Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Turun kaupungin tilinpäätöksen 2015 ennakkotiedot: Turun kaupungin tehostamistoimet alkavat tuottaa tulosta

Turun kaupunki

Turun kaupungin tilinpäätöksen 2015 ennakkotiedot: Turun kaupungin tehostamistoimet alkavat tuottaa tulosta

Tiedote.
Julkaistu: 15.02.2016 klo 12:00
Julkaisija: Turun kaupunki

Turun kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös on ennakkotietojen perusteella 89,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunki kirjasi sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöjen yhtiöittämisestä 87,4 miljoonan euron kertaluontoisen myyntivoiton. Kaikkien kertaluontoisten erien oikaisun jälkeen kaupungin ylijäämä on 0,2 miljoonaa euroa.

Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 1,4 prosenttia ja nettokäyttömenojen kasvu 0,3 prosenttia, mikä oli suurten kaupunkien matalin. Nettokäyttömenot kasvoivat vain 3,1 miljoonaa euroa. Verorahoitus kasvoi 10,8 miljoonaa euroa enemmän kuin nettokäyttömenot. Kustannusten hallinta on saavutettu toimintaa tehostamalla, ja toiminnalliset tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tarkemmin tilinpäätöksen valmistuttua.

Vuosi 2015 oli poikkeuksellisen hyvä myös investointien rahoituksen suhteen. Tulorahoituksella katettiin noin 94 prosenttia kaupungin vuoden 2015 investointien omahankintamenosta. Kaupungin velka kasvoi onnistuneen kustannusten hallinnan seurauksen maltillisesti 56,3 miljoonaa euroa. Kaupungin korolliset nettovelat vähenivät 131,7 miljoonaa euroa ja kääntyivät nettosaamisiksi tytäryhtiöille myönnetyn antolainauksen seurauksena.

Tilikauden ylijäämä ilman satunnaisia eriä oli 0,2 miljoonaa euroa, mikä on 28,7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Vuosikate oli 61,1 miljoonaa euroa ja poistojen ollessa 62,7 miljoonaa euroa, voidaan talouden sanoa olevan lähes tasapainossa. Sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöjen yhtiöittämisestä kaupunki kirjasi 87,4 miljoonan euron kertaluontoisen myyntivoiton.

Valtuustokaudenpäätösten mukaisesti vuodelle 2016 tavoiteltua talouden tasapainottamistavoitetta on siirretty vuoteen 2018. Tämä johtuu valtionosuuksien merkittävästä pienenemisestä sekä pitkään jatkuneesta talouden taantumasta. Vuoden 2015 hyvä onnistuminen luo uskoa suunniteltujen toimenpiteiden onnistumiselle ja tavoitteen saavuttamiselle. Haasteet kustannuskehityksen ja tulorahoituksen hidastumisen suhteen kuitenkin jatkuvat edelleen.

Palvelutarvetta ja kustannuksia kasvattivat korkea työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen. Menojen kasvu kohdistui erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuuteen ja erikoissairaanhoidon menoihin. Työmarkkinatukea koskevan lainsäädännön muutoksella siirrettiin kunnille vastuuta työmarkkinatuesta ja työttömien aktivoimisesta. Työttömyydestä aiheutuvat työmarkkinatuen kuntaosuudet kasvoivat 9 milj. euroa vuodesta 2014 ja työllisyysmäärärahojen käyttö kasvoi 0,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menojen lisäys oli 6,2 milj. euroa (+3,4 %). Palveluvolyymit kasvoivat lisäksi vanhuspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa.

– Toimialojen johdolle ja kaupungin työntekijöille on annettava suuri kiitos toiminnan määrätietoisesta kehittämisestä ja kustannustietoisuudesta. Edellisvuoden tulos oli lupaavan hyvä ja viime vuoden vain 0,3 prosentin nettomenojen kasvu on erinomainen suoritus huomioiden sen, että samaan aikaan olemme joutuneet käyttämään rahaa merkittävästi entistä enemmän kohteisiin, joihin emme itse voi suoraan vaikuttaa, sanoo Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Tuottavuutta on parannettu monin tavoin

Kaupunki on pyrkinyt lisäämään tuottavuutta kaikessa toiminnassaan. Tuottavuuden parantamiseksi Turku on laatinut kaksiosaisen uudistamisohjelman, jonka toimenpiteet jatkuvat ja vaikuttavat koko suunnittelukauden 2015 - 2018. Vuoden 2015 aikana on käyttöönotettu myös uusi kehittämisen malli, jonka avulla seulotaan tuottavimmat kehitysideat ja varmistetaan resurssien kohdentaminen parhaisiin kohteisiin.

Vuoden 2015 talousarvioesitykseen sisältyvän henkilöstösuunnitelman mukaan tavoitteena oli vähentää kaupungin henkilöstötyövuosien määrää 175:llä. Henkilötyövuosina mitattu työvoimankäyttö ilman tukityöllistettyjä ja harjoittelijoita oli vuonna 2015 10 420 htv, vastaava luku vuonna 2014 oli 10736 htv.  Asetettu alenematavoite saavutettiin. 

Alenemasta noin 14 henkilötyövuotta selittyy vesiliikelaitoksen tuotantohenkilöstön siirrolla Turun Seudun Vesi oy:n palvelukseen ja noin 23 htv:tä sillä, että Varsinais-Suomen liitto otti Valonian toiminnan osaksi omaa toimintaansa.

Henkilöstökulut alenivat edellisestä vuodesta yhteensä 5,1 miljoonaa euroa.

Tehostamisesta huolimatta Turku investoi merkittävästi

Investointien priorisoinnista huolimatta kaupunki ja kaupunkikonserni investoivat vuonna 2015 merkittävästi. Kaupungin bruttoinvestoinnit olivat 67,3 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Vuoden 2015 aikana kaupunkikuvassa selvimmin näkyneet aluekehityksen hankkeet olivat Suikkilan kartanon katuinfra, joka saatiin pääosin valmiiksi, Raunistulassa avattiin kevyen liikenteen väylä Toijalan radan ali ja Pansion kisapuiston saneeraus valmistuivat.

Infrainvestointikohteista suurimpia olivat Syvälahden alueen infran saneeraus, Virusmäentien alikulku, Suikkilan kartanon kaava-alue, VR-konepajan alue ja Vakiniitun pientaloalue. Tilainvestoinneista merkittävimmät hankkeet olivat peruskorjauksia: Mäntymäen sairaala-alueen rakennus 5, Katedralskolan, Puropellon ja Pallivahan koulujen sekä Nummenpakan ja Kerttulin koulukeittiöiden peruskorjaukset.

Kaupungin tytäryhtiöiden toteuttamina hankkeina käynnistettiin kaupunginteatterin perusparannus- ja laajennusinvestoinnin (36,3 milj. euroa), Syvälahden koulun (29,1 milj. euroa, Raunistulan uuden päiväkodin (4,4 milj. euroa), tehostetun palveluasumisen yksikön Kulkurinvalssin Kuralassa (17,1 milj. euroa) ja Eskelin (Linnankatu 23) peruskorjauksen (3,3 milj. euroa). Kaupunki vastaa kohteiden käyttökustannuksista.

Toimintamallin uudistaminen

Kaupungin toimintamallin uudistamista on jatkettu vuonna 2015: työllisyyspalvelut on organisoitu konsernihallinnon alaiseksi palvelukeskukseksi. Muutoksella on pyritty tehostamaan työllistämistoimintaa ja lisäämään yhteistyötä elinkeinoelämän ja järjestöjen suuntaan.

Myös hyvinvointitoimialalla on otettu vuoden alusta käyttöön uusi toimintamalli. Hallintoa on kevennetty ja sairaalatoimintoja keskitetty. Potilasvirtojen ohjausta on tehostettu, sekä saavutettu merkittäviä hyötyjä siirtoviiveiden hallinnassa kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä.

Turun elinkeino- ja innovaatiopalveluja on keskitetty Kupittaalle ICT-taloon. ICT- taloon ovat muuttaneet Turun seudun kehittämiskeskus, Turku Science Park, Turun Ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Åbo Akademin toimintoja sekä Teknologiakiinteistöt Oy. Yrittäjien parempaan palveluun tähtäävä uusi toimintakonsepti on täysimääräisesti käytössä vuoden 2016 aikana.

Tilinpäätöksen käsittelyaikataulu:

Lisätiedot:

Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell, p. 0400 500 822
Johtaja, talous- ja strategia Jukka Laiho, p. 040 7603 999

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs