Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Nokian hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2010

Nokian hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2010

Julkaistu: 28.01.2010 klo 13:28
Julkaisija:

Tilikaudelta 2009 ehdotetaan maksettavaksi osinkoa 0,40 euroa osakkeelta, mikä on sama kuin tilikaudelta 2008 maksettu osakekohtainen osinko

Tilikaudelta 2009 ehdotetaan maksettavaksi osinkoa 0,40 euroa osakkeelta, mikä on sama kuin tilikaudelta 2008 maksettu osakekohtainen osinko
 
Nokia ilmoitti tänään, että sen hallitus on päättänyt kutsua yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 6.5.2010 ja että hallitus ja sen valiokunnat tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:
 
- Ehdotus osingoksi 0,40 euroa osakkeelta
- Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioksi
- Ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista
- Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
- Ehdotus tilintarkastajan uudelleenvalitsemiseksi
 
Osinkoehdotus
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 6.5.2010, että tilikaudelta 2009 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä olisi 7.5.2010, osingonmaksun täsmäytyspäivä 11.5.2010 ja osingon maksupäivä arviolta 25.5.2010.
 
Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioksi
 
Georg Ehrnrooth, Nokian hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2007 ja hallituksen jäsen vuodesta 2000, on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi. Ehrnrooth on toiminut tarkastusvaliokunnan jäsenenä vuodesta 2000, henkilöstöpoliittisen valiokunnan jäsenenä vuonna 2006 ja nimitysvaliokunnan jäsenenä vuodesta 2007.
 
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä on kymmenen ja että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen Nokian hallitukseen vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle: Lalita D. Gupte, Bengt Holmström, Henning Kagermann, Olli-Pekka Kallasvuo, Per Karlsson, Isabel Marey-Semper, Jorma Ollila, Marjorie Scardino, Risto Siilasmaa ja Keijo Suila. Tarkempia tietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla valiokunnan ehdotuksessa.
 
Hallituksen palkkioiden osalta nimitysvaliokunta ehdottaa, että 6.5.2010 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuosina 2008 ja 2009: hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 130 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 25 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että, kuten aiemminkin, palkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina, jotka hallituksen jäsenten tulee yhtiön toimintatavan mukaan säilyttää omistuksessaan jäsenyyden päättymiseen saakka (lukuun ottamatta osakkeita, joilla katetaan osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien verot).
 
Ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 360 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä on sama kuin hallituksen nykyisessä valtuutuksessa ja se vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voitaisiin hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voitaisiin hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2011 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2009 antaman vastaavan valtuutuksen.
 
Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 740 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus ehdottaa valtuutusta voitavan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Ehdotettu valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2013 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2007 antaman vastaavan valtuutuksen.     
 
Muut ehdotukset yhtiökokoukselle 2010
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että toimialaa koskeva määräys vastaisi tarkemmin yhtiön nykyistä liiketoimintaa ja että yhtiökokouskutsun julkaisemista koskeva määräys vastaisi osakeyhtiölain muutoksia sekä mahdollistaisi kutsun julkaisemisen vastaavalla tavoin kuin yhtiön muu virallinen tiedottaminen on järjestetty.
 
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa tilintarkastajaksi ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.
 
Nokian hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle tulevat olemaan 29.1.2010 lähtien saatavilla kokonaisuudessaan Nokian internet-sivuilla osoitteessa www.nokia.com/agm. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 1.2.2010.
 
On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia tuotteita, palveluja, ratkaisuja ja teknologioita; C) kykymme kehittää ja kasvattaa kuluttajille suunnattua Internet-palveluliiketoimintaamme; D) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; E) arviot matkaviestimiemme kappalemääräisen myynnin kehityksestä, markkinaosuudesta, hinnoista ja katteista; F) liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; G) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; H) arviot koskien suunniteltujen yrityskauppojen menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut tavoitteet yrityskauppojen toteuduttua; ja I) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) maailmantalouden heikkeneminen ja siihen liittyvä rahoitusmarkkinoiden kriisi sekä näiden vaikutukset meihin, asiakkaisiimme ja tuotteidemme, palveluidemme ja ratkaisujemme loppukäyttäjiin sekä toimittajiimme ja yhteistyökumppaneihimme; 2) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehittyminen sekä tavoittelemiemme uusien markkinasegmenttien kasvu ja kannattavuus ja kykymme menestyksekkäästi kehittää tai hankkia ja markkinoida tuotteita, palveluja ja ratkaisuja näissä segmenteissä; 3) kilpailutilanne langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialalla ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai vastata muutoksiin kilpailutilanteessa; 4) tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme kilpailukyky; 5) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 6) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin ja Ison-Britannian punnan sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 7) yhteistyökumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 8) kykymme hankkia keskeytyksettä ja kohtuulliseen hintaan riittäviä määriä täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja sisältöä; 9) teknologiamuutosten vaikutukset sekä kykymme kehittää tai hankkia sekä oikea-aikaisesti ja menestyksekkäästi kaupallistaa sellaisia monimutkaisia teknologioita, joita markkinat meiltä vaativat; 10) todelliset tai väitetyt viallisuudet tai muut tuotteidemme, palveluidemme tai ratkaisujemme laatuun, turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät ongelmat; 11) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset tai poliittiset epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 12) menestyksemme teknologiaan tai uusiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin liittyvissä yhteistyöjärjestelyissä kolmansien osapuolien kanssa; 13) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen laatu, turvallisuus, tietoturva ja oikea-aikaiset toimitukset; 14) markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat varastonhallintaan kohdistuvat riskit; 15) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita me tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme, palveluissamme ja ratkaisuissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 16) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jolta tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 18) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin; 19) asiakasrahoitusriskiemme hallinta; 20) kykymme pitää palveluksessamme, motivoida, kehittää ja palkata ammattitaitoisia työntekijöitä; 21) mahdolliset uudet toimenpiteet, joihin valtion viranomaiset tai muut tahot ryhtyvät Siemens AG:tä ("Siemens") ja/tai sen työntekijöitä vastaan Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin kohdistuvien viranomaistutkimuksien seurauksena, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin, tai mahdolliset muut havaitsematta jääneet ennen toimintojen siirtoa tai siirron jälkeen tapahtuneet rikkomukset, joilla voi olla vaikutusta siirtyneisiin toimintoihin tai työntekijöihin ja joiden seurauksena valtion viranomaiset voivat ryhtyä lisätoimenpiteisiin; 22) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; 23) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; ja 24) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2008 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 11-28 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.
 
Lisätietoja tiedotusvälineille ja sijoittajille:
 

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com
 
Sijoittajasuhteet, Eurooppa
Puh. 07180 34927
 
Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat
Puh. +1 914 368 0555
 
www.nokia.com
www.nokia.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs