Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Finansministeriets förslag till förvaltningsområdets budget 2015

Valtiovarainministeriö

Finansministeriets förslag till förvaltningsområdets budget 2015

Pressmeddelande.
Publicerad: 07.08.2014 kl. 16:03
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Finansministeriets föreslår ett anslag om 16 850 miljoner euro för det egna förvaltningsområdet, en minskning på 162,5 miljonereuro jämfört med ordinarie budgeten för 2014. Understöd som betalas åt kommunerna gör anspråk på 50 %, statens pensioner och ersättningar 28 % och EU-avgifterna 12 %.

Beskattningen och tullväsendet

Skatteförvaltningens anslag föreslås bli höjd med 7,0 miljoner euro i syfte att säkerställa störningsfri beskattning. Åt skatteförvaltningen föreslås tilläggsanslag om 2,7 miljoner euro för investerings- och underhållsuppgifter i anslutning till olika informationssystem. Dessutom föreslås det att man ur förvaltningsområdets produktivitetsmedel överför 4,2 miljoner euro till investeringsutgifter för olika informationssystemprojekt. På grund av koncentreringen av lokalerna i Åbo föreslås ett tillägg om 1,5 miljoner euro för flytt- och möbleringskostnader samt en minskning på 0,8 miljoner euro på grund av att KAKOLA-projektet upphävts. Bekämpning av grå ekonomi finansieras 2,0 miljoner euro 2015, vilket tas ur skatteförvaltningens anslag.

Tullens omkostnader föreslås bli ökade med 5,0 miljoner euro i syfte att säkerställa tullservice och tullövervakning, och dessutom föreslås en ökning på 6,0 miljoner för datasystemreformen som baserar sig på elektronisk tullning i enlighet med EU-lagstiftningen. Till bekämpningen av illegal reseinförsel föreslås ett tilläggsanslag om 0,3 miljoner euro.

Tjänsterna åt statssamfundet

Till ersättningarna för statens skadeersättningsverksamhet som koncentreras till Statskontoret ska enligt förslaget överföras från förvaltningsområdena 0,4 miljoner euro.

Åt statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltningen (Palkeet) föreslås ett tilläggsanslag om 2,0 miljoner euro. Anslaget ska användas till stödjandet av ibruktagandet av Kieku samt till systemutveckling. 

För Statens center för informations- och kommunikationstekniks (VALTORI) omkostnader föreslås 3 miljoner euro och för investeringsutgifterna 10 miljoner euro.

Statistikväsendet, ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

Åt Statistikcentralen föreslås ett tilläggsanslag om 0,2 miljoner euro för öppnandet av offentliga datalager. För verkställandet av obligatoriska EU-krav föreslås 0,2 miljoner euro.

Finanspolitiska utvärderingsrådet har inrättats vid statens ekonomiska forskningscentral (VTT). För dess utgifter föreslås en överföring av 0,1 miljoner euro från anslagen inom statsrådets kanslis förvaltningsområde. För utvärdering och analysering av arbetsmarknadernas funktion och arbetskraftsbehovet föreslås ett tillägg på 0,1 miljoner euro.

Åt Befolkningsregistercentralen föreslås 0,9 miljoner euro för utvecklandet av registrering av personuppgifter i befolkningsdatasystemet. Beloppet föreslås bli överfört från produktivitetsmedlen för förvaltningsområdet. Öppnandet av byggnadsuppgifterna i systemet orsakar inkomstförluster. För kompenseringen av dem samt för informationssystemsutgifter föreslås ett tillägg om 0,5 miljoner euro. Befolkningsregistercentralens utgifter ökar på grund av förnyandet av faderskapslagen och lagen om certifikattjänster inom social- och hälsovården. För täckandet av dem föreslås ett anslagstillägg om 0,4 miljoner euro.

Statens regional- och lokalförvaltning

Regionförvaltningsverkens (RFV) omkostnader föreslås bli ökade med 0,4 miljoner euro, vilket avsetts för djurskydds- och livsmedelssäkerhetsuppgifter.

Från förvaltningsområdets produktivitetsmedel överförs till magistraternas omkostnader 0,4 miljoner euro. Pengarna ska riktas till utveckling av informationssystem.

För Kundservice2014-projektets informationssystemsutgifter föreslås ett tilläggsanslag om 1,5 miljoner euro. Projektet är gemensamt för den offentliga förvaltningen.

Statens pensionsutgifter

För statliga pensioner och ersättningar föreslås 4 693 miljoner euro, en ökning med 129 miljoner euro jämfört med ordinarie budgeten 2014. Ökningen beror på indexjusteringar och det ökade antalet pensioner.

Främjandet av informationsförvaltnings- och datasystemprojekt samt produktivitetsprojekt

Produktivitetsfrämjande informationssystemsprojekt, forskning och serviceutveckling inom den offentliga förvaltningen, liksom även centrala informationssystemsprojekt föreslås få 50 miljoner euro. Detta ska bestå av koncentrerad finansiering varav 28,9 miljoner euro överförs till sju projekt. Projekten främjar produktiviteten inom förvaltningsområdena, övergången till digital ärendehantering, och de utvecklar även informationssystemen. För produktivitetsfrämjande åtgärder kvarstår 21,2 miljoner euro som ska fördelas senare under 2014. Informationsförvaltnings- och informationssystemsprojekten beräknas göra anspråk på 16,2 miljoner och andra produktivitetsprojekt 5 miljoner euro.

Stödandet av kommunerna

I regeringsprogrammet föreslås att kommunernas statsandelssystem skulle förnyas från och med 2015. Systemet förenklas och görs mera sporrande. Syftet är fortfarande att trygga ordnandet av grundläggande service i hela landet och att utjämna skillnader i ordnandet av service på grund av omständigheterna.

Statsandelen för kommunal basservice föreslås uppgå till 8 326 miljoner euro, vilket är 287 miljoner mindre än i ordinarie budgeten för 2014. Minskningen beror på nedskärningarna av statsandelarna i tidigare rambeslut, minskningen i anslutning till finansieringsreformen för yrkeshögskolorna samt anpassningsbesluten som fattats i samband med rambeslutet från våren 2014. Statsandelarna höjs bl.a. på grund av utvecklandet av social- och hälsovården i enlighet med regeringsprogrammet med 47 miljoner euro, ändringen i befolkningstalet med 60 miljoner euro samt indexförhöjningen med 43 miljoner euro.

Stödjandet av landskapet Åland

Inkomstöverföringarna till landskapet Åland beräknas uppgå till 256 miljoner euro. Ökningen är 6,8 miljoner euro jämfört med ordinarie budgeten för 2014. Utjämningsavgiften till Åland baserar sig på statens egentliga inkomster, vilka beräknas öka tack vare den positiva ekonomiska utvecklingen och skatteuppgörelserna som ingår i regeringsprogrammet.

EU och internationella organisationer

Finlands betalningsandel åt Europeiska unionen är 2 037 miljoner euro. Ökningen är 22 miljoner euro jämfört med ordinarie budgeten för 2014. EU-betalningsanslagen beräknas vara större än 2014, eftersom betalningstaket har höjts inom budgetramen för 2014-2020. Den sammanlagda budgetramen för 2014-2020 är dock lägre än under den föregående perioden. 

Ytterligare information:

Jukka Nummikoski, ekonomichef, tfn 02955 30106
Sami Paatero, statssekreterare, tfn 02955 30353

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs