Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Måttligt lånetak för bostadsköp under beredning

Valtiovarainministeriö

Måttligt lånetak för bostadsköp under beredning

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.02.2014 kl. 11:04
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Finansministeriet har under vårens gång berett ett lagförslag som gäller totalrevisionen av banklagstiftningen. Propositionen innehåller bestämmelser om maximal kreditfinansiering av bostadsköp, dvs. ett lånetak. Lånetaket begränsar beloppet för lån som banken kan bevilja i förhållande till den egendom som ställs som säkerhet för lånet. Statsrådet ska utfärda ett slutligt lagförslag i mars-april 2014 efter att ha behandlat ärendet. Eftersom frågan är av stort allmänt intresse har man ansett det motiverat att informera om saken i ett tidigare skede än vanligt.

- Tidpunkten för propositionen har inte något samband med läget på bostadsmarknaden i Finland eller bostadskreditfinansieringen, där det inte finns några tecken på någon särskild överhettning. Finland bör dock se till att man vid behov har tillräckliga medel för att säkerställa marknadsstabilitet på sikt. Dessutom bör man, i syfte att bevara förtroendet för de finländska finansmarknaderna, se till att regleringen i Finland motsvarar internationella krav, konstaterar näringsminister Vapaavuori som ansvarar för finansmarknadsärenden.

- Innehållet i propositionen har förhandlats intensivt mellan finansministeriet och Finansbranschens centralförbund som representerar bankerna. Jag anser det väldigt värdefullt att vi uppnått enighet om innehållet och att båda parterna förbundit sig till den föreslagna lösningen, berättar Vapaavuori.

I propositionen föreslås att lånet som en bank beviljar för bostadsköp får uppgå till högst 90 procent av det gängse värdet för de garantier som ges. Kravet betyder i praktiken att bostadsköparens självfinansieringsandel är åtminstone 10 procent, eller att köparen måste ställa andra godtagbara garantier än själva bostaden som motsvarar självfinansieringsandelen. Lånetaket ska vara permanent direkt med stöd av lag.

Vid köp av första bostad föreslås ett lånetak om 95 procent av det gängse värdet av säkerheterna, den krävda självfinansieringsandelen halveras alltså till 5 procent. Minister Vapaavuori betraktar detta som viktigt så att lagstiftningen inte skulle utgöra ett orimligt hinder för köp av första bostaden.

Lånetaket föreslås träda i kraft från och med ingången av juli 2016. De som överväger köp av första bostad eller byte av bostad skulle alltså ha mera än två år på sig att förbereda sig för lånetaken.

Propositionen skulle ge Finansinspektionen behörighet att skärpa det lagstadgade lånetaket i ett läge där bostadsmarknaden hotar att överhettas på ett sätt som kunde äventyra stabiliteten inom samhällsekonomin eller finansmarknaderna. Finansinspektionen ska kunna sänka lånetaket med högst 10 procent, varvid den högsta kreditfinansieringsandelen under exceptionella förhållanden kunde sänkas ner till 80 procent (85 procent för första bostad). Dessutom föreslås det att Finansinspektionen under dessa slags exceptionella förhållanden till vissa dela skulle kunna begränsa de garantier som godtas vid beräknandet av lånetaket.

Syftet med lånetaket är att förebygga helhetsekonomiska risker som kunde följa speciellt av en överhettning på bostadsmarknaderna. Såsom Finlands erfarenheter från 1990-talet, samt Irlands och Spaniens händelser under de senaste åren visar, kan detta slags risker leda till allvarliga makroekonomiska problem om de får växa utan kontroll. Bl.a. Internationella valutafonden och Europeiska centralbanken har uppmanat staterna till att ta i bruk dessa slags finansmarknadsstyrmedel.

Förfrågningar:

Pete Pokkinen, specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 7567180
Erkki Sarsa, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 30094

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs