Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskeva lainsäädäntö voimaan

Valtiovarainministeriö

Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskeva lainsäädäntö voimaan

Tiedote.
Julkaistu: 07.03.2014 klo 12:17
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskeva lainsäädäntö vahvistettiin 7. maaliskuuta 2014. Uudessa laissa vaihtoehtorahastojen hoitajista pannaan täytäntöön vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (AIFMD, 2011/61/EU). Lisäksi täytäntöönpano edellyttää muutoksia 30 muussa laissa, joista keskeisimmät ovat sijoitusrahastolaki ja Finanssivalvonnasta annettu laki. Lait tulevat voimaan 15.3.2014.

Uusi lainsäädäntö koskee direktiivin mukaisesti vaihtoehtorahastojen hoitajia. Itse vaihtoehtorahastoja ei säännellä suoraan. Vaihtoehtorahaston määritelmä on hyvin laaja ja kattaa lähtökohtaisesti kaiken sellaisen yhteisen sijoittamisen, jota ei harjoiteta sijoitusrahastolain mukaisessa sijoitusrahastossa. Sääntelyn piiriin kuuluvat keskeisimpinä erikoissijoitusrahastot sekä kiinteistö- ja pääomasijoittaminen. Vaihtoehtorahaston mahdollista oikeudellista muotoa ei ole kuitenkaan rajoitettu, vaan arvioinnissa keskeistä on rahaston harjoittama toiminta. Näin sääntely ulottuu kattamaan hyvin monenlaista yhteistä sijoitustoimintaa. Soveltamisalaan liittyy kuitenkin monia poikkeuksia, kuten esimerkiksi joint venture tai family office -rakenteet.

Vaihtoehtorahastolla tulee olla nimetty vaihtoehtorahastojen hoitaja, joka vastaa rahaston toiminnasta. Vaihtoehtorahastojen hoitajalla tulee olla Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa tai sen tulee olla rekisteröitynyt Finanssivalvontaan. Toimiluvallisen vaihtoehtorahastojen hoitajan tulee huolehtia, että jokaiselle vaihtoehtorahastolle on nimetty säilytysyhteisö. Laissa tarkoitetun säilytysyhteisön tehtävät ja vastuut on tarkemmin säännelty kuin sijoitusrahastolaissa tarkoitetun säilytysyhteisön. Vaihtoehtorahaston säilytysyhteisöllä on monia rahaston varojen säilyttämiseen ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toiminnan seuraamiseen liittyviä vastuita, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset vastaavat muuta rahoitusmarkkinalainsäädäntöä.

Direktiivin peruslähtökohtana on vaihtoehtorahastojen markkinointi ammattimaisille sijoittajille. Arvopaperimarkkinalaissa säädettyjä keskeisiä yleissäännöksiä arvopaperimarkkinoilla toimimisesta ehdotetaan sovellettavaksi myös vaihtoehtorahastojen hoitajiin. Uusi lainsäädäntö sisältää lisäksi direktiivin mahdollistamaa kansallista lisäsääntelyä sijoittajansuojan vahvistamiseksi markkinoitaessa vaihtoehtorahastoa ei-ammattimaisille asiakkaille. Keskeisimpänä tällaista vaihtoehtorahastoa hoitavalta edellytetään vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupaa ja avaintietoesitettä.

Uusi lainsäädäntö saattaa aiemmin sääntelemätöntä toimintaa rahoitusmarkkinasääntelyn ja viranomaisvalvonnan piiriin. Sääntely saattaa luoda markkinoille yhdistymispaineita, sillä suurilla markkinatoimijoilla on yleisesti paremmat voimavarat kestää sääntelyn aiheuttama hallinnollinen ja muu kuormitus verrattuna pienempiin toimijoihin. Samalla direktiivistä johtuva sääntely kuitenkin luo Euroopan unionin tasolla yhdenmukaisesti säännellyn sijoitustuotteen, jota voidaan markkinoida ja hoitaa rajojen yli. Uudessa lainsäädännössä on pyritty minimoimaan direktiivin yksityiskohtaisen sääntelyn haitalliset vaikutukset Suomen markkinoille ja sen uskotaankin lisäävän kotimaisten markkinoiden toimivuutta ja houkuttelevuutta.

Lainsäädäntöä täydentävät valtiovarainministeriön asetukset annetaan maaliskuun aikana. Asetuksissa säädetään tarkemmin muun muassa toimiluvan hakemisesta, säilytysyhteisön velvollisuuksista ja vaihtoehtorahastojen markkinoinnista ei-ammattimaisille asiakkaille. Asetukset ovat osin uusia ja osin kyse on voimassa olevien asetusten tarkistamisesta uutta lainsäädäntöä vastaaviksi. Asetuksista julkaistaan maaliskuun aikana taustamuistio VM:n internetsivuilla.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, p. 02955 30215
ylitarkastaja Janni Hiltunen, puh. 02955 30590
etunimi.sukunimi@vm.fi

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs