuusulan kunta

8 § Poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen

Lauri Untamo esitti Antti Kaikkosen, Kirsi Viitasen, Petri Ahosen, Laura Åvallin, Ari Nymanin ja Ulla Rosenqvistin kannattamina, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja asia valmistellaan uudestaan kunnanjohtajan esityksen pohjalta lukuun ottamatta osa-aikaisia palkallisia kunnanhallituksen varapuheenjohtajia.

Äänin 35-16 valtuusto päätti käsitellä asian tässä kokouksessa.

Lauri Untamo esitti Risto Rämön ja Timo Huhtaluoman kannattamina, että valtuusto päättää

- hyväksyä Tuusulan kunnan uuden johtamisjärjestelmän edellä olevan selostusosan 4. kohdan ja liitteenä olevan johtamisjärjestelmäkaavion mukaisesti pois lukien osa-aikaiset kunnanhallituksen varapuheenjohtajat. Johtamisjärjestelmä tulee voimaan 1.6.2017 lukien.

- että valtuutettujen lukumäärä on 51.

- että ryhdytään jatkovalmistelemaan miten asiakaslähtöisyyttä sekä käyttäjädemokratiaa ja kuntalaisten osallisuutta kehitetään Tuusulassa. Jatkovalmistelu tehdään selostusosan 5. kohdan mukaisesti eri tahoja kuullen ja osallistaen.

- että hallintosääntö valmistellaan ko. päätöksen mukaisesti siten, että valtuusto päättää hallintosäännöstä 7.12.2016 pidettävässä kokouksessa.

Antti Kaikkonen esitti Sanna Kervisen, Kari Kinnusen, Ari Nymanin ja Pekka Heikkisen kannattamina seuraavan lisäyksen kunnanhallituksen pohjaesitykseen: asian jatkovalmistelussa tulee järjestää riittävä kuntalaisten kuuleminen esimerkiksi kuntalaiskyselyllä tai neuvoa-antavalla kunnallisella kansanäänestyksellä. Kuntalaisia on kuultava ennen joulukuun 2016 valtuustoa, jossa hallintosääntö päätetään.

Suoritetussa äänestyksessä Kaikkosen muutosesitys voitti Untamon muutosesityksen äänin 12-6, 33 tyhjää.

Valtuusto päätti, että Tuusula siirtyy johtamisessa pormestarijärjestelmään 1.6.2017 alkaen

–        valtuusto valitsee keskuudestaan kokopäivätoimisen pormestarin

–        kunnanhallituksen kaksi varapuheenjohtajaa ovat osa-aikaisia ja toimivat myös lautakunnan puheenjohtajana

–        kunnanhallituksessa asiat esittelee 31.5.2019 asti kansliapäällikkö (viranhaltija) ja pormestari halutessaan

–        kahden vuoden jälkeen esittelyoikeus siirtyy pormestarille ja samalla valtuusto arvioi johtamisjärjestelmää ja tekee tarvittavia muutoksia.

–        valtuusto valitsee kansliapäällikön kunnan johtavista viranhaltijoista

–        valtuuston puheenjohtaja, pormestari ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajat edustavat kuntaa

Valtuusto päätti hyväksyä Tuusulan kunnan uuden johtamisjärjestelmän valtuustoryhmien yhteisesti esittämän lautakunta- ja toimielinrakenteen mukaisesti (kaavio esityslistan liitteenä).

Valtuusto päätti, että lautakuntarakennetta tarkennetaan Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan osalta.

Valtuusto päätti, että valtuutettujen lukumäärä on 51.

Valtuusto päätti, että ryhdytään jatkovalmistelemaan, miten asiakaslähtöisyyttä sekä käyttäjädemokratiaa ja kuntalaisten osallisuutta kehitetään Tuusulassa. Jatkovalmistelu tehdään selostusosan 5. kohdan mukaisesti eri tahoja kuullen ja osallistaen.

Valtuusto päätti, että hallintosääntö valmistellaan ko. päätöksen mukaisesti siten, että valtuusto päättää hallintosäännöstä 7.12.2016 pidettävässä kokouksessa.

Suoritetussa äänestyksessä Kaikkosen lisäysesitystä ei hyväksytty äänin 35-16.

Valtuusto päätti liittää päätökseen seuraavan ponnen: kuntalaiskuuleminen kunnan poliittisen johtamisen mallista suoritetaan siinä vaiheessa, kun valtuusto arvioi kokemuksia uudesta poliittisen johtamisen mallista ja sen jatkuvuudesta.

Petri Ahonen, Timo Huhtaluoma, Risto Rämö, Laura Åvall, Antti Seppälä, Salla Heinänen, Paavo Juntunen, Ulla Rosenqvist, Kari Kinnunen, Lauri Untamo, Kirsi Viitanen, Sanna Kervinen ja Ari Nyman jättivät asiaan eriävän mielipiteen.

59 § Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan toimialajohtajana toimivan kuntakehitysjohtajan viran täyttäminen

Valtuusto päätti valita kuntakehitysjohtajan virkaan arkkitehti, eMBA Marko Härkösen.

Valtuusto päätti, että viran palkkaus on 7 900 euroa kuukaudessa kokonaispalkkana.

Valtuusto päätti, että valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valtuusto päätti todeta, että virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan, kun valittu on toimittanut todistuksen terveydentilastaan.

60 § Tilinpäätös 2015

Valtuusto päätti, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään.

Valtuusto päätti, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015.

Valtuusto päätti, että tilikauden tulos -1 154 537,22 euroa käsitellään siten, että poistoeroa puretaan uimahallin poistoa vastaavasti 99 979,98 euroa.

Valtuusto päätti, että tilivuoden 2015 alijäämä 1 054 738,01 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä-tilille.

61 § Arviointikertomus 2015

Valtuusto päätti merkitä arviointikertomuksen 2015 tiedoksi ja velvoittaa kunnanhallituksen ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta ja raportoimaan em. toimista valtuustolle viimeistään lokakuun 2016 aikana.

62 § Tilintarkastusyhteisö, optiovuosien käyttö 2017–2018

Valtuusto päätti, että käytetään tilintarkastussopimukseen sisältyvä kahden vuoden optio ja jatketaan tilintarkastuksen sopimusta BDO Audiator Oy:n kanssa tilikausille 2017 ja 2018 ja muutoin nykyisin ehdoin.

63 § Osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2016 ja talousarvion 2016 muuttaminen

Valtuusto päätti muuttaa vuoden 2016 talousarviota ja hyväksyy esitetyt määrärahamuutokset.

Lisäksi valtuusto päätti lisätä 50 000 euron määrärahan, jonka käytöstä kunnanhallitus päättää erikseen.

64 § Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus, osakkeiden 259726-267275 ostaminen LähiTapiola Uusimaalta

Valtuusto päätti, että Tuusulan kunta ostaa LähiTapiola Uusimaalta Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus -nimisen yhtiön osakkeet numerot 259726-267275, jotka oikeuttavat 75,5 m²:n suuruisten 2. kerroksen toimistotilojen hallintaan, velattomalla 75 500 €:n kauppahinnalla ja osakekauppakirjassa muutoin tarkemmin määrättävin normaalein kauppaehdoin.

Valtuusto päätti myöntää edellä mainittua kauppaa ja vielä jäljellä olevia samassa yhtiössä olevia kolme huoneistoa käsittävää kauppaa varten yhteensä 333 500 €:n suuruisen lisämäärärahan osakehankintoihin.

65 § Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016–2019

Valtuusto päätti hyväksyä Tuusulan kunnan osalta valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016–2019 edellyttäen, että valtio on vahvistanut sitoutumisensa Klaukkalan ohikulkutien rahoitukseen riittävän suurella osuudella.

Valtuusto päätti oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Tuusulan kunnan puolesta.

66 § Kiljavan Sairaala Oy, sitoutuminen yhtiövastikkeen maksun ja palvelusuunnitelman jatkamiseen vuosille 2017–2018

Valtuusto päätti hyväksyä Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiövastikkeen maksun vuosina 2017–2018 liitteessä esitetyn mukaisesti. Päätös tehdään ehdolla, että Kiljavan Sairaala Oy:n muut osakkaat tekevät saman sisältöisen päätöksen, ja että osakaskunnat sitoutuvat myös jatkamaan nykyistä palvelusopimusta vastaavan ajan.

Samalla Tuusulan kunta kehottaa Kiljavan Sairaala Oy:n hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, joilla mahdollistetaan osakaskunnilta perittävän yhtiövastikkeen alentaminen tulevina vuosina.

67 § Liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun (Apotti) käyttäjäksi

Valtuusto päätti hakea Oy Apotti Ab:n osakkaaksi.

Valtuusto päätti valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimenjohtajan ja talousjohtajan neuvottelemaan Tuusulan osakkuuteen liittyvistä tarkemmista ehdoista.

Valtuusto päätti valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään osakkuuteen liittyvät sopimukset ja KL-Kuntahankinnoille annettavan sitoumuksen.

Valtuusto päätti valtuuttaa kunnanhallituksen nimeämään Tuusulan edustajan Oy Apotti Ab:n toimielimiin sopimusten hyväksymisen yhteydessä.

Valtuusto päätti myöntää lisämäärärahan 130.000 euroa Tuusulan Apotti organisaatioon ja sen vaatimiin resursointeihin.

68 § Kuntakehityslautakunnan johtosäännön tarkistaminen

Valtuusto päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan kuntakehityslautakunnan tarkistetun johtosäännön sekä että muutokset tulevat voimaan 9.6.2016.

69 § Ojala Sanna, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen vaali

Valtuusto päätti myöntää Sanna Ojalalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valita Heli Uddin.

70 § Tuusulan kotouttamisohjelma 2016–2019, hyväksyminen

Valtuusto käsittelee asian kokouksessaan 13.6.2016.

71 § Pakolaisten vastaanotto, vastaus Uudenmaan ELY-keskuksen pyyntöön kuntapaikkojen käsittelystä kunnanhallituksissa/valtuustoissa

Valtuusto käsittelee asian kokouksessaan 13.6.2016.

 

Esityslista

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs