Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Läntisen alueen osayleiskaavan luonnosta esitellään asukkaille

Lappeenrannan kaupunki

Läntisen alueen osayleiskaavan luonnosta esitellään asukkaille

Tiedote.
Julkaistu: 08.01.2015 klo 07:30
Julkaisija: Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen edustajat esittelevät tiistaina 13.1.2015 klo 17.30 alkaen asukkaille Läntisen alueen osayleiskaavaluonnosta Sammonlahden koulun auditoriossa, Saunakivenkatu 12.

Lappeenrannan keskustaajamaan ollaan parhaillaan laatimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja. Tarkoituksena on päivittää vanha keskustaajaman osayleiskaava, jota on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Kaavatyön tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.

Tavoitteena on, että osayleiskaava olisi kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä vuonna 2015. Keskustaajaman osayleiskaava on jaettu neljään osa-alueeseen: läntinen osa-alue, keskusta-alue, eteläinen osa-alue ja itäinen osa-alue. Kaikkien osayleiskaavojen tavoitevuotena on 2030.

Osayleiskaavatyö perustuu pääosin selvityksiin, jotka on laadittu kaikkia neljää osayleiskaavaa sekä Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavaa varten. Perusselvitysten ja alustavien tavoitteiden pohjalta laadittiin kaksi rakennemallivaihtoehtoa, jotka esiteltiin yleisölle syksyllä 2013. Rakennemalleista laadittiin vertailu ja yleispiirteinen vaikutusarvio. Lähtötietojen, selvitysten, tavoiteasettelun ja rakennemallien pohjalta on laadittu osayleiskaavaluonnos, joka pidetään nähtävillä tammi-helmikuun aikana 8.2.2015 asti.

Keskeisiä näkökulmia suunnittelussa ovat olleet kaupunkirakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen, viheralueiden ja ulkoilureitistön kehittäminen, luontoon, maisemaan ja kulttuuriperintöön liittyvien arvojen säilyttäminen, elinkeinoelämän edellytysten turvaaminen sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytysten turvaaminen.

Läntisen alueen osayleiskaava laajentaa ja tiivistää keskustaajaman läntisten osien maankäyttöä pääosin nykyiseen liikenne- ja infraverkkoon tukeutuen. Liikenneverkon rungon muodostavat valtatiet ja olemassa olevat pääkadut. Kevyen liikenteen verkoston rungon muodostavat alueen läpi kulkeva Etelä-Karjalan laaturaitti sekä pyöräilyn pää- ja alueväylät. Ranta-alueille ja asuinalueiden välille on osoitettu kattava ulkoilureittiverkosto.

Uusia asuinalueita on osoitettu pääasiassa Ruoholammen ympäristöön sekä Rovonlahden itä- ja koillispuolelle. Nykyistä rakennetta täydentäviä pienempiä asuinalueita on osoitettu muun muassa Skinnarilaan, Sammon­lahteen, Uus-Lavolaan ja Ruoholammelle. Pientaloasumisen selvitysalueena on merkitty osa Selkäharjusta, jolle voimassa olevan lentomeluennusteen mukaan ei voida osoittaa uutta asumista. Asumisen reservialueena on osoitettu Ruohosaaren länsipuolisko, jonka toteuttaminen edellyttää hulevesien hallintaan ja veden laatuun liittyviä parantamistoimia. Reservialueet toteutuvat pääosin tavoitevuoden 2030 jälkeen.

Asuinalueiden mitoituksen pohjana on Lappeenrannan väestösuunnite 2014-2030, jonka mukaan Sammonlahden suuralue on väestöltään Lappeenrannan voimakkaimmin kasvava suuralue vuoteen 2030 mennessä. Yleiskaava mahdollistaa noin 3600 asukkaan lisäyksen. Mitoituksessa on huomioitu nykyisten alueiden tonttivaranto ja asukasluvun lasku vanhoilla alueilla asumisväljyyden kasvun myötä.

Skinnarilanniemen kampusaluetta kehitetään monipuolisena opetuksen ja tutkimuksen alueena, jolle voidaan sijoittaa myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia tuotantotiloja sekä opetusta ja tutkimusta palvelevaa asumista. Kampusalue avautuu vesistölle viheralueena säilyvän Tervahaudanpuiston kautta.

Selkäharjun länsiosaan on osoitettu maakuntavaihekaavan mukaisesti vähittäiskaupan suuryksikköalue reservialueineen. Alueelle saa sijoittaa sellaista merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa, joka voi perustellusti sijoittua myös keskustan ulkopuolelle. Alueella voidaan jatkaa myös tuotantotoimintaa.

Yleiskaava toimii valtatie 6:n eteläpuolisilla haja-asutusalueilla niin sanottuna kyläkaavana, jolla voidaan myöntää suoraan rakennusluvat enintään kaksiasuntoisille asuinrakennuksille. Myös haja-asutusrannoilla rakennusoikeus on käsitelty kiinteistökohtaisesti ja loma-asuntojen rakennusluvat voidaan näillä alueilla myöntää suoraan yleiskaavan perusteella.

Lisätietoja:

Marjo Saukkonen, yleiskaava-arkkitehti, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 6530 822.

Matti Veijovuori, arkkitehti, Ramboll Finland Oy, puh. 040 514 4891.

Erkki Jouhki, kaupunginarkkitehti, Lappeenrannan kaupunki, 040 709 0743.

Liitetiedostot

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

 

 

 

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs