Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Utredarens utkast till regeringens proposition om reformering av statsandelssystemet på remiss till kommunerna

Valtiovarainministeriö

Utredarens utkast till regeringens proposition om reformering av statsandelssystemet på remiss till kommunerna

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.02.2014 kl. 14:47
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Utredarens preliminära utkast till en regeringsproposition om reformering av kommunernas statsandelssystem skickades på remiss den 4 februari 2014. Kommunerna har två månader på sig att uttala sig om utredarens förslag, utlåtandena ska lämnas till finansministeriet senast den 4 april 2014.

Begäran om utlåtande innehåller ett förslag till ny statsandelslagstiftning, inklusive detaljmotiveringar och allmänna motiveringar. De allmänna motiveringarna innehåller uppskattningar om reformens ekonomiska konsekvenser.

Statsandelskalkylerna har uppdaterats till nivån för statsandelarna 2014. De nya kommunspecifika beräkningarna om reformens inverkan på statsandelarna sänds åt kommunerna under remissrundans gång.

Regeringen bereder en slutlig regeringsproposition efter att kommunerna gett sina utlåtanden, och den ska överlämnas till riksdagen i mitten av april. Målet är att riksdagen skulle besluta om reformeringen av statsandelssystemet för kommunal basservice under vårsessionen. Det nya statsandelssystemet avses träda i kraft den 1 januari 2015. 

Kommunerna i regel positiva under den första remissrundan

Kommunerna gavs möjlighet att kommentera utredarens preliminära förslag gällande innehållet i och beräkningsgrunderna för det nya statsandelssystemet för kommunal basservice. Kommentarrundan genomfördes som en webropolenkät 17.12.2013 – 17.1.2014. Svar erhölls från sammanlagt 219 kommuner, kommunerna deltog alltså tämligen aktivt redan i den preliminära kommenteringen av grunderna för statsandelssystemet. En sammanfattning av kommunernas svar finns bifogad.

Reformeringen av statsandelssystemet fick ett tydligt stöd, eftersom ca 90 procent av svararna ansåg reformen vara nödvändig. Det nuvarande systemet upplevs som komplicerat och flera av de centrala beräkningsfaktorerna är föråldrade. Man vill förenkla systemet och minska på antalet kriterier. Detta skulle utöka statsandelssystemets transparens och tydlighet. Dessa utgjorde även de viktigaste utgångspunkterna för utredarens uppdrag då reformen inleddes. Besvararna ansåg i tämligen stor omfattning att det preliminära förslaget uppfyller dessa målsättningar.

Utredandet av åldersgruppsbetoningar och sjuklighet genom undersökningar och utredningar understöddes. Kommunerna hade ännu under kommentarrundans gång inte tillgång till THL:s undersökning om det noggranna innehållet i de ovan nämnda kriterierna. Svararna önskade därför att kriterierna skulle öppnas och publiceras. THL:s undersökning har publicerats och är nu tillgänglig för kommunerna under den formella remissrundan, så kommunerna har nu bättre möjligheter att bedöma de beräkningsgrunder som tillämpats.

Förslaget om att minska på kriterierna för statsandelarna upplevs allmänt taget som positivt. Beräkningsfaktorerna är i regel korrekta. Man vill dock öka sjuklighetsbetoningen närmare den nivå som forskarna föreslagit. Den tyngd som sjukligheten getts i utredarens förslag efter de nya preciseringarna svarar nästan i sin helhet nivå i THL:s undersökning. 

Reformen medför en tämligen stor förändring av statsandelen för den kommunala basservicen i ett antal kommuner. Utredaren föreslår en övergångsperiod på 5 år i syfte att lindra på verkningarna. Majoriteten av kommunerna ansåg det vara tillräckligt.

Att vikten av utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomsterna utökas och att den sporrande verkningen främjas upplevdes i regel som motiverat.

Utredaren fortsätter sitt arbete

- Reformerandet av statsandelssystemet är ett omfattande och krävande uppdrag. Reformering av ett föråldrat system medför stora kommunspecifika förändringar, vilket i ett läge med åtstramade kommunala finanser innebär ytterligare utmaningar. Trots det ansåg över 90 procent av kommunerna vid det preliminära hörandet att reformen är nödvändig. Responsen är uppmuntrande, säger förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen.

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling godkände huvudprinciperna för statsandelsreformen i december. Den egentliga regeringspropositionen, som avses bli överlämnad till riksdagen i april, kommer att finslipas utifrån denna remissrunda.

Utredaren Arno Miettinen som gjort förslaget kommer att fortsätta sitt arbete under riksdagsbehandlingen av propositionen ända till slutet av vårsessionen 2014.

Begäran om utlåtande inklusive bilagor och sammanfattningsrapport om kommunernas kommentarer (svenskspråkiga materialet ges ut i slutet av veckan)

Förfrågningar:
Arno Miettinen, utredare, tfn 02955 30440 (RP-utkastet)
Markku Nissinen, finansråd, tfn 02955 30314
(kommunernas kommentarer om det preliminära förslaget)
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30388 (statsandelskalkylerna, forskningsmaterialet)

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs