Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 23.5.2016

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 23.5.2016

Tiedote.
Julkaistu: 23.05.2016 klo 22:18
Julkaisija: Tuusulan kunta

 

185 § Poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen 

Kunnanhallitus päätti ottaa asian valtuuston esityslistalle ja tehdä ehdotuksensa valtuustolle 30.5.2016 pidettävässä kokouksessa.

186 § Osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2016 ja talousarvion 2016 muuttaminen

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.–30.4.2016.

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää muuttaa vuoden 2016 talousarviota ja hyväksyy esitetyt määrärahamuutokset.

187 § Kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien seuranta ajalla 1.1.–30.4.2016

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen alaistensa tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien seurannan ajalla 1.1.–30.4.2016.

188 § Keravan yleiskaava 2035 (YK6) -kaavaehdotus, lausunto

Kunnanhallitus päätti antaa esityslistan selostusosassa olevan lausunnon Keravan yleiskaava 2035 -ehdotuksesta.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

189 § Kuntakehityslautakunnan johtosäännön tarkistaminen

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan kuntakehityslautakunnan tarkistetun johtosäännön sekä että muutokset tulevat voimaan 9.6.2016.

190 § Ruotsinkylä, kortteli 10029, asemakaavan muutostarve

Kunnanhallitus päätti, että asemakaavan muutos asetetaan vireille tässä vaiheessa, mikäli laajennusaluetta tarvitseva yritys maksaa asemakaavan muutoksen kuulutus- ja laatimiskustannukset.

191 § Luonnos hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, lausunto

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyynnön ja luonnoksen hallituksen esitykseksi liikennekaareksi ja sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja antaa lakiesitysluonnoksesta esityslistan perusteluosan mukaisen lausunnon.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

192 § Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan toimialajohtajana toimivan kuntakehitysjohtajan viran täyttäminen

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää valita kuntakehitysjohtajan virkaan arkkitehti, eMBA Marko Härkösen ja että viran palkkaus on 7 900 euroa kuukaudessa kokonaispalkkana.

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja todeta, että virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan, kun valittu on toimittanut todistuksen terveydentilastaan.

193 § Uuden asianhallintajärjestelmän hankinta/käyttöönotto

Kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunnan uudeksi asianhallintajärjestelmäksi valitaan Fujitsun CaseM-järjestelmä ja käynnistetään asianhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti, mikäli valtuusto myöntää tarvittavat lisämäärärahat.

Kunnanhallitus päätti, että käyttöönotto toteutetaan samalla aikataululla Kirkkonummen kanssa, jolloin kunnat voivat jakaa projektipäällikkökustannuksia. Projekti aloitetaan tällöin elokuussa 2016 ja järjestelmä otetaan käyttöön uuden valtuustokauden alkuun mennessä kesällä 2017.

194 § Kuntari-järjestelmän hankinta

Kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunta hankkii KuntaPro Oy:lta Kuntari-järjestelmän KuntaPro Oy:n 16.5.2016 tekemän tarjouksen mukaisin ehdoin, mikäli valtuusto myöntää tarvittavat lisämäärärahat.

195 § Osastonjohtaja (lasten ja nuorten osasto), tehtävänimikkeen muutos pedagogiseksi informaatikoksi

Kunnanhallitus päätti muuttaa 1.6.2016 lukien osastonjohtajan (lasten ja nuorten osasto) tehtävänimikkeen pedagogiseksi informaatikoksi.

196 § Kansalaisopiston tekstiiliaineiden opettaja, virkanimikkeen muutos kansalaisopiston taitoaineiden opettajaksi

Kunnanhallitus päätti muuttaa 1.8.2016 kansalaisopiston tekstiiliaineiden opettajan virkanimikkeen kansalaisopiston taitoaineiden opettajan virkanimikkeeksi.

197 § Kunniamerkkien hakeminen kunnan luottamushenkilöille

Kunnanhallitus päätti, että kunniamerkit haetaan esityslistan liitteen mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

198 § Kiljavan Sairaala Oy, sitoutuminen yhtiövastikkeen maksun ja palvelusuunnitelman jatkamiseen vuosille 2017–2018

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiövastikkeen maksun vuosina 2017-2018 esityslistan liitteessä esitetyn mukaisesti. Päätös tehdään ehdolla, että Kiljavan Sairaala Oy:n muut osakkaat tekevät saman sisältöisen päätöksen, ja että osakaskunnat sitoutuvat myös jatkamaan nykyistä palvelusopimusta vastaavan ajan.

Samalla Tuusulan kunta kehottaa Kiljavan Sairaala Oy:n hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, joilla mahdollistetaan osakaskunnilta perittävän yhtiövastikkeen alentaminen tulevina vuosina.

199 § Liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun (Apotti) käyttäjäksi

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hakea Oy Apotti Ab:n osakkaaksi ja valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimenjohtajan neuvottelemaan Tuusulan osakkuuteen liittyvistä tarkemmista ehdoista.

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimen johtajan ja talousjohtajan neuvottelemaan sopimuksen yksityiskohdista ja kunnanhallituksen hyväksymään osakkuuteen liittyvät sopimukset ja KL-Kuntahankinnoille annettavan sitoumuksen ja valtuuttaa kunnanhallituksen nimeämään Tuusulan edustajan Oy Apotti Ab:n toimielimiin sopimusten hyväksymisen yhteydessä.

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää lisämäärärahan 130.000 euroa Tuusulan Apotti organisaatioon ja sen vaatimiin resursointeihin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että valtuustolle annetaan tarkennettu aikataulu hankkeen etenemisestä.

200 § Tuusulan kotouttamisohjelma 2016–2019, hyväksyminen

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Tuusulan kotouttamisohjelman 2016–2019.

201 § Pakolaisten vastaanotto, vastaus Uudenmaan Ely-keskuksen pyyntöön kuntapaikkojen käsittelystä kunnanhallituksissa/valtuustoissa

Pasi Huuhtanen esitti Ilmari Sjöblomin kannattamana, että kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Tuusulan kunta suhtautuu kielteisesti ELY-keskuksen esitykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden kuntapaikkojen lisäämisestä vuonna 2016 ja kunta ei vastaanota kiintiöpakolaisia tai turvapaikanhakijoita vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Ari Nyman esitti Sanna Kervisen kannattamana, että kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Tuusulan kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti ELY-keskuksen esitykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden kuntapaikkojen lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin edellytyksin:

– että kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna 2016 enintään 20 kiintiöpakolaista ja vuoden 2017 aikana 20 turvapaikan saanutta henkilöä

– kuntapaikoista kohdennetaan 50 % lapsiperheisiin

– sopimus on määräaikainen vuoden 2017 loppuun asti ja edellyttää jatkosopimuksen osalta ELY-keskuksen ja kunnan neuvotteluja 30.6.2017 mennessä

– toimeenpanon jatkovalmisteluun sisällytetään riittävät henkilöresurssivaraukset alkuvaiheen kotouttamispalveluihin

– oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vastaanottosopimuksen.

Ari Nymanin muutosesitys voitti Pasi Huuhtasen muutosesityksen äänestyksessä äänin 3-2, 6 tyhjää.

Tuija Reinikainen esitti Aila Koivusen, Päivö Kuusiston ja Sari Heiskasen kannattamina, että kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Tuusulan kunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti ELY-keskuksen esitykseen kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden kuntapaikkojen lisäämisestä vuonna 2016 seuraavin edellytyksin:

– että kunnalla on valmius vastaanottaa vuonna 2016 enintään 25 kiintiöpakolaista ja kevään 2017 aikana 33 kiintiöpakolaista ja syksyn 2017 aikana 33 kiintiöpakolaista.

– kuntapaikoista kohdennetaan 50 % lapsiperheisiin

– sopimus on määräaikainen vuoden 2017 loppuun asti ja edellyttää jatkosopimuksen osalta ELY-keskuksen ja kunnan neuvotteluja 30.6.2017 mennessä

– toimeenpanon jatkovalmisteluun sisällytetään riittävät henkilöresurssivaraukset alkuvaiheen kotouttamispalveluihin

– oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vastaanottosopimuksen.

Tuija Reinikaisen muutosesitys voitti Ari Nymanin muutosesityksen äänestyksessä äänin 6-5 ja tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

Pasi Huuhtanen ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

202 § Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016–2019

Kunnanhallitus päätti ottaa asian valtuuston esityslistalle ja tehdä ehdotuksensa valtuustolle 30.5.2016 pidettävässä kokouksessa.

203 § Ojala Sanna, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen vaali

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää Sanna Ojalalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

204 § Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

205 § Toimielinten pöytäkirjoja

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Esityslista

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs