Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Turun kaupungin vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus

Turun kaupunki

Turun kaupungin vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus

Tiedote.
Julkaistu: 28.04.2016 klo 17:20
Julkaisija: Turun kaupunki

Vuoden 2015 tilinpäätös osoitti toimialojen saavuttaneen taloudelliset tavoitteet ennustettua paremmin. Toimialat ovat toteuttaneet suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä ja noudattaneet tiukkaa talouskuria. Nämä toimenpiteet mahdollistavat kaupungin taloustilanteen tasapainottamisen.

Kaupunginhallitus on päättänyt voimassa olevan talousarvion tarkistamisesta. Kaupunginvaltuusto päättänee muutoksista ensimmäisen osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä. Talousarvion tarkistamisessa ei ole kyse toiminnan leikkauksesta. Tilinpäätös osoittaa, että suunniteltu palvelutaso on mahdollista saavuttaa talousarvion mukaisella henkilötyöpanoksen käytöllä ja suunnitelluilla materiaali- ja palvelumäärillä, mutta ennakoitua matalammalla kustannustasolla.

Kuluvan vuoden talousarvio sisältää toimialojen arvioimia riskejä, joiden nähdään pääosin olevan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin volyymiperusteisen käytön sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvussa. Riskeihin varautuminen tullee aiheuttamaan tänäkin vuonna poikkeamaa talouden raportoinnissa. Varautumisesta aiheutuva poikkeama saattaa vaihdella merkittävästi vuosien välillä.

Hyvinvointitoimialan toimintakatteen ylitysuhka on 5,9 miljoonaa, josta 4,9 miljoonaa aiheutuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuudesta. Sairaanhoitopiirin maksuosuus on kehittynyt viime vuosina huolestuttavan voimakkaasti ja nettomenon kasvu kaupungin oman toiminnan kasvuun nähden on ollut merkittävästi suurempi. Kaupunki on peräänkuuluttanut sairaanhoito-piiriltä toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja keskustelua tilanteen parantamiseksi käydään aktiivisesti.

Sivistystoimialalla on havaittu varhaiskasvatuksessa 2,5 miljoonan ylitysuhka. Haastetta ei ole esitetty talousarvion valmistelun yhteydessä. Sivistystoimiala ennakoi varhaiskasvatuslain tuovan osittaista ratkaisua ongelmaan. Ylitysuhka kohdistuu teknisesti varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoihin. Lapsimäärä on kasvanut merkittävästi sekä viime että kuluvan vuoden aikana. Palvelusetelit ovat kaupungille kustannustehokas vaihtoehto omalle tuotannolle ja samalla palvelutuotantorakenteesta saadaan joustavampi.

Tulosennuste

Ensimmäisen talousennusteen mukaan Turun kaupungin tilikauden alijäämäksi muodostuu 2,1 miljoonaa euroa. Talousarvioon merkitty alijäämä vuodelle 2016 on 18,6 miljoonaa euroa. Tilikauden alijäämää parantaa ammattikorkeakoulun investointirahaston lakkauttamisen seurauksena kirjattava kertaluonteinen rahaston tuloutus 15,0 miljoonaa euroa. Kertaluonteisella erällä oikaistuna alijäämäksi muodostuisi 17,1 miljoonaa euroa.

Suurimmat nettomenojen poikkeamaan vaikuttavat erät ovat pääosin terveyspalveluiden tulokertymän alittuminen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) maksuosuuksiin varatun määrärahan ylittyminen. VSSHP:n maksuosuuden ylitykseksi ennustetaan 4,6 miljoonaa euroa. Hyvinvointitoimiala ennustaa terveyspalveluiden tulojen jäävän huomattavasti budjetoitua alemmaksi vuonna 2016, koska kertaluonteisia korvauksia pakolaisten ja paluumuuttajien palveluista ei ole tiedossa.

Tilikauden nettokäyttömenoja kuvaava toimintakate on ennusteen mukaan -1.003 miljoonaa euroa (-1.0 miljardia euroa). Nettomenot toteutuvat ennusteen mukaan 6,2 milj. euroa (0,6 prosenttia) talousarviota suurempana.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä olleiden kiinteistöjen luovutus kaupungin tytäryhtiölle Turun Seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöpalvelut Oy:lle kasvattaa nettomenoja arviolta 8 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2015. Järjestely lisää kiinteistöveroja ja rahoitustuottoja.

Vertailukelpoinen nettokäyttömenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 32,6 miljoonaa euroa (+ 3,4 %). Henkilöstökulut kasvavat ennusteen mukaan 10,1 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 18,0 miljoonaa euroa.

Verotuloennuste on nyt tehdyssä ennusteessa 731,3 miljoonaa euroa. Veroennuste perustuu alkuvuoden tilitysten positiiviseen kehitykseen. Ennusteen mukaan verotulot ylittyvät 10,2 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Valtion-osuustuloja toteutuu talousarvion mukaisesti 273,5 miljoonaa euroa.  Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) on yhteensä 10,2 miljoonaa euroa yli tavoitteen, jos verotulot toteutuvat ennusteen mukaisesti.

Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikate on 35,3 miljoonaa euroa, mikä olisi 4,4 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Vuosikate ei kata suunnitelman mukaisia poistoja, jotka ennusteen mukaan ovat 54,1 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen 2015 vuosikate oli 60,3 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on ennusteen mukaan -18,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Poistoeron, varausten ja rahastojen muutosten jälkeen tilikaudelta kertyy alijäämää 2,1 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell, p. 050 5590 224, aleksi.randell@turku.fi
johtaja Jukka Laiho, talous- ja strategiaryhmä, p. 040 7603 999, jukka.laiho@turku.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs