Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kauppa » Arbetsgrupp föreslår myndighetsregister över innehav av börsaktier

Valtiovarainministeriö

Arbetsgrupp föreslår myndighetsregister över innehav av börsaktier

Pressmeddelande.
Publicerad: 01.07.2014 kl. 13:20
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Enligt en ny EU-förordning ska emittering och förvaring av värdepapper öppnas för konkurrens. Den arbetsgrupp som bedömt de nationella ändringsbehoven föreslår ett nytt myndighetsregister över innehav av börsaktier i Finland för att säkerställa innehavens offentlighet även i fortsättningen.

EU:s förordning om värdepapperscentraler träder i kraft hösten 2014. Förordningens viktigaste mål är att öka konkurrensen mellan värdepapperscentraler som är verksamma inom EU. Centralerna har med stöd av förordningen rätt att tillhandahålla tjänster inom hela EU. Emitterarna kan fritt välja en lämplig värdepapperscentral inom EU-området för emission av värdepapper.

Det blir nödvändigt att ändra den finländska lagstiftningen så att den blir förenlig med EU-förordningen. Den 21 mars 2014 tillsatte finansministeriet en arbetsgrupp för att bedöma ändringsbehoven i fråga om den nationella lagstiftningen. Förordningen är juridiskt tillämplig redan nu eftersom dess samtliga delar ska tillämpas i medlemsländerna omedelbart när den godkänts av Europaparlamentet.

Arbetsgruppen bedömde de nationella ändringsbehoven

Arbetsgruppens betänkande, som uppgjorts i form av en regeringsproposition, har i dag den 1 juli 2014 lämnats till näringsminister Vapaavuori. I arbetsgruppen ingick företrädare för finansministeriet, justitieministeriet, Finansbranschens Centralförbund, Finlands näringsliv EK och Euroclear Finland Ab. Euroclear lämnade en avvikande mening till betänkandet.

Arbetsgruppens uppgift var att föreslå hur utvidgningen av modellerna för förvaring av värdepapper och de harmoniserade marknadsstrukturerna kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen skulle ta hänsyn till offentlighetsaspekterna i aktieägandet.

Målet var att så effektivt som möjligt kanalisera fördelarna med den inre marknaden till finländska marknadsparter och investerare. Möjligheten att effektivt integrera det finländska värdeandelssystemet i EU:s harmoniserade värdepappersmarknadsinfrastruktur ansågs också vara viktig.  

Ett annat mål har varit att hitta en lösning för insamlingen, förvaringen och offentlighållandet av ägaruppgifter. För detta bör man hitta en modell som gör det möjligt att hålla uppgifterna om finländska investerares innehav offentligt tillgängliga.

Den 26 mars 2014 tillsatte finansministeriet en särskild uppföljningsgrupp som ska följa upp och utvärdera arbetsgruppens arbete till den del det gäller förslagen om aktieinnehavens offentlighet.  

Förslagen utgår från EU-rättens företräde och öppnandet för konkurrens

Emitterarens rätt att välja

Ett finländskt börsbolag ska enligt gällande lag emittera sina aktier via en värdepapperscentral som är verksam i Finland. Enligt den nya förordningen har bolagen i framtiden rätt att fritt välja värdepapperscentraler även utanför Finland.

Underhållet av den i förordningen avsedda förteckningen över aktieägare hör inte till värdepapperscentralens obligatoriska uppgifter. Därför överförs ansvaret för underhållet av förteckningen till bolagen.

Förvaltarregistrering

Arbetsgruppen föreslår ibruktagandet av systemet som tillämpas i Sverige. Då har investeraren rätt att vid sidan av direkta ägarspecifika värdeandelskonton även välja ett av förvararbanken administrerat konto för förvaring av finländska aktier. Enligt förordningen ska värdepappersförvararen beskriva riskerna med förvaringen och förvarskostnaderna för investeraren.

Arbetsgruppen har bedömt förordningens bestämmelser om specificering av kunders värdepapperskonton. Den anser att förordningens krav om tillhandahållande av kundspecifikt specificerade konton gäller framför allt konton med flerstegsförvaltning. Finländska kunder kan således i fortsättningen välja kundspecifika konton med antingen flerstegs- eller direktförvaltning. Förslaget om utvidgning av förvaltarregistreringen är alltså dels ett resultat av tolkning av förordningen och dels av målet att säkerställa bolagens faktiska konkurrensmöjligheter. Undantagna är politiskt inflytelserika personer, som enligt förslaget inte ska kunna förvaltarregistrera sina innehav i finländska bolag.

Offentligt ägarregister

Öppnandet av konkurrensen mellan värdepapperscentraler i EU innebär att informationen om värdepappersägarna inte längre finns samlad på ett heltäckande sätt hos en värdepapperscentral som är verksam i Finland.

Arbetsgruppen föreslår därför att man inrättar ett nytt nationellt offentligt register som underhålls av Patent- och registerstyrelsen. Uppgifter om samtliga finländska värdepappersägare som innehar över 500 aktier ska samlas in fyra gånger om året. Den föreslagna minimigränsen om 500 aktier har ett samband med integritetsskyddet för mindre investerare. 

Avgiftsfria värdeandelskonton som värdepapperscentralerna tillhandahåller

Värdepapperscentralernas nuvarande lagstadgade skyldighet att tillhandahålla avgiftsfria värdeandelskonton för investerarna föreslås bli upphävd. Enligt förordningen kommer detta att vara en valbar tjänst, om vilken man kan göra överenskommelser med enskilda emittenter.

Remisstid ända till augusti

Arbetsgruppens förslag har sänts på remiss till intressenterna. Remisstiden löper ut onsdagen den 13 augusti 2014. Därefter fortsätter beredningen som tjänstearbete vid finansministeriets finansmarknadsavdelning.

Arbetsgruppens promemoria innehåller inte några förslag till nödvändiga ändringar i skattelagstiftningen. De bereds separat av finansministeriets skatteavdelning.

Ytterligare information:

arbetsgruppens ordförande, specialsakkunnig Annina Tanhuanpää, tfn 02955 30485

På finska:

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs