Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Uusi kuntalaki kannustaa osallistumaan

Valtiovarainministeriö

Uusi kuntalaki kannustaa osallistumaan

Tiedote.
Julkaistu: 07.06.2013 klo 15:55
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen nostaa kuntalain kokonaisuudistuksen yhdeksi kärkitavoitteeksi kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisen.

-       On korkea aika päivittää kunnallinen osallistuminen tähän päivään. Kuntalain kokonaisuudistuksessa kiinnitetäänkin erityistä huomioita lähidemokratian kehittämiseen ja uusien, mukaan lukien sähköisten osallistumismuotojen vahvistamiseen, ministeri Virkkunen totesi.

Kuntalain kokonaisuudistus on osa hallituksen kuntauudistusta.  Kuntalaki on kunnan hallintoa, päätöksentekoa ja taloutta koskeva yleislaki. Kuntalain uudistamista valmistellaan kuntalain kokonaisuudistuksen työvaliokunnassa ja sen neljässä eri jaostossa.

Työvaliokunta ja sen jaostot ovat työskennelleet syksystä 2012 lähtien. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) linjasi lainvalmistelun jatkotyötä kokouksessaan 7.6.2013.

Puoluesihteerit selvittävät kunnallisvaalien uudistamistarpeita

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti asettaa eduskuntapuolueiden puoluesihteereistä koostuvan toimikunnan selvittämään kunnallisvaaleihin liittyviä uudistamistarpeita. Toimikunta selvittää erityisesti kuntavaalien ajankohdan muutostarvetta, valtuuston toimikauden aikaistamista sekä mahdollista kuntavaalien äänestysikärajan alentamista 16-vuoteen. Puoluesihteeri­toimikunta tekee ehdotuksensa näistä lokakuun 2013 loppuun mennessä.

Lisäksi puoluesihteeritoimikunta selvittää kunnallisen puoluerahoituksen sääntelytarvetta, josta se tekee esityksensä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Toimielimet ja johtaminen -jaosto valmistelee luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuutta ja poliittisen johtamisen vahvistamista

Toimielimet ja johtaminen -jaosto valmistelee uuteen kuntalakiin luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista ilmoittamista siten, että laissa määritellään yhtäläinen ilmoitusvelvollisuuden minimitaso kaikissa kunnissa.

Lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajan asema ja tehtävät määriteltäisiin lainsäädännössä nykyistä tarkemmin. Pormestarijärjestelmää kehitetään siten, että pormestarin sijasta voidaan valita myös kunnan johtamisesta vastaava kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnilla on kuitenkin oltava riittävä harkintavalta kehittää poliittisen johtamisen eri malleja sekä selkeyttää poliittisen ja ammattijohtamisen työnjakoa. Myös kunnanjohtajien johtajasopimusten sääntelyä valmistellaan.

Kuntien halukkuus ottaa käyttöön suora pormestarivaali selvitetään ja ryhdytään tarvittaessa jatkovalmisteluun.

Demokratiajaostossa selvitetään lähidemokratian vahvistamista, osallisuusstrategiaa ja luottamushenkilöiden toimintaedellytysten turvaamista

Ministerityöryhmä linjasi käynnistettäväksi erillisen valmistelun, joka mahdollistaa internet-äänestämisen vaaleissa sekä kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisen sähköisesti. Valmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota tietoturvakysymyksiin.

Demokratiajaostossa valmistellaan lähidemokratian vahvistamista alueellisten toimielinten mallin pohjalta. Kuntalain säännökset mahdollistaisivat mallin käyttöönoton, säännökset eivät siis olisi pakottavaa lainsäädäntöä. Kuntien halukkuus ottaa käyttöön vaaleilla valittuja toimielimiä kunnanosatasolla selvitetään ja ryhdytään tarvittaessa jatkovalmisteluun. Kuntalakiin sisällytetään niin ikään mahdollistavia säännöksiä erilaisista kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumis­keinoista sekä käyttäjädemokratiasta.

Jaosto selvittää luottamushenkilöiden toimintaedellytysten turvaamista esimerkiksi siten, että oikeutta saada vapaata työstä luottamustoimen hoitamiseksi laajennetaan ja säädetään osa-/kokopäivätoimiselle kunnanhallituksen puheenjohtajalle oikeus saada virka- tai työvapaata kunnanhallituksen toimikauden ajaksi sekä pormestaria vastaavat palkka- ja lomaoikeudet. Myös tarve laajentaa sama mahdollisuus lautakuntien osa-/kokopäivätoimisiin puheenjohtajiin selvitetään.

Jaosto valmistelee lainsäädäntömuutokset, joilla mahdollistetaan kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen myös vaalien yhteydessä. Kansanäänestys säilytetään neuvoa-antavana.

Uudessa kuntalaissa kunnat velvoitettaisiin asettamaan nuorisovaltuusto tai vastaava toimielin. Vammaisneuvoston asettamisen velvoittavuus selvitetään. Kuntalakiin on tarkoitus sisällyttää myös kunnan sähköiseen viestintään velvoittavia säännöksiä.

Lisäksi demokratiajaosto valmistelee uuteen kuntalakiin osallisuusstrategiaa osaksi kunnan muuta strategista suunnittelua.

Kunnille nykyistä tiukempi tasapainovaatimus

Talousjaosto valmistelee lainsäädäntömuutokset, joiden mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa määräajassa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta ilman mahdollisuutta lykätä alijäämän kattamista taloussuunnitelmassa myöhempään ajankohtaan. Alijäämän kattamisvelvollisuuden ja kriisikuntamenettelyn sääntelyn osalta selvitetään myös kuntakonserninäkökulman huomioonottaminen.

Talousjaosto ei tässä vaiheessa jatka valtion menokehystä vastaavan yksittäistä kuntaa koskevan kehysmenettelyn (eli ns. menokaton) käyttöönoton valmistelua. Myöskään kuntia koskevan lainakaton ja verokaton sääntelyn valmistelua ei jatketa. Menoja kunnassa tarkastellaan osana taloussuunnitelmaa ja sen nykyistä tiukempaa tasapainovaatimusta.

Kuntien takauksia ja lainanantomahdollisuuksia rajataan siten, etteivät kunnat voi taata vaikeuksissa olevia yhtiöitä

Jaosto valmistelee kuntalakiin säännökset kuntien takauksien ja lainananto-mahdollisuuksien rajaamisesta siten, etteivät kunnat voisi taata vaikeuksissa olevia yhtiöitä tai takauksiin ja lainoihin ei saisi sisältyä merkittäviä riskejä. Kunnat ja markkinat -jaosto selvittää lisäksi, mikä vaikutus olisi, jos kunnan takaukset muille kuin kuntien konserni- ja osaomistusyhtiöille kiellettäisiin.

Tässä vaiheessa ei ryhdytä selvittämään erikseen valtakunnallista kuntasektorin yhteishankintayksikköä koskevaa lainsäädäntöä.

Uuden kuntalain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa

Kielellisten oikeuksien turvaaminen otetaan huomioon kuntalain jatkovalmistelussa. Valmistelutyö sovitetaan yhteen eri sektoreilla käynnissä olevien lainsäädäntöhankkeiden kanssa. Kuntalakia valmistellaan Avoimen hallinnon periaatteiden mukaisesti. Kuntalain valmistelukeskusteluun on mahdollista osallistua otakantaa.fi –foorumilla.

Lisätietoja:
HALKEn linjauksista
valtiosihteeri Sari Raassina, puh. 09 160 33048
erityisavustaja Laura Rissanen, puh. 09 160 33005

Yleisesti kuntalain valmistelusta
Työvaliokunnan puheenjohtaja,
ylijohtaja Päivi Laajala, puh. 02955 30026
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puh. 02955 30079
Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955  30266

Toimielimet ja johtaminen –jaosto
johtava lakimies Kari Prättälä Suomen Kuntaliitto, puh. 0500 606 873

Demokratiajaosto
neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, puh.02955 30042

Talousjaosto
lakiasiainjohtaja Arto Sulonen Suomen Kuntaliitto, puh. 0400 850 232

Kunnat ja markkinat -jaosto
hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puh. 02955 30079

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kunnallistalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs