Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Valtion virkamieseettisen toimikunnan loppuraportti: Hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toiminnan eettisyyden perusta

Valtiovarainministeriö

Valtion virkamieseettisen toimikunnan loppuraportti: Hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toiminnan eettisyyden perusta

Tiedote.
Julkaistu: 07.02.2014 klo 09:09
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtion virkamieseettinen toimikunta luovutti 7.2.2014 mietintönsä hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle. Toimikunnan tehtävänä oli arvioida valtion viranomaiskäytäntöjä ja virkamiesten toimintaa eettiseltä kannalta sekä tehdä suosituksia valtiovarainministeriölle.

Toimikunnan tehtävänä oli tunnistaa mahdollisia valtion edun ja virkamiehen yksityisen edun ristiriitoja sekä selvittää keinoja niiden haittojen ehkäisemiseksi. Toimikunnan tuli selvittää tarvitaanko erityistä toimielintä mahdollisen karenssiajan harkintaan tilanteessa, jossa virkamies siirtyy pois valtion palveluksesta.

Toimikunnan puheenjohtajana toimi oikeustieteen lisensiaatti Teuvo Metsäpelto ja jäseninä kansliapäällikkö Tiina Astola oikeusministeriöstä, presidentti Pekka Hallberg, toimitusjohtaja Satu Huber LähiTapiola Eläkeyhtiöstä, valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollila, puheenjohtaja Risto Uimonen Julkisen sanan neuvostosta ja hallitusneuvos Kirsi Äijälä valtiovarainministeriöstä. Toimikunnan sihteerinä toimi hallintoasiantuntija Timo Moilanen valtiovarainministeriöstä.

Avointa ja läpinäkyvää hallintokulttuuria vahvistettava

Toimikunta suosittelee uusien avoimuutta lisäävien toimien käynnistämistä. Näihin kuuluvat virastoissa ja laitoksissa järjestettävät etiikkapäivät, joissa käsitellään työtilanteisiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Virkamiesetiikan vaatimuksista pitää keskustella, jotta ne siirtyvät osaksi organisaatioiden toimintaa.

Yhtenä avoimuutta lisäävänä toimenpiteenä toimikunta ehdottaa ylimpien virkamiesten sidonnaisuusilmoitusten sekä sivutoimilupien ja -ilmoitusten julkaisemista verkossa yhdessä paikassa. Myös valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuusilmoitusten saatavuutta tulisi parantaa.

Virkamiesetiikan tilasta tulisi tehdä kyselytutkimus kansalaisille sekä uusia virkamiehille aiemmin tehty kysely. Niiden avulla parannettaisiin etiikkaa koskevaa tietopohjaa ja lisättäisiin virkamiesten tietoisuutta eettisistä vaatimuksista.

 

Lisäksi toimikunta suosittelee, että poliittisen johdon ja virkamiesjohdon kesken järjestettäisiin yhteisiä tilaisuuksia eettisiä käytäntöjä koskevan vuoropuhelun lisäämiseksi. Tämä tulisi käynnistää heti, kun uusi hallitus aloittaa toimintansa.

Virkauran jälkeisiä eturistiriitoja ehkäistään karenssiehdon avulla

Toimikunta pitää tavoiteltavana nykyistä suurempaa liikkuvuutta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Joissakin tilanteissa suora poissiirtyminen valtion palveluksesta voi kuitenkin johtaa etu­ristiriitaan. Toimikunta ehdottaa, että valtionhallinnon ylimmille virkamiehille sekä erityisen arkaluontoista tai merkittäviä taloudellisia tietoja käsitteleville virkamiehille ase­te­ttaisiin karenssiehto, jossa sovitaan 6-12 kuukauden pituisesta karenssiajas­ta ennen siirtymistä uuden työnantajan palvelukseen. Karenssiehtoa sovelletaan vain eturistiriitatilanteissa eikä sen tarkoituksena ole estää liikkuvuutta.

Virkamiehiä ja ministereitä tulisi koskea samat eettiset periaatteet. Jatkotyössä tulisi selvittää, miten karenssimenettelyä sovellettaisiin politiikan toimijoihin. Mikäli vastaava järjestely koskisi myös ministereitä, tulisi ilmoittamisvelvollisuudesta säätää valtioneuvostosta annetussa laissa.

Toimikunta ehdottaa pysyvän neuvoa-antavan virkamieseettisen toimielimen perustamista

Toimikunta ehdottaa, että valtiovarainministeriön yhteyteen perustetaan pysyvä neuvoa-antava virkamieseettinen toimielin. Toimielin käsittelisi laajasti virkamiesetiikan kysymyksiä ja antaisi yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta. Lisäksi toimielin antaisi lausuntoja karenssitapauksissa, joissa virkamies siirtyy pois valtion palveluksesta.

- Työryhmän työ antaa erinomaiset lähtökohdat eettisen näkökulman vahvistamiseen valtionhallinnossa. Maailma muuttuu, ja myös hallinnon toimintatapoja on uudistettava entistä avoimemmiksi ja läpinäkyvämmiksi, totesi raportin vastaanottanut hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen.

Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti:
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/06_valtion_tyomarkkinalaitos/20140206Valtio/name.jsp

 

Lisätietoja
OTL Teuvo Metsäpelto, puh. 050 559 0259
hallitusneuvos Kirsi Äijälä, puh. 02955 30172
hallintoasiantuntija Timo Moilanen, puh. 02955 30455

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs